CZ02 „Biodiverzita, monitoring a změna klimatu“

 • zastavení ztráty biodiverzity v ČR
 • zvýšení povědomí a vzdělávání v oblasti biodiverzity
 • adaptace na změny klimatu
ilustrace

CZ03 „Program pro nevládní neziskové organizace“

 • lidská práva, rovnost pohlaví a menšin
 • ochrana životního prostředí
 • práce s ohroženými dětmi
 • podpora demokracie
ilustrace

CZ04 „Ohrožené děti a mládež“

 • deinstitucionalizace systému péče o ohrožené děti a mládež
 • zkvalitnění sítě služeb pro práci s rodinami
 • podpora zapojení dětí a mládeže do rozhodovacích procesů
ilustrace

CZ05 „Snižování nerovností a podpora sociálního začleňování“

 • posílení inkluzívních politik
 • potírání projevů extremismu a rasismu
 • podpora sociálního začleňování
ilustrace

CZ06 „Kulturní dědictví a současné umění“

 • zachování a obnova nemovitých kulturních památek
 • revitalizace sbírek muzejní povahy, písemného kulturního dědictví a filmového dědictví
 • podpora současného živého umění
ilustrace

CZ07 „Spolupráce škol a stáže“

 • institucionální spolupráce
 • výměna žáků, studentů a pracovníků základních, středních a vysokých škol
ilustrace

CZ08 „Zachycování a ukládání oxidu uhličitého“

 • pilotní studie a průzkumy technologií
 • zvýšení povědomí laické a odborné veřejnosti
ilustrace

CZ09 „Česko-norský výzkumný program“

 • rozvoj vědeckých znalostí
 • prioritní oblasti: humanitní vědy, životní prostředí a zdraví
ilustrace

CZ10 „Podpora odhalování a vyšetřování korupce“

Vzdělávání zástupců veřejné správy v odhalování a vyšetřování korupčních a souvisejících finančních trestných činů.

ilustrace

CZ11 „Iniciativy v oblasti veřejného zdraví“

 • zkvalitnění psychiatrické péče
 • vytvoření komplexního programu rehabilitační péče
 • péče o děti
ilustrace

CZ12 „Dejme (že) nám šanci“

 • institucionální zlepšení rovnováhy mezi soukromým a pracovním životem
 • zvýšení povědomí a výzkum v oblasti rovných příležitostí žen a mužů
 • gender mainstreaming ve veřejných politikách
 • snížení výskytu domácího násilí a násilí na ženách
ilustrace

CZ13 „Domácí násilí a genderově podmíněné násilí / Uplatňování rovných příležitosti žen a mužů a slaďování pracovního a soukromého života“

 • snížení výskytu a latence domácího násilí a násilí na ženách
 • šíření povědomí o možnostech efektivní rovnováhy pracovního a soukromého života
ilustrace

CZ14 „Schengenská spolupráce a boj proti přeshraniční a organizované trestné činnosti“

 • zvýšení kapacity ČR v odhalování organizovaného zločinu
 • vytvoření platformy pro výměnu policejních informací
 • zefektivnění kontroly elektronických cestovních dokladů
 • vybudování geografického informačního systému Policie ČR
ilustrace

CZ15 „Zefektivnění spolupráce v justici a rozvoj nápravných zařízení a služeb“

 • rekonstrukce vybraných věznic
 • podpora zranitelných skupin ve vězení
 • spolupráce a vzdělávání Vězeňské služby a Probační a mediační služby
ilustrace

„Globální fond pro podporu důstojné práce a tripartitního dialogu“

 • podpora důstojné práce
 • zlepšení tripartitní spolupráce mezi organizacemi zaměstnavatelů, odbory a státními orgány
 • podpora spravedlivého a udržitelného hospodářského a sociálního růstu
ilustrace

Aktuality

Publikováno

Memoranda

Dne 4. září 2017 byla v Anežském klášteře v Praze slavnostně podepsána Memoranda o porozumění pro nové období Fondů Evropského hospodářského prostoru (EHP) a Norských fondů mezi Českou republikou a donorskými státy Norskem, Lichtenštejnskem a Islandem. 

Nepřehlédněte

Schválené projekty

Výzvy