Zvolte si oblast:

Mapa projektů

Program Projekt Kraj
Podpora a udržení rozvoje komunit Nová úroveň inovačního komunitního podnikání v České republice Hlavní město Praha
Zvýšená spolupráce ve výzkumu a vzdělávání doktorandů Jihočeský kraj
Biodiverzita a ekosystémové služby / Monitorování a integrované plánování a kontrola v životním prostředí/ Adaptace na změnu klimatu Adaptace sídel na změnu klimatu - praktická řešení a sdílení zkušeností Celostátní působnost
Biodiverzita a ekosystémové služby / Monitorování a integrované plánování a kontrola v životním prostředí/ Adaptace na změnu klimatu Aktuální stav poškození lesních a vodních ekosystémů na území EVL Krkonoše a harmonizace základní monitorační sítě pro sledování jejich vývoje Liberecký kraj
Biodiverzita a ekosystémové služby / Monitorování a integrované plánování a kontrola v životním prostředí/ Adaptace na změnu klimatu BIOM: Vzdělávací centrum pro biodiverzitu - Mohelský mlýn Celostátní působnost
Biodiverzita a ekosystémové služby / Monitorování a integrované plánování a kontrola v životním prostředí/ Adaptace na změnu klimatu CzechAdapt - Systém pro výměnu informací o dopadech změny klimatu, zranitelnosti a území ČR Celostátní působnost
Biodiverzita a ekosystémové služby / Monitorování a integrované plánování a kontrola v životním prostředí/ Adaptace na změnu klimatu Červená kniha dřevin ČR, Červená kniha ohrožených druhů lužních lesů BR Dolní Morava a Červený seznam ohrožených druhů ŠLP Křtiny Celostátní působnost
Biodiverzita a ekosystémové služby / Monitorování a integrované plánování a kontrola v životním prostředí/ Adaptace na změnu klimatu DA VINCI – Zlepšení vizualizace, interpretace a srovnatelnosti dat o organických polutantech v dlouhodobých monitorovacích sítích Celostátní působnost
Biodiverzita a ekosystémové služby / Monitorování a integrované plánování a kontrola v životním prostředí/ Adaptace na změnu klimatu Informační kampaň pro posílení udržitelného užívání vodních zdrojů a ekosystémových služeb krajiny v podmínkách globální změny. (LaPlaNt) Celostátní působnost
Biodiverzita a ekosystémové služby / Monitorování a integrované plánování a kontrola v životním prostředí/ Adaptace na změnu klimatu Komplexní přístup k ochraně fauny terestrických ekosystémů před fragmentací krajiny v ČR Celostátní působnost
Biodiverzita a ekosystémové služby / Monitorování a integrované plánování a kontrola v životním prostředí/ Adaptace na změnu klimatu Krkonoše - člověk a příroda Celostátní působnost
Biodiverzita a ekosystémové služby / Monitorování a integrované plánování a kontrola v životním prostředí/ Adaptace na změnu klimatu Monitoring dlouhodobých změn biologické diverzity tekoucích vod v období klimatické změny: návrh, realizace a implementace do veřejného informačního systému ARROW Celostátní působnost
Biodiverzita a ekosystémové služby / Monitorování a integrované plánování a kontrola v životním prostředí/ Adaptace na změnu klimatu Monitoring evropsky významných druhů šelem ve vybraných lokalitách soustavy Natura 2000 Celostátní působnost
Biodiverzita a ekosystémové služby / Monitorování a integrované plánování a kontrola v životním prostředí/ Adaptace na změnu klimatu Monitoring lokalit soustavy Natura 2000 jako nástroj pro efektivní management a ochranu autochtonních populací raků Hlavní město Praha
Biodiverzita a ekosystémové služby / Monitorování a integrované plánování a kontrola v životním prostředí/ Adaptace na změnu klimatu Monitoring malých lesních povodí GEOMON – efektivní nástroj propojení výzkumu a strategického rozhodování v oblasti životního prostředí Celostátní působnost
Biodiverzita a ekosystémové služby / Monitorování a integrované plánování a kontrola v životním prostředí/ Adaptace na změnu klimatu Monitoring přirozených lesů České republiky Celostátní působnost
Biodiverzita a ekosystémové služby / Monitorování a integrované plánování a kontrola v životním prostředí/ Adaptace na změnu klimatu Monitoring stavu evropsky významných druhů rostlin a živočichů a druhů ptáků v soustavě Natura 2000 Celostátní působnost
Biodiverzita a ekosystémové služby / Monitorování a integrované plánování a kontrola v životním prostředí/ Adaptace na změnu klimatu Národní strategie adaptace budov na změnu klimatu Celostátní působnost
Biodiverzita a ekosystémové služby / Monitorování a integrované plánování a kontrola v životním prostředí/ Adaptace na změnu klimatu Opatření pro zastavení úbytku biodiverzity na celostátní a regionální úrovni Celostátní působnost
Biodiverzita a ekosystémové služby / Monitorování a integrované plánování a kontrola v životním prostředí/ Adaptace na změnu klimatu Pěstební opatření pro zvýšení biodiverzity v lesích v chráněných územích Celostátní působnost
Biodiverzita a ekosystémové služby / Monitorování a integrované plánování a kontrola v životním prostředí/ Adaptace na změnu klimatu Podpora výměny informací o dopadech změny klimatu a adaptačních opatření na národní a regionální úrovni Celostátní působnost
Biodiverzita a ekosystémové služby / Monitorování a integrované plánování a kontrola v životním prostředí/ Adaptace na změnu klimatu Příroda člověku, člověk přírodě Celostátní působnost
Biodiverzita a ekosystémové služby / Monitorování a integrované plánování a kontrola v životním prostředí/ Adaptace na změnu klimatu Příroda, koho to zajímá? Celostátní působnost
Biodiverzita a ekosystémové služby / Monitorování a integrované plánování a kontrola v životním prostředí/ Adaptace na změnu klimatu Přírodní rozmanitost Vysočiny kraj Vysočina
Biodiverzita a ekosystémové služby / Monitorování a integrované plánování a kontrola v životním prostředí/ Adaptace na změnu klimatu Rámce a možnosti lesnických adaptačních opatření a strategií souvisejících se změnami klimatu Celostátní působnost
Biodiverzita a ekosystémové služby / Monitorování a integrované plánování a kontrola v životním prostředí/ Adaptace na změnu klimatu Resilience a adaptace na klimatickou změnu v regionálních strategiích Celostátní působnost
Biodiverzita a ekosystémové služby / Monitorování a integrované plánování a kontrola v životním prostředí/ Adaptace na změnu klimatu Rozvoj strategií přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách měst s využitím ekosystémově založených přístupů k adaptacím Celostátní působnost
Biodiverzita a ekosystémové služby / Monitorování a integrované plánování a kontrola v životním prostředí/ Adaptace na změnu klimatu Vytvoření environmentálních vzdělávacích programů pro studium odezvy na změny klimatu Celostátní působnost
Biodiverzita a ekosystémové služby / Monitorování a integrované plánování a kontrola v životním prostředí/ Adaptace na změnu klimatu Vytvoření strategie pro snížení dopadů fragmentace říční sítě ČR Celostátní působnost
Biodiverzita a ekosystémové služby / Monitorování a integrované plánování a kontrola v životním prostředí/ Adaptace na změnu klimatu Zmírnění důsledků fragmentace biotopů v různých typech krajiny České republiky Celostátní působnost
Biodiverzita a ekosystémové služby / Monitorování a integrované plánování a kontrola v životním prostředí/ Adaptace na změnu klimatu Zvyšováním povědomí veřejnosti k lepší ochraně biodiverzity v ČR Celostátní působnost
Biodiverzita a ekosystémové služby/Monitorování a integrované plánování a kontrola v životním prostředí/Adaptace na změnu klimatu Ochrana a udržitelný rozvoj mokřadů v ČR Celostátní působnost
CZ02 - Životní prostředí Komplexní plánovací, monitorovací, informační a vzdělávací nástroje pro adaptaci území na dopady klimatické změny s hlavním zřetelem na zemědělské a lesnické hospodaření v krajině Jihomoravský kraj
CZ02 - Životní prostředí Ochrana našich nejohroženějších biotopů - mokřadů a stepí - prostřednictvím pozemkových spolků Celostátní působnost
CZ02 - Životní prostředí Výchova a podpora vzdělanosti v oblasti významu lesních ekosystémů a podmínek pro zachování jejich diverzity Celostátní působnost
CZ02 - Životní prostředí Zavádění retenčních a infiltračních adaptačních opatření v povodí Moravy Jihomoravský kraj
CZ02 - Životní prostředí Zvyšování povědomí a propagace významu funkcí lesů v krajině a přírodě blízkých koryt vodních toků v městském prostředí jako součást ekosystémových služeb povodí Celostátní působnost
CZ02 - Životní prostředí Zvyšování povědomí veřejnosti o biodiverzitě v nepřírodních biotopech České republiky Celostátní působnost
CZ06 - Kultura Cirk-UFF 2015 Královehradecký kraj
CZ06 - Kultura DOC.STREAM: Nové podněty pro česko-norské dokumentární prostředí Jihočeský kraj
CZ06 - Kultura Festivaly živého kina – Spolupráce české (PAF) a norské (SCREEN CITY) platformy pro film a současné umění pohyblivého obrazu Olomoucký kraj
CZ06 - Kultura Mezinárodní festival Divadlo Plzeňský kraj
CZ06 - Kultura Nordspirace Olomoucký kraj
CZ06 - Kultura Obnovený ZÁMEK SVIJANY prezentuje unikátní naleziště z doby bronzové a další historii a kulturu Liberecký kraj
CZ06 - Kultura Polární záře nad Ostrava Kamera Oko 2015 Moravskoslezský kraj
CZ06 - Kultura Showcase festival ITCH MY HAHAHA Celostátní působnost
CZ06 - Kultura Synapse 2015 Hlavní město Praha
CZ06 - Kultura Touch the Music - Music the Art of the Soul Jihočeský kraj
CZ06 - Kultura TRANS(e)MISSION – Partnerský projekt festivalů vizuálního umění s umělecko-technologickým zaměřením, pořádaných v Norsku a ČR Celostátní působnost
CZ06 - Kultura Výstava "Duše peněz" Hlavní město Praha
CZ06 - Kultura Zpívejme! Celostátní působnost
CZ06 – Kultura ARTSCAPE NORWAY - přesahy výtvarných aspektů do veřejného prostoru a krajiny v Norsku jako inspirace pro Českou republiku Celostátní působnost
CZ06 – Kultura Dokončení obnovy interiéru poutního chrámu Panny Marie na Chlumku v Luži Pardubický kraj
CZ06 – Kultura Generální restaurování NKP Třebechovického betlému Královehradecký kraj
CZ06 – Kultura Historické tapiserie a textil ze sbírky Uměleckoprůmyslového musea v Praze - konzervace a prezentace Hlavní město Praha
CZ06 – Kultura Jak jde kroj, tak se stroj Zlínský kraj
CZ06 – Kultura Knihy znovu nalezené Celostátní působnost
CZ06 – Kultura Lávka přes řeku Bělou v Jeseníku, ulice Horova - Husova, ev. č. SU-002 Olomoucký kraj
CZ06 – Kultura Mezinárodní hudební festival Bohemia JazzFest 2015 Hlavní město Praha
CZ06 – Kultura Návrat historických letadel do památných hangárů č. V a VI AERO v Letňanech Hlavní město Praha
CZ06 – Kultura Na pomezí samoty Celostátní působnost
CZ06 – Kultura Obnova a rehabilitace kostela sv. Jakuba v Kutné Hoře – památce UNESCO Celostátní působnost
CZ06 – Kultura Obnova interiéru a mobiliáře funkcionalistické synagogy v Brně a její zpřístupnění Jihomoravský kraj
CZ06 – Kultura Obnova novogotického templu v zámeckém parku v Krásném Dvoře Celostátní působnost
CZ06 – Kultura Obnova střechy, opláštění a varhan kostela Panny Marie Sněžné Zlínský kraj
CZ06 – Kultura Obnova židovského hřbitova v Mělníku v ulici Dobrovského Celostátní působnost
CZ06 – Kultura Památková obnova historické Novomlýnské vodárenské věže a její zpřístupnění veřejnosti - 1. etapa Hlavní město Praha
CZ06 – Kultura PRALIT - Záchrana a zpřístupnění pražské židovské literatury Celostátní působnost
CZ06 – Kultura Průhonický park - Obnova Podzámeckého alpina Středočeský kraj
CZ06 – Kultura Revitalizace kláštera sv. Anežky České. Historický skvost uprostřed metropole Celostátní působnost
CZ06 – Kultura Revitalizace kostela Nanebevzetí Panny Marie v Konojedech u Úštěku Ústecký kraj
CZ06 – Kultura Záchrana a obnova renesančního kostela Nanebevzetí Panny Marie v Horním Maršově Celostátní působnost
CZ06 – Kultura Záchrana Rotundy Sv. Václava na Malostranském náměstí v Praze Hlavní město Praha
CZ06 – Kultura Záchrana staticky havarijní funerální architektury v areálu židovského hřbitova v Praze 3, ulice Izraelská Hlavní město Praha
CZ06 – Kultura Zámek Koleč – Muzeum včelařství Středočeský kraj
CZ06 – Kultura Zubačka - Unikátní živé kulturní dědictví Jizerských hor a Krkonoš Liberecký kraj
CZ07 - Spolupráce škol a stipendia Analýza metodiky elektronické výuky pro vězeňské vzdělávání na vysokoškolské úrovni Jihomoravský kraj
CZ07 - Spolupráce škol a stipendia BEGIN: Rozšiřování zkušeností s poradenstvím v oblasti odborného vzdělávání Hlavní město Praha
CZ07 - Spolupráce škol a stipendia Centrum podpory pro matematiku a statistiku (MSSC) Jihomoravský kraj
CZ07 - Spolupráce škol a stipendia Česko - islandská spolupráce v oblasti čisté energie Hlavní město Praha
CZ07 - Spolupráce škol a stipendia Česko - islandská spolupráce v oblasti cytogenomiky rostlin Jihomoravský kraj
CZ07 - Spolupráce škol a stipendia Česko-islandská spolupráce v oblasti čisté energie Celostátní působnost
CZ07 - Spolupráce škol a stipendia Česko-islandská spolupráce v oblasti rostlinné cytogenetiky Jihomoravský kraj
CZ07 - Spolupráce škol a stipendia Česko-norské partnerství v rámci mobilit Celostátní působnost
CZ07 - Spolupráce škol a stipendia Desktop publishing ve znakovém jazyce Jihomoravský kraj
CZ07 - Spolupráce škol a stipendia DNA – čárové kódy výtrusných rostlin zahrnující biosystematické studium vybraných skupin Jihomoravský kraj
CZ07 - Spolupráce škol a stipendia Inovace programu mediálních studií na Metropolitní Univerzitě Praha norská inspirace Hlavní město Praha
CZ07 - Spolupráce škol a stipendia Inovační podnikání - studijní kurz Celostátní působnost
CZ07 - Spolupráce škol a stipendia Institucionální spolupráce mezi Norskou arktickou univerzitou a Vysokou školou chemicko-technologickou v Praze v oblasti vzdělávání se zaměřením na kvalitu potravin a biotechnologii Hlavní město Praha
CZ07 - Spolupráce škol a stipendia Institucionální spolupráce v odpovědném a udržitelném vzdělávání Jihomoravský kraj
CZ07 - Spolupráce škol a stipendia Institucionální spolupráce VŠB – Technická univerzita Ostrava a Islandských univerzit Moravskoslezský kraj
CZ07 - Spolupráce škol a stipendia Interdisciplinární vzdělávání mladších historiků matematiky Moravskoslezský kraj
CZ07 - Spolupráce škol a stipendia Interdisciplinární zkušenosti v aplikované fyzice a aplikované informatice Jihomoravský kraj
CZ07 - Spolupráce škol a stipendia Kurz polární ekologie - bio vědy Celostátní působnost
CZ07 - Spolupráce škol a stipendia Kurz polární ekologie - Geovědy Celostátní působnost
CZ07 - Spolupráce škol a stipendia Kurz polární ekologie II – Bio vědy Jihočeský kraj
CZ07 - Spolupráce škol a stipendia Lepší učení ve školách reflextující týmy jako zdroj školního rozvoje Jihomoravský kraj
CZ07 - Spolupráce škol a stipendia Letní škola mezioborových studií Královehradecký kraj
CZ07 - Spolupráce škol a stipendia Letní škola mezioborových studií II Královehradecký kraj
CZ07 - Spolupráce škol a stipendia Libdesign Designové myšlení v knihovnách Jihomoravský kraj
CZ07 - Spolupráce škol a stipendia Marketing galerií a obchodů s uměleckými díly v České republice a na Islandu Celostátní působnost
CZ07 - Spolupráce škol a stipendia Marketing galerií a obchodů s uměleckými díly v České republice a na Islandu Hlavní město Praha
CZ07 - Spolupráce škol a stipendia Matematické vzdělávání pomocí modelování autentických situací - METMAS Jihomoravský kraj
CZ07 - Spolupráce škol a stipendia MIDPOINT Island – workshop „Půlnoční slunce“ na téma vývoj scénáře Hlavní město Praha
CZ07 - Spolupráce škol a stipendia MIDPOINT/ Island - workshop "Půlnoční slunce" na téma vývoj scénáře Hlavní město Praha
CZ07 - Spolupráce škol a stipendia MIDPOINT/Norsko – program pro vývoj scénářů Hlavní město Praha
CZ07 - Spolupráce škol a stipendia Mladí výzkumníci – Vzdělávání, objevování, dokazování a uplatnění v přírodních vědách Jihomoravský kraj
CZ07 - Spolupráce škol a stipendia Mobilita pro rozvoj vysokých škol (MODUS) Pardubický kraj
CZ07 - Spolupráce škol a stipendia Mobilita studentů a pedagogických pracovníků vedoucí k integraci interaktivní vizuální analýzy s analýzou a vizualizací proteinových struktur a jejich souborů Jihomoravský kraj
CZ07 - Spolupráce škol a stipendia Molekulární, patologické a klinické prediktory vysoce rizikového endometria a rakoviny děložního čípku - současné znalosti a potenciál pro klinickou implementaci Hlavní město Praha
CZ07 - Spolupráce škol a stipendia Most mezi výzkumem a uměním Celostátní působnost, Jihomoravský kraj
CZ07 - Spolupráce škol a stipendia Nadnárodní a národní migrace: zkušenosti z České republiky a Norska Hlavní město Praha
CZ07 - Spolupráce škol a stipendia Norská literatura: Zkušenosti v místě a evropské perspektivy Jihomoravský kraj
CZ07 - Spolupráce škol a stipendia Nové reformy veřejného řízení a účetní postupy v obcích v České republice a Norsku Hlavní město Praha
CZ07 - Spolupráce škol a stipendia Optimalizační modelování a statistické zpracování pro problémy založené na poptávce – podpora marketingového rozhodování Zlínský kraj
CZ07 - Spolupráce škol a stipendia Osobnost, učební přístupy a vyučovací styly v univerzitní matematice – Platsum Jihomoravský kraj
CZ07 - Spolupráce škol a stipendia Osvojování jazyka v kontextu tradiční a soudobé kultury v Norsku Jihomoravský kraj
CZ07 - Spolupráce škol a stipendia Outdoorové učení a zdravotní tělesná výchova napříč kurikulárním vzděláváním Hlavní město Praha
CZ07 - Spolupráce škol a stipendia Podpora spolupráce a sdílení zkušeností v oblasti vzdělávání v raném dětství Olomoucký kraj
CZ07 - Spolupráce škol a stipendia Points – progresivní možnosti ve vědě a technologií Ústecký kraj
CZ07 - Spolupráce škol a stipendia Pokročilá analýza experimentálních dat v jaderné a částicové fyzice Hlavní město Praha
CZ07 - Spolupráce škol a stipendia Posílení vzájemných kontaktů v oblasti historie matematiky (Kristiansand-Ostrava) Moravskoslezský kraj
CZ07 - Spolupráce škol a stipendia Potenciál udržení cestovního ruchu v ekologicky citlivých oblastech Hlavní město Praha, Celostátní působnost
CZ07 - Spolupráce škol a stipendia Přístupy univerzit k měnícím se podmínkám na pracovním trhu pro absolventy Hlavní město Praha
CZ07 - Spolupráce škol a stipendia Přístupy univerzit k měnícím se podmínkám na pracovním trhu pro absolventy Celostátní působnost
CZ07 - Spolupráce škol a stipendia Přenos Know-how pro zlepšení bilaterální institucionální znalostní základny Ústecký kraj
CZ07 - Spolupráce škol a stipendia Přenos znalostí o rybách podporující udržitelnou akvakulturu Jihočeský kraj
CZ07 - Spolupráce škol a stipendia Sdílení osvědčených postupů v evropských vědeckých a výzkumných projektech Hlavní město Praha
CZ07 - Spolupráce škol a stipendia Specifické metody pro detekci mechanismů antibiotické rezistence v klinické mikrobiologické laboratoři Královehradecký kraj
CZ07 - Spolupráce škol a stipendia Společná platforma pro sdílení zkušeností a vzdělávání tudentů v oblasti entomologie lesa Jihočeský kraj
CZ07 - Spolupráce škol a stipendia Spolupráce a vzdělávání v oblasti strojního inženýrství Celostátní působnost
CZ07 - Spolupráce škol a stipendia Spolupráce na inovaci učebních plánů v oblasti environmentálních studií (cocies) Jihomoravský kraj
CZ07 - Spolupráce škol a stipendia Spolupráce při doktorském studijním programu se zaměřením na strojírenství, materiály a mechatroniku Liberecký kraj
CZ07 - Spolupráce škol a stipendia Struktura společenstev sladkovodního mikrobentosu Hlavní město Praha
CZ07 - Spolupráce škol a stipendia Systémový přístup k architektonické performanci Liberecký kraj
CZ07 - Spolupráce škol a stipendia Terénní kurz polární hydrologie Jihočeský kraj
CZ07 - Spolupráce škol a stipendia TIME - Technologie v moderním vzdělávání Celostátní působnost
CZ07 - Spolupráce škol a stipendia TIME – Technologie v moderním vzdělávání Ústecký kraj
CZ07 - Spolupráce škol a stipendia Učitelé na cestách Liberecký kraj
CZ07 - Spolupráce škol a stipendia Učitelé na cestách Liberecký kraj
CZ07 - Spolupráce škol a stipendia Utváření výzkumného prostředí pro mladé vědce v oblasti vyspělých materiálů pro katalýzu a bioaplikace Celostátní působnost
CZ07 - Spolupráce škol a stipendia V ab initio výpočtech mechanických vlastností materiálů: aplikace na vodíkovou křehkost v kovech a pevnost rozhraní polymer/kov Jihomoravský kraj
CZ07 - Spolupráce škol a stipendia Vývoj a tvorba výukových metod v programech celoživotního učení Celostátní působnost
CZ07 - Spolupráce škol a stipendia Vývoj paramagnetické NMR spektroskopie léků obsahujících kovy Jihomoravský kraj
CZ07 - Spolupráce škol a stipendia Vědecké semináře „různé přístupy v neurorehabilitaci“ Hlavní město Praha
CZ07 - Spolupráce škol a stipendia Virtuální vzpomínky Zpodobnění historie a válek v počítačových hrách Hlavní město Praha
CZ07 - Spolupráce škol a stipendia Vstřícný postoj církví vůči uprchlíkům a migrantům Hlavní město Praha
CZ07 - Spolupráce škol a stipendia Vstup zdravotně postižených absolventů na trh práce Celostátní působnost
CZ07 - Spolupráce škol a stipendia Vylepšení navigačních algoritmů ve společném výzkumu a vzdělávání Hlavní město Praha
CZ07 - Spolupráce škol a stipendia Vysoké učení technické v Brně – Mobilita akademických pracovníků (BUT-MAS) Jihomoravský kraj
CZ07 - Spolupráce škol a stipendia Vytvoření výzkumného týmu v oblasti sociální ekonomiky jako zdroje udržitelného hospodářského růstu postindustriálních evropských regionů Zlínský kraj
CZ07 - Spolupráce škol a stipendia Využití technologie buněčného reprogramování v současném lékařském výzkumu a třídění léků Hlavní město Praha
CZ07 - Spolupráce škol a stipendia Zavedení inovace učebních plánů v oblasti environmentálních studií (COCIES) Jihomoravský kraj
CZ07 - Spolupráce škol a stipendia Zdravotní determinanty a nerovnosti v oblasti zdraví v České republice a Norsku: ponaučení, výzvy a perspektivy spolupráce Celostátní působnost
CZ07 - Spolupráce škol a stipendia Zlepšení kvality didaktiky biologie a její role ve vzdělávání učitelů Jihočeský kraj
CZ07 - Spolupráce škol a stipendia Znakové jazyky ve Vysokoškolském vzdělání Jihomoravský kraj
CZ07 - Spolupráce škol a stipendia Zvýšení vědecké kompetence a navázání vzájemné spolupráce v oblasti výzkumu mezi USB a NMBU Jihočeský kraj
CZ07 - Spolupráce škol a stipendia Zvyšování vědeckotechnických kompetencí multidisciplinárního vědeckého výzkumného týmu v mezikulturním dialogu Královehradecký kraj
CZ07 - Spolupráce škol a stipendia Zvyšování vědecko-výzkumné kompetence mladých akademických pracovníků Pedagogické fakulty Královehradecký kraj
CZ08 - Zachycování a ukládání oxidu uhličitého Studie pilotních technologií CCS pro uhelné zdroje v ČR Celostátní působnost
CZ08 - Zachycování a ukládání oxidu uhličitého Výzkum vysokoteplotní sorpce CO2 ze spalin s využitím karbonátové smyčky Celostátní působnost
CZ08 - Zachycování a ukládání oxidu uhličitého Zachycování a ukládání CO2 – sdílení znalostí a zkušeností Jihomoravský kraj
CZ09 - Česko-norský výzkumný program Biomateriály a kmenové buňky v léčbě iktu a míšního poranění Celostátní působnost
CZ09 - Česko-norský výzkumný program Fázové přechody v CCS systémech Celostátní působnost
CZ09 - Česko-norský výzkumný program Fosfinové ligandy pro C-C spojovací reakce šetrné k životnímu prostředí Celostátní působnost
CZ09 - Česko-norský výzkumný program Fosforylační signální dráhy v odpovědi na poškození DNA a v onkogenezi Celostátní působnost
CZ09 - Česko-norský výzkumný program Genomika trojrozměrných kvasinkových kolonií: Model pro studium vývoje nádorů a resistence biofilmů Celostátní působnost
CZ09 - Česko-norský výzkumný program JaderArch: Jaderná architektura během regulace autofágie, DNA reparace a při genové expresi Celostátní působnost
CZ09 - Česko-norský výzkumný program Konzervace a šlechtitelský potenciál původních druhů ovoce v České republice a v Norsku Celostátní působnost
CZ09 - Česko-norský výzkumný program Nová metodika identifikace průmyslového znečištění: Izotopové stopování a sledování změn bakteriáních komunit Celostátní působnost
CZ09 - Česko-norský výzkumný program Pohybová aktivita jako součást léčby psychiatrických pacientů Celostátní působnost
CZ09 - Česko-norský výzkumný program Pokročilé detektory pro lepší stanovování neutronů a gama záření v prostředí Celostátní působnost
CZ09 - Česko-norský výzkumný program Polymerní stavebnice pro biomedicinální aplikace Celostátní působnost
CZ09 - Česko-norský výzkumný program Příprava geneticky stabilních buněk rohovky a spojivky pro transplantace v humánní medicíně Celostátní působnost
CZ09 - Česko-norský výzkumný program Příspěvek vysokého školství k podpoře socio-ekonomického rozvoje periferních regionů Norska a České republiky Celostátní působnost
CZ09 - Česko-norský výzkumný program Přirozenost v oblasti vylepšování kognitivních schopností člověka Celostátní působnost
Cz09 - Česko-norský výzkumný program Regulace metabolizmu buněčné stěny rostlin prostřednictvím cytokininů: Nové vývojové mechanizmy pro kvalitnější biomasu Celostátní působnost
CZ09 - Česko-norský výzkumný program Srovnávací studie Huntingtonovy choroby pomocí biochemických, imunocytochemických a molekulárně genetických metod na tkáních a buňkách myši, miniprasete a člověka Celostátní působnost
CZ09 - Česko-norský výzkumný program Určení zdrojového členu úniku radiace pomocí inverzního disperzního modelování atmosféry Celostátní působnost
CZ09 - Česko-norský výzkumný program Vládnutí, sociální investice a sociální inovace v oblasti služeb denní péče v České republice a Norsku Celostátní působnost
CZ09 - Česko-norský výzkumný program Vliv submerzních makrofyt na trofické vazby a distribuci ryb v hlubokých jezerech Celostátní působnost
CZ09 - Česko-norský výzkumný program Vliv zemědělství na fungování a stabilitu společenstev: makroekologická analýza paleobiologických dat Celostátní působnost
CZ09 - Česko-norský výzkumný program Využití dlouhodobých (pasivních) vzorkovacích metod v kombinaci s in situ mikrokosmy k posouzení potenciálu (bio)degradace Celostátní působnost
CZ09 - Česko-norský výzkumný program Získávání velkých textových dat pro jazyky s nedostatečným množstvím jazykových zdrojů Celostátní působnost
CZ09 - Česko-norský výzkumný program Zhodnocení možností zlepšování kvality povrchové a podzemní vody z hlediska zátěže živinami a farmaky v malých povodích Celostátní působnost
CZ10 - Podpora odhalování a vyšetřování korupce Projekt na posílení systému boje proti korupci a praní špinavých peněz v České republice Celostátní působnost
CZ11 - Veřejné zdraví Albertinum Žamberk – zavedení systému ucelené rehabilitace v podmínkách psychiatrického oddělení Pardubický kraj
CZ11 - Veřejné zdraví Ambulantní dlouhodobé sledování vysoce rizikových novorozenců Hlavní město Praha
CZ11 - Veřejné zdraví Centrum komplexní rehabilitace PN Horní Beřkovice Hlavní město Praha
CZ11 - Veřejné zdraví Centrum multidisciplinární péče pro děti s perinatální zátěží ve FN v Motole Hlavní město Praha
CZ11 - Veřejné zdraví FN Ostrava – Vybudování stacionáře pro ucelenou rehabilitaci v psychiatrické péči Moravskoslezský kraj
CZ11 - Veřejné zdraví Implementace systému ucelené rehabilitace pro osoby s duševním onemocněním v PNMO Olomoucký kraj
CZ11 - Veřejné zdraví Implementace systému ucelené rehabilitace Psychiatrické léčebny U Honzíčka Jihočeský kraj
CZ11 - Veřejné zdraví Komplexní a integrační rehabilitační centrum VFN pro osoby s duševní poruchou Celostátní působnost
CZ11 - Veřejné zdraví Komplexní systém ucelené rehabilitace rodiny zatížené psychiatrickou poruchou některého z jejích členů Hlavní město Praha
CZ11 - Veřejné zdraví Národní koordinační centrum pro vzácná onemocnění ve Fakultní nemocnici v Motole Celostátní působnost
CZ11 - Veřejné zdraví Nové metody v následné péči o děti s perinatální zátěží v CKP KDDL VFN Celostátní působnost
CZ11 - Veřejné zdraví Podpora činnosti Národního koordinačního centra prevence úrazů, násilí a podpory bezpečnosti pro děti Celostátní působnost
CZ11 - Veřejné zdraví Prevence dětských úrazů FN Ostrava Moravskoslezský kraj
CZ11 - Veřejné zdraví Prevence následků onemocnění a zdravotních problémů v dětském věku FN Ostrava Moravskoslezský kraj
CZ11 - Veřejné zdraví Prevence následků onemocnění a zdravotních problémů v dětském věku ve FN Olomouc Olomoucký kraj
CZ11 - Veřejné zdraví Preventivní buňka Centra dětské traumatologie FN Brno Jihomoravský kraj
CZ11 - Veřejné zdraví Primární, sekundární a terciární prevence dětských úrazů v traumacentru Thomayerovy nemocnice Hlavní město Praha
CZ11 - Veřejné zdraví Psychiatrická nemocnice v Opavě – Vytvoření podmínek pro implementaci transformace psychiatrické péče v Moravskoslezském kraji Moravskoslezský kraj
CZ11 - Veřejné zdraví Rehabilitační oddělení s novým způsobem léčení (s ucelenou psychiatrickou rehabilitací) Plzeňský kraj
CZ11 - Veřejné zdraví Rozvoj činnosti a modernizace vybavení Centra vývojové péče Neonatologického oddělení FN Plzeň Plzeňský kraj
CZ11 - Veřejné zdraví Rozvoj multidisciplinární dispenzární péče u dětí s perinatální zátěží ve FN Hradec Králové Královehradecký kraj
CZ11 - Veřejné zdraví SOMA: Projekt péče o tělesné zdraví a nácvik schopností samostatného života Hlavní město Praha
CZ11 - Veřejné zdraví START - KRS Komplexní rehabilitace k soběstačnosti Olomoucký kraj
CZ11 - Veřejné zdraví Vojtova metodika II. generace - šance pro ohrožené děti Karlovarský kraj
CZ11 - Veřejné zdraví Vytvoření podmínek pro zavedení systému rozšířené a diferencované péče v PL Červený Dvůr Celostátní působnost
CZ11 - Veřejné zdraví Vytvoření Systému ucelené psychiatrické rehabilitace a jeho implementace v lůžkových zařízeních následné péče Celostátní působnost
CZ11 - Veřejné zdraví Zkvalitnění péče o děti s perinatální zátěží v Dětské léčebně Vesna Celostátní působnost
CZ11 - Veřejné zdraví Zlepšení kvality dispenzární péče o nedonošené děti v Krajské zdravotní, a.s. Ústecký kraj
CZ11 - Veřejné zdraví Zvýšení úrovně komplexního dlouhodobého sledování neuromotorického vývoje dětí s perinatální zátěží v rámci Zlínského kraje Zlínský kraj
CZ12 - Dejme (že)nám šanci AdvoCats for Women - právem proti násilí na ženách Celostátní působnost
CZ12 - Dejme (že)nám šanci ANNA Celostátní působnost
CZ12 - Dejme (že)nám šanci Audiovizuální produkce v podpoře genderové rovnosti nejen ve školství Liberecký kraj
CZ12 - Dejme (že)nám šanci Bezpečný domov Hlavní město Praha
CZ12 - Dejme (že)nám šanci Celoživotní ekonomické dopady mateřství Celostátní působnost
CZ12 - Dejme (že)nám šanci Diverzita 2013+ - Getting women on board. Bereme ženy na palubu. Celostátní působnost
CZ12 - Dejme (že)nám šanci Drogové závislosti - násilníci a oběti Celostátní působnost
CZ12 - Dejme (že)nám šanci Ekonomické dopady domácího násilí v oblasti zdravotnictví Celostátní působnost
CZ12 - Dejme (že)nám šanci Firemní péče o děti RC MUM Hlavní město Praha
CZ12 - Dejme (že)nám šanci Gender v inovacích - inovace v klastrech Moravskoslezský kraj
CZ12 - Dejme (že)nám šanci Hájíme práva žen v České republice Celostátní působnost
CZ12 - Dejme (že)nám šanci Hledejme společně novou cestu! Jihomoravský kraj
CZ12 - Dejme (že)nám šanci JILEHA Celostátní působnost
CZ12 - Dejme (že)nám šanci Kompetence v kostce Ústecký kraj
CZ12 - Dejme (že)nám šanci LIV Jihomoravský kraj
CZ12 - Dejme (že)nám šanci Miniškolka Emcéčko Zlínský kraj
CZ12 - Dejme (že)nám šanci Muži proti násilí na ženách a dětech Celostátní působnost
CZ12 - Dejme (že)nám šanci Násilí věc (ne)veřejná Jihomoravský kraj
CZ12 - Dejme (že)nám šanci Neúplatné ženy? Genderová dimenze korupce Celostátní působnost
CZ12 - Dejme (že)nám šanci Nebudu obětí! Celostátní působnost
CZ12 - Dejme (že)nám šanci Optimalizace mezioborové spolupráce v oblasti ochrany obchodovaných osob a prevence Celostátní působnost
CZ12 - Dejme (že)nám šanci Pidilidi v zemi OZ Jihomoravský kraj
CZ12 - Dejme (že)nám šanci Podpora seniorů ohrožených a postižených násilím a týráním Celostátní působnost
CZ12 - Dejme (že)nám šanci Pozor na rozdíly v odměňování žen a mužů! Celostátní působnost
CZ12 - Dejme (že)nám šanci Práce a děti pod jednou střechou Jihočeský kraj
CZ12 - Dejme (že)nám šanci Prevence homofobie a šikany mladých LGBT osob Celostátní působnost
CZ12 - Dejme (že)nám šanci Pro Fair Play Hlavní město Praha
CZ12 - Dejme (že)nám šanci První pomoc osobám ohroženým/postiženým (domácím) násilím Celostátní působnost
CZ12 - Dejme (že)nám šanci Příležitost pro matky na ubytovnách Jihomoravský kraj
CZ12 - Dejme (že)nám šanci Rovné příležitosti a zapojení žen v problematice rozvoje venkova Celostátní působnost
CZ12 - Dejme (že)nám šanci Rovné příležitosti na každý den Celostátní působnost
CZ12 - Dejme (že)nám šanci Rovné příležitosti žen migrantek Celostátní působnost
CZ12 - Dejme (že)nám šanci Rovnost 2.0 - romské dívky a chlapci v českých školách Hlavní město Praha
CZ12 - Dejme (že)nám šanci Rozšíření služeb dětského centra Cestička Hlavní město Praha
CZ12 - Dejme (že)nám šanci S tebou ne! aneb Prevence násilí na ženách v sexbyznysu Celostátní působnost
CZ12 - Dejme (že)nám šanci Snížení rizika obchodování s lidmi u žen bez domova Celostátní působnost
CZ12 - Dejme (že)nám šanci Sociální práce a terapeutické programy pro násilné osoby Jihočeský kraj
CZ12 - Dejme (že)nám šanci Spektrum rozvoje žen Hlavní město Praha
CZ12 - Dejme (že)nám šanci Spojme se proti násilí na ženách ze sexbyznysu Celostátní působnost
CZ12 - Dejme (že)nám šanci Společně jako doma bez násilí Hlavní město Praha
CZ12 - Dejme (že)nám šanci Stop domácímu násilí Celostátní působnost
CZ12 - Dejme (že)nám šanci Stop kybernásilí na ženách a mužích Hlavní město Praha
CZ12 - Dejme (že)nám šanci Stop násilí pro zdravotnictví Celostátní působnost
CZ12 - Dejme (že)nám šanci Systémová změna v diskriminačním zobrazování žen a mužů v reklamě Celostátní působnost
CZ12 - Dejme (že)nám šanci Technika a ICT - Cherchez la femme ! Podpora odbourávání genderové segregace v Plzeňském kraji Plzeňský kraj
CZ12 - Dejme (že)nám šanci Tři pilíře bezpečí Hlavní město Praha
CZ12 - Dejme (že)nám šanci Tváře lásky Celostátní působnost
CZ12 - Dejme (že)nám šanci Vaše šance Jihomoravský kraj
CZ12 - Dejme (že)nám šanci VRBA Vimperk - Krizové a poradenské centrum pro ohrožené domácím násilím Jihočeský kraj
CZ12 - Dejme (že)nám šanci Z labyrintu násilí Jihomoravský kraj
CZ12 - Dejme (že)nám šanci Zlepšení praxe při prevenci, identifikaci a eliminaci domácího násilí prostřednictvím profesní specializace Celostátní působnost
CZ12 - Dejme (že)nám šanci Zlepšování antidiskriminační a sociální legislativy ve prospěch znevýhodněných žen Celostátní působnost
CZ12 - Dejme (že)nám šanci Ženy a muži v rovnováze Celostátní působnost
CZ12 - Dejme (že)nám šanci Ženy na vedlejší koleji (?) Celostátní působnost
CZ12 - Dejme (že)nám šanci Ženy za pultem. Proměny práce a pracovních podmínek domácích a zahraničních pracovnic v obchodu Celostátní působnost
CZ13 - Rovné příležitosti žen a mužů Domácí násilí a genderově podmíněné násilí / Uplatňování hlediska rovných příležitostí žen a mužů a podpora slaďování pracovního a soukromého života Celostátní působnost
CZ14 - Schengenská spolupráce Aplikace geografického informačního systému Policie České republiky v přímém výkonu služby Celostátní působnost
CZ14 - Schengenská spolupráce Posílení systému automatizované kontroly e-Pasu na mezinárodních letištích (e-Gate) Hlavní město Praha
CZ14 - Schengenská spolupráce Schengenská spolupráce a potírání příhraniční kriminality Celostátní působnost
CZ14 - Schengenská spolupráce Vybudování Národní kontrolní autority (NKA) Celostátní působnost
CZ14 - Schengenská spolupráce Zajištění jednotné platformy pro vytěžování dat z informačních systémů Policie České republiky Celostátní působnost
CZ14 - Schengenská spolupráce Zavádění policejních specialistů v oblasti policejní práce ve vztahu k minoritní skupině Romů v sociálně vyloučených lokalitách Ústecký kraj
CZ15 - Spolupráce v justici Projekty zranitelných skupin ve věznicích a vzdělávání zaměstnanců Vězeňské služby Celostátní působnost
CZ15 - Spolupráce v justici Systém dalšího vzdělávání pracovníků Probační a mediační služby ČR Celostátní působnost
CZ15 - Spolupráce v justici Výstavba výrobně vzdělávací haly pro rekvalifikační kurzy vězňů před propuštěním ve věznici Příbram Středočeský kraj
CZ15 - Spolupráce v justici Zavedení videokonferencí v resortu justice Celostátní působnost
CZ15 - Spolupráce v justici Zvýšení efektivity přípravy vězněných žen před propuštěním z věznice Opava Moravskoslezský kraj
CZ15 - Spolupráce v justici Zvýšení efektivity přípravy vězňů před propuštěním z věznice Nové Sedlo Ústecký kraj
CZ15 - Spolupráce v justici Zvýšení efektivity v zacházení s mladými dospělými ve věku 18 - 26 let ve věznici Kuřim Jihomoravský kraj
CZ22 - Podpora důstojné práce a tripartitního dialogu Bipartitní dialog o českých penzijních reformách Hlavní město Praha
CZ22 - Podpora důstojné práce a tripartitního dialogu Posilování sociálního dialogu pro všechny zaměstnance Hlavní město Praha
CZ22 - Podpora důstojné práce a tripartitního dialogu Prevence násilí od třetí strany na školách Hlavní město Praha
CZ22 - Podpora důstojné práce a tripartitního dialogu Prevence násilí v Praze od tzv. třetích stran Hlavní město Praha
Fond pro nestátní neziskové organizace Aktivní detekce ohrožených dětí v okrese Kladno a posílení spolupráce organizací poskytujících péči jejich rodinám Středočeský kraj
Fond pro nestátní neziskové organizace Alternativa - Podané ruce Moravskoslezský kraj
Fond pro nestátní neziskové organizace Bojovníci proti násilí na ženách Karlovarský kraj
Fond pro nestátní neziskové organizace Bydleme zdravě - půjde to hravě! Jihomoravský kraj
Fond pro nestátní neziskové organizace Centrum ucelené rehabilitace pro rodiny s dětmi do 18 let D.R.A.K. Liberecký kraj
Fond pro nestátní neziskové organizace Crossing borders Hlavní město Praha
Fond pro nestátní neziskové organizace Česko-norská spolupráce v informování mladých lidí o klimatických změnách Královehradecký kraj
Fond pro nestátní neziskové organizace Dejme druhou šanci Hlavní město Praha
Fond pro nestátní neziskové organizace Děti doma - s rodiči nebo pěstouny Pardubický kraj
Fond pro nestátní neziskové organizace Děti patří do rodiny Moravskoslezský kraj
Fond pro nestátní neziskové organizace Děti žijí venku. Hrou a učením v přírodě k vyšší kvalitě života a zodpovědnosti vůči životnímu prostředí Hlavní město Praha
Fond pro nestátní neziskové organizace Dialogem k aktivnímu občanství seniorů Jihomoravský kraj
Fond pro nestátní neziskové organizace Dobrý start Jihočeský kraj
Fond pro nestátní neziskové organizace Dobrovolnické česko-lichtenštejnské zkušenosti Olomoucký kraj
Fond pro nestátní neziskové organizace Ekoporadenství - síťování, vzdělávání Moravskoslezský kraj
Fond pro nestátní neziskové organizace Evaluace zákona o obětech a zpracování návrhů na dílčí opatření Hlavní město Praha
Fond pro nestátní neziskové organizace Férová škola - stejná šance pro všechny děti Jihomoravský kraj
Fond pro nestátní neziskové organizace Gay rights are human rights / Práva LGBT osob jsou lidskými právy Hlavní město Praha
Fond pro nestátní neziskové organizace Gendalos - krok k úspěšnému studiu Jihomoravský kraj
Fond pro nestátní neziskové organizace Hlásná trouba: zneužívání periodik a informačních kampaní na úrovni místních samospráv v ČR Hlavní město Praha
Fond pro nestátní neziskové organizace Hledání environmentálních partnerů v Norsku Olomoucký kraj
Fond pro nestátní neziskové organizace Chceme pracovat Hlavní město Praha
Fond pro nestátní neziskové organizace Chceme začít spolupracovat Středočeský kraj
Fond pro nestátní neziskové organizace Implementace metod správné zemědělské praxe na příkladu ochrany hnízdní populace ohroženého motáka lužního Jihomoravský kraj
Fond pro nestátní neziskové organizace Implementace systému faremního environmentálního plánování v ČR Jihočeský kraj
Fond pro nestátní neziskové organizace Jiný pohled Ústecký kraj
Fond pro nestátní neziskové organizace Komplexní pomoc obětem domácího a sexuálního násilí a jejich blízkým Jihomoravský kraj
Fond pro nestátní neziskové organizace Komunita komunitě Jihomoravský kraj
Fond pro nestátní neziskové organizace Krok za krokem k šetrné domácnosti Jihočeský kraj
Fond pro nestátní neziskové organizace Magdala Jihomoravský kraj
Fond pro nestátní neziskové organizace Meze Svobody Hlavní město Praha
Fond pro nestátní neziskové organizace Monitoring a prosazování dobré správy v investičních aktivitách Ministerstva dopravy Hlavní město Praha
Fond pro nestátní neziskové organizace Mosty - cizinci a Češi vytvářejí společný příběh Hlavní město Praha
Fond pro nestátní neziskové organizace Mosty na Island Hlavní město Praha
Fond pro nestátní neziskové organizace Návštěvnická centra chráněných území Pardubický kraj
Fond pro nestátní neziskové organizace Natura park Pardubický kraj
Fond pro nestátní neziskové organizace Navázání partnerství s romskými NNO v Norsku Hlavní město Praha
Fond pro nestátní neziskové organizace Navázání spolupráce ve vzdělávání o klimatu a energiích Královehradecký kraj
Fond pro nestátní neziskové organizace Nebojte se nás zaměstnat! kraj Vysočina
Fond pro nestátní neziskové organizace Nechci (do)platit na změnu klimatu: od nápadů k akci Jihomoravský kraj
Fond pro nestátní neziskové organizace Nenávist na internet nepatří Olomoucký kraj
Fond pro nestátní neziskové organizace Norsko-česká výměna nápadů na ochranu klimatu Jihomoravský kraj
Fond pro nestátní neziskové organizace Občané nahlas kraj Vysočina
Fond pro nestátní neziskové organizace Obchod s bídou Moravskoslezský kraj
Fond pro nestátní neziskové organizace Obnova dlouhodobě neudržovaných biologicky cenných mokřadních biotopů a vřesovišť Středočeský kraj
Fond pro nestátní neziskové organizace Obyvatelé pro přírodu Vysočiny kraj Vysočina
Fond pro nestátní neziskové organizace Očima žen Ústecký kraj
Fond pro nestátní neziskové organizace Oživení starých odrůd Hlavní město Praha
Fond pro nestátní neziskové organizace PÍSECKÝ SVĚT - občanům otevřeno Jihočeský kraj
Fond pro nestátní neziskové organizace PAKT I-Protikorupční akademický klub transparentnosti Hlavní město Praha
Fond pro nestátní neziskové organizace PAKT, PArticipace – komunikace - transparentnost Hlavní město Praha
Fond pro nestátní neziskové organizace PAKT-Protikorupční akademický klub transparentnosti Hlavní město Praha
Fond pro nestátní neziskové organizace Partnerství a inspirace - inkluzivních škol bude více Jihomoravský kraj
Fond pro nestátní neziskové organizace Plzeň - město (politické) kultury: Podpora participativní demokracie na místní úrovni Plzeňský kraj
Fond pro nestátní neziskové organizace Podpora udržitelného rozvoje skrze komunitní spolupráci Hlavní město Praha
Fond pro nestátní neziskové organizace Politika pro ženy, ženy pro politiku Hlavní město Praha
Fond pro nestátní neziskové organizace Pomoc a podpora obětí genderově podmíněného násilí Hlavní město Praha
Fond pro nestátní neziskové organizace PONTON - klub (komplexní podpora pro děti a mladistvé v NRP) Hlavní město Praha
Fond pro nestátní neziskové organizace Poradme.se - Komunitně orientované distanční environmentální poradenství Hlavní město Praha
Fond pro nestátní neziskové organizace Posílení demokratického rozhodování o Národním parku Šumava Jihomoravský kraj
Fond pro nestátní neziskové organizace Pozemkový spolek pro přírodu a památky Podblanicka – rozvoj aktivit a zajištění péče o cenná území prostřednictvím vlastníků a hospodářů Středočeský kraj
Fond pro nestátní neziskové organizace Právní poradenství znevýhodněným skupinám II Hlavní město Praha
Fond pro nestátní neziskové organizace Právo na rodinu - koordinovaná spolupráce s rodinami a institucemi Jihomoravský kraj
Fond pro nestátní neziskové organizace Profesionální podpůrce Královehradecký kraj
Fond pro nestátní neziskové organizace Prosazování práv vozíčkářů s poraněním míchy Hlavní město Praha
Fond pro nestátní neziskové organizace Příprava projektu DNES na HRANICÍCH Karlovarský kraj
Fond pro nestátní neziskové organizace Příprava společného projektu s norskou účastí Hlavní město Praha
Fond pro nestátní neziskové organizace Přípravná schůzka organizací "KONEXE" a Antirasistik Senter 2 Ústecký kraj
Fond pro nestátní neziskové organizace Předškolní vzdělávání pro udržitelný rozvoj Hlavní město Praha
Fond pro nestátní neziskové organizace Rekonstrukce státu: spolupráce občanské společnosti při prosazování protikorupčních zákonů Hlavní město Praha
Fond pro nestátní neziskové organizace Resilience aneb Proměňme hrozbu v příležitost Zlínský kraj
Fond pro nestátní neziskové organizace Rodiče jako regionální koordinátoři Programu pro rodiče dětí a mladistvých se schizofrenií Hlavní město Praha
Fond pro nestátní neziskové organizace Rodina je jednou z nevyhnutelných podmínek štěstí Jihomoravský kraj
Fond pro nestátní neziskové organizace Rosteme spolu Ústecký kraj
Fond pro nestátní neziskové organizace Rovné příležitosti žen a mužů: osvětové aktivity zacílené do regionů ČR Hlavní město Praha
Fond pro nestátní neziskové organizace Rozbít skleněný strop: podpora kariérního růstu žen Hlavní město Praha
Fond pro nestátní neziskové organizace Rozvoj občanské angažovanosti Jihomoravský kraj
Fond pro nestátní neziskové organizace Rozvoj poradenství a monitoringu Otevřené společnosti, o.p.s. Hlavní město Praha
Fond pro nestátní neziskové organizace Sbohem nenávisti - sbohem předsudky Jihomoravský kraj
Fond pro nestátní neziskové organizace Silnější hlas obyvatel Vysočiny při hledání hlubinného úložiště kraj Vysočina
Fond pro nestátní neziskové organizace Snížení diskriminace a rasismu nápravou mediálního zobrazování Romů Hlavní město Praha
Fond pro nestátní neziskové organizace Sociálním podnikáním ke zvýšení profesionality a transparentnosti neziskových organizací Hlavní město Praha
Fond pro nestátní neziskové organizace Spojme síly, vraťme brněnské přírodě její bohatství Jihomoravský kraj
Fond pro nestátní neziskové organizace Společně a efektivně proti regionální korupci Liberecký kraj
Fond pro nestátní neziskové organizace Společně pro ženy: pojďme o tom mluvit Hlavní město Praha
Fond pro nestátní neziskové organizace Společně proti rasismu Ústecký kraj
Fond pro nestátní neziskové organizace Společně za práva a bezpečí Moravskoslezský kraj
Fond pro nestátní neziskové organizace Spolu to zvládneme Královehradecký kraj
Fond pro nestátní neziskové organizace Spolupráce a výměna zkušeností v oblasti péče o přírodní dědictví nestátními organizacemi Hlavní město Praha
Fond pro nestátní neziskové organizace Spolupráce proti diskriminaci žen s mentálním postižením Hlavní město Praha
Fond pro nestátní neziskové organizace Spouštíme lavinu dobrovolnictví Jihomoravský kraj
Fond pro nestátní neziskové organizace Spravedlnost bez rozdílu Hlavní město Praha
Fond pro nestátní neziskové organizace Stáž pracovníků AI ČR v Amnesty Norsko - skillshare Hlavní město Praha
Fond pro nestátní neziskové organizace Stop násilí ve vztazích Hlavní město Praha
Fond pro nestátní neziskové organizace Studijní cesta do Norska - adaptace na změnu klimatu Středočeský kraj
Fond pro nestátní neziskové organizace Šance pro děti v ohrožení na Vysočině kraj Vysočina
Fond pro nestátní neziskové organizace Transatlantická obchodní dohoda vs. demokracie – aktivní zapojení české veřejnosti do protransparentních a prodemokratických iniciativ Hlavní město Praha
Fond pro nestátní neziskové organizace Vím, jak z toho ven! Jihomoravský kraj
Fond pro nestátní neziskové organizace Výchova k respektu a toleranci podle principů otevřené společnosti Hlavní město Praha
Fond pro nestátní neziskové organizace Ve dvou se to lépe táhne, 13 - 18 let Hlavní město Praha
Fond pro nestátní neziskové organizace Vzdělání - základ života! Moravskoslezský kraj
Fond pro nestátní neziskové organizace Vznik a rozvoj multikulturního centra v Prostějově Olomoucký kraj
Fond pro nestátní neziskové organizace Z ulic do lavic Olomoucký kraj
Fond pro nestátní neziskové organizace Za partnery do Norska kraj Vysočina
Fond pro nestátní neziskové organizace Za posílení práv migrantů při práci Hlavní město Praha
Fond pro nestátní neziskové organizace ZAPOJ SE! Programy pro zapojení migrantů a české majority Středočeský kraj
Fond pro nestátní neziskové organizace Zlepšení veřejného obrazu ekologických NNO Hlavní město Praha
Fond pro nestátní neziskové organizace Zlepšení zákonné ochrany životního prostředí v ČR Hlavní město Praha
Fond pro nestátní neziskové organizace Zlepšování přenosu znalostí a dovedností v tématu environmentální advokacie mezi Norskem a Českou republikou Jihomoravský kraj
Fond pro nestátní neziskové organizace Známe se? Olomoucký kraj
Fond pro nestátní neziskové organizace Zprůhledňování a popularizace komunální politiky v Praze 3 Hlavní město Praha
Fond pro nestátní neziskové organizace Zvyšování povědomí o adaptačních opatřeních na změnu klimatu v prostředí českých měst s využitím norských zkušeností Liberecký kraj
Fond pro nestátní neziskové organizace Zvyšování povědomí veřejnosti o možnostech péče a právech lidí na konci života Hlavní město Praha
Fond pro nestátní neziskové organizace Živé knihovny proti nenávisti a diskriminaci Ústecký kraj
Kulturní dědictví a současné umění Digitální restaurování českého filmového dědictví Celostátní působnost
Kulturní dědictví a současné umění Průmyslové dědictví Celostátní působnost
Kulturní dědictví a současné umění - programová oblast č. 16 Obnova vybraných obrazů a nábytku Arcibiskupského zámku v Kroměříži Zlínský kraj
Kulturní dědictví a současné umění - programová oblast č. 16 Rekonstrukce a rehabilitace chrámu sv. Jakuba v Brně - Monumentum sacrum Brunense Celostátní působnost
Kulturní dědictví a současné umění - programová oblast č. 16 SHZ Český Krumlov - Centrum studijních pobytů Jihočeský kraj
Kulturní dědictví a současné umění - programová oblast č. 17 3 podoby svobody - podpora kulturní rozmanitosti v Ústí nad Labem Ústecký kraj
Kulturní dědictví a současné umění - programová oblast č. 17 Budoucnost evropského designu a užitého umění Celostátní působnost
Kulturní dědictví a současné umění - programová oblast č. 17 Klášter Broumov – živé evropské centrum kultury a vzdělávání Královehradecký kraj
Kulturní dědictví a současné umění - programová oblast č. 17 Mezinárodní romský hudební festival Romale Celostátní působnost
Kulturní dědictví a současné umění - programová oblast č. 17 Norský les na českém jevišti Moravskoslezský kraj
Kulturní dědictví a současné umění - programová oblast č. 17 Norway Artway Hlavní město Praha
Kulturní dědictví a současné umění - programová oblast č. 17 PUNKT/MUSIC INFINITY Celostátní působnost
Kulturní dědictví a současné umění - programová oblast č. 17 Scintilla Tour Hlavní město Praha
Kulturní dědictví a současné umění - programová oblast č. 17 Skugga Baldur Hlavní město Praha
Kulturní dědictví a současné umění - programová oblast č. 17 Sniper's Lake Hlavní město Praha
Kulturní dědictví a současné umění - programová oblast č. 17 Srovnání různorodých cest loutkového nastudování norské pohádky Hlavní město Praha
Kulturní dědictví a současné umění - programová oblast č. 17 Světový romský festival KHAMORO Plzeňský kraj
Kulturní dědictví a současné umění - programová oblast č. 17 TANECVALMEZ & Jo Stromgren Kompani & 420PEOPLE Celostátní působnost
Kulturní dědictví a současné umění - programová oblast č. 17 výstava "Skvělý nový svět s.r.o." Hlavní město Praha
Kulturní dědictví a současné umění - programová oblast č. 17 Výstava a performance event připravený kurátorkou Anne-Szefer Karlssen Středočeský kraj
Národní, regionální, místní iniciativy pro snižování nerovností mezi skupinami a na podporu sociálního začleňování Kampaň proti rasismu a násilí z nenávisti Celostátní působnost
Ohrožené děti a mládež Bezpečná síť – tranzitní péče jako systematický nástroj zapojení dětí do rozhodovacích procesů Celostátní působnost
Ohrožené děti a mládež Dítě v centru Jihomoravský kraj
Ohrožené děti a mládež Hlas dítěte v náhradní rodinné péči a jak mu naslouchat Celostátní působnost
Ohrožené děti a mládež Hlasy dětí – a co s tím uděláme? Celostátní působnost
Ohrožené děti a mládež Hlasy ohrožených dětí Celostátní působnost
Ohrožené děti a mládež Hrajeme si s příběhy – nová metoda pro zapojení dítěte do rozhodovacích procesů Celostátní působnost
Ohrožené děti a mládež Kodifikace právní úpravy podpory rodin, náhradní rodinné péče a systému péče o ohrožené děti Celostátní působnost
Ohrožené děti a mládež Mám ADHD a vím, co smím Celostátní působnost
Ohrožené děti a mládež O dětech s dětmi Jihomoravský kraj
Ohrožené děti a mládež Ohrožené děti a mládež ve Zlínském kraji Zlínský kraj
Ohrožené děti a mládež Osvětová kampaň zaměřená na práva dětí v náhradní rodinné péči Celostátní působnost
Ohrožené děti a mládež Rodinné kruhy na Vysočině kraj Vysočina
Ohrožené děti a mládež Transformace péče o ohrožené děti a mládež Pardubický kraj
Ohrožené děti a mládež Zapojení dětí z Jihočeského kraje do rozhodovacích procesů v rodinných záležitostech Jihočeský kraj
Pilotní studie a průzkumy pro CCS technologie Příprava výzkumného pilotního projektu geologického ukládání CO2 v České republice (REPP-CO2) Celostátní působnost