Zvolte si oblast:

Zvyšování povědomí veřejnosti o biodiverzitě v nepřírodních biotopech České republiky

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Projekt
KrajCelostátní působnost
Název programuCZ02 - Životní prostředí
Název programové oblasti

Biodiverzita a ekosystémové služby / Monitorování a integrované plánování a kontrola v životním prostředí/ Adaptace na změnu klimatu

Název projektuZvyšování povědomí veřejnosti o biodiverzitě v nepřírodních biotopech České republiky
Číslo projektu---
Příjemce

Ústav pro ekopolitiku, o.p.s.

www.ekopolitika.cz

Místní partner projektu

Vzdělávací a informační středisko Bílé Karpaty, o. p. s.
Taggmanager, o. s.

Popis projektu

Hlavním cílem projektu „Zvyšování povědomí veřejnosti o biodiverzitě v nepřírodních biotopech České republiky“ je prostřednictvím nejmodernějších telekomunikačních technologií využívajících tagglisty a mobilní telefony, seznámit obyvatele a návštěvníky obcí a krajů, ve kterých se nacházejí nepřírodní biotopy typu těžeben nerostných surovin a deponií vedlejších produktů energetického průmyslu, s jejich biologickými a ekologickými hodnotami, významem pro ochranu biodiverzity a ekologickou stabilitu krajiny i s historickými souvislostmi. Tyto lokality jsou dnes velmi cennými přírodě blízkými ekosystémy v okolní plně antropogenizované, agrárně i lesnicky intenzivně využívané a hustě zastavěné urbanizované krajině. Jsou charakteristické vysokou biologickou rozmanitostí druhů makroskopických hub, planě rostoucích rostlin a volně žijících živočichů, z nichž mnohé jsou jako ohrožené taxony uvedené v příslušných Červených seznamech České republiky, případně jsou zvláště chráněnými organismy podle zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů a podle vyhlášky MŽP č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona ČNR č. 114/1992 Sb. Nepřírodní biotopy mají v mnoha případech rovněž vysokou kulturně estetickou hodnotu jako krajinné dominanty i jako připomínky hornické minulosti měst a obcí.

V průběhu realizace projektu bude proveden monitoring biodiverzity a budou vytvořeny naučné beetaggové stezky v 31 nepřírodních biotopech v 8 krajích České republiky. V terénu bude rozmístěno 310 tagglistů s charakteristikami lokalit, informacemi o historii těžby nerostných surovin, o nově vzniklých biotopech a ekosystémech důležitých pro ochranu biodiverzity a ekologickou stabilitu krajiny a o nejvýznamnějších ohrožených a zvláště chráněných druzích makroskopických hub, planě rostoucích rostlin a volně žijících živočichů.

K podstatnému zvýšení informovanosti široké veřejnosti o problematice ochrany biodiverzity i o významu nepřírodních biotopů a jejich přírodě blízkých rekultivací pro ekologickou stabilitu krajiny přispěje populárně naučný film, který bude v rámci projektu natočen a následně přihlášen a promítán na MFF EKOFILM a na veletrhu cestovního ruchu REGIONTOUR 2016. Film bude rovněž odvysílán veřejnoprávní Českou televizí. V průběhu výroby filmu budou vytvořeny 3 krátké videospoty zaměřené na vybrané beetaggové stezky. Videospoty budou promítány na veletrhu cestovního ruchu REGIONTOUR 2016 a budou nabídnuty televizním stanicím k odvysílání v rámci turistických a cestovatelských poznávacích pořadů. Videospoty budou také součástí putovní výstavy o nepřírodních biotopech, která bude dalším výstupem projektu. Tato výstava bude postupně instalována na jednotlivých krajských úřadech, na fakultách vysokých škol zaměřených na přírodní vědy a na těžbu a využívání nerostných surovin a na ministerstvech, jejichž kompetence souvisí s problematikou těžby nerostných surovin (MŽP ČR, MPO ČR, MZe ČR a MMR ČR). Následně bude také nabídnuta k instalaci naučným střediskům ekologické výchovy a dalším institucím.

Náplň i výstupy předkládaného projektu respektují rámec vymezený Úmluvou o biologické rozmanitosti (Rio de Janeiro, 1992), jsou v souladu s prioritami a cíli Sedmého akčního programu pro životní prostředí (2014), dokumentu Naše životní pojistka, náš přírodní kapitál: strategie EU v oblasti biologické rozmanitosti do roku 2020 (2012), Strategického rámce udržitelného rozvoje České republiky (2010), Státní politiky životního prostředí České republiky 2012 – 2020 (2013), Státního programu ochrany přírody a krajiny České republiky (2009) a Strategie ochrany biologické rozmanitosti České republiky (2005). Projekt a jeho výstupy rovněž přispějí k plnění cílů zaměřených na ochranu biodiverzity a informovanost veřejnosti, obsažených v koncepcích ochrany přírody a krajiny dotčených krajů, případně v ekologických politikách měst a obcí, na jejichž území se nacházejí příslušné nepřírodní biotopy.

Schválený grant

7 330 347 CZK

Doba realizace projektuDatum zahájení: 1.12.2014, Datum ukončení: 30.4.2016