Zvolte si oblast:

Zavádění retenčních a infiltračních adaptačních opatření v povodí Moravy

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Projekt
KrajJihomoravský kraj
Název programuCZ02 - Životní prostředí
Název programové oblasti

Biodiverzita a ekosystémové služby / Monitorování a integrované plánování a kontrola v životním prostředí/ Adaptace na změnu klimatu

Název projektuZavádění retenčních a infiltračních adaptačních opatření v povodí Moravy
Číslo projektu---
Příjemce

Koalice pro řeky

www.koaliceproreky.cz

Místní partner projektu

Univerzita Palackého v Olomouci

Popis projektu

Zpracování dopadové studie změn klimatu a návrh retenčních a infiltračních opatření v povodí Moravy. Studie bude hodnotit čtyři typy zájmových oblastí - zemědělská povodí, lesní povodí, říční nivy a urbanizovaná území. Podle úrovně detailu studie bude rozlišovat tři úrovně - celé povodí, prioritní oblasti a návrhový detail ve vybraném pilotním povodí. Projekt je tvořen pěti moduly - 1. analýza současného stavu, 2. datové služby, 3. vyhodnocení analýzy a výběr opatření, 4. návrhová část a 5. Předjednání, prezentace a propagace řešení.

V modulu 1. Analýza současného stavu bude proveden sběr již zpracovaných studií a vstupní analýza SWOT, stanovení územních priorit na řešeném území, stanovení vertikálních vazeb mezi půdními vrstvami a hydrogeologickými podklady v území, hydrologická a hydropedologická bilance, stanovení hydrického potenciálu a posuzování morfologie terénu.

Modul 2. Datové služby obsahuje získání nákupy a konverze podkladových dat, vytvoření centrálního datového skladu projektu a služby provozu projektového serveru včetně správy a aktualizace dat.

V modulu 3. bude na základě výsledků analýzy provedeno zhodnocení účinnosti jednotlivých typů opatření a výběr sady vhodných opatření.

V modulu 4. Návrhová část budou navržena opatření na zemědělských a lesních plochách, na tocích a v nivách a v urbanizovaných územích. Dalšími kroky v rámci této fáze bude harmonizace návrhů v řešeném území, vyhodnocení účinnosti a efektivity navrhovaných opatření, a vícekriteriální posouzení efektů na celém území.

V modulu 5 proběhne předjednání soustavy navržených opatření s klíčovými správci a uživateli území. Na základě jejich připomínek bude soustava opatření revidována. posouzena její proveditelnost a navrženy opatření k překonání překážek. Dále budou na základě revidované soustavy opatření navrženy podklady pro plánovacích agendy (územně plánovací dokumentace, II. fáze plánů dílčích povodí) a podklady pro rozhodovací sféru. Tento modul zahrnuje rovněž aktivity zajišťující publicitu projektu, prezentaci a propagaci řešení.

Schválený grant

7 863 849 CZK

Doba realizace projektuDatum zahájení: 1.1.2015, Datum ukončení: 30.4.2016