Zvolte si oblast:

Komplexní plánovací, monitorovací, informační a vzdělávací nástroje pro adaptaci území na dopady klimatické změny s hlavním zřetelem na zemědělské a lesnické hospodaření v krajině

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Aktualizováno 20. 2. 2015
  • aktualizace výše grantu

Projekt
KrajJihomoravský kraj
Název programuCZ02 - Životní prostředí
Název programové oblasti

Biodiverzita a ekosystémové služby / Monitorování a integrované plánování a kontrola v životním prostředí/ Adaptace na změnu klimatu

Název projektuKomplexní plánovací, monitorovací, informační a vzdělávací nástroje pro adaptaci území na dopady klimatické změny s hlavním zřetelem na zemědělské a lesnické hospodaření v krajině
Číslo projektu---
Příjemce

Vysoké učení technické v Brně

www.vutbr.cz

 

Partner

Bioforsk

Místní partner projektu

EKOTOXA s.r.o.

Ústav zemědělské ekonomiky a informací

Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i.

Popis projektu

Komplexní víceoborový projekt zaměřený na eliminaci negativních dopadů změny klimatu na území Jihomoravského kraje (dále JMK). Ten lze na základě dosavadních klimatických dat a očekávaných klimatických scénářů považovat za nejpostiženější kraj (zejména suchem) na území celé ČR. Vysoké zornění půdy v JMK a ohrožení nadměrnou vodní erozí (přes 60 % orné půdy) navíc způsobuje v dlouhodobém horizontu enormní škody na zemědělském půdním fondu odnosem ornice a snížením produkční schopnosti půdy. Tento souběh negativních faktorů vyžaduje zásadní řešení.

Projekt řeší adaptaci území na očekávané změny klimatu dle scénářů Mezinárodního panelu pro změny klimatu (IPCC) v Ženevě, zejména pak extrémní jevy dopadu změny klimatu tj. sucho a lokální přívalové srážky.

Hlavní zacílení projektu je směrováno na sektor zemědělství a lesnictví, který využívá 90% plochy JMK a u kterého lze očekávat v důsledku změny klimatu snížení přirozené produkční schopnosti půd a následně výnosů zemědělských plodin nebo přírůstu lesních dřevin. Naopak při úspěšné realizaci adaptace může sektor zemědělství a lesnictví vykázat největší efekty.

V rámci řešení dojde k žádoucímu vzorovému propojení různých prostorově plánovacích agend tj. pozemkových úprav, územně plánovacích podkladů, plánů oblasti povodí, oblastních plánů rozvoje lesa, apod. Bude aktualizován vodohospodářský generel JMK z roku 2007.

Zcela zásadním přínosem projektu je uplatnění integrovaných přístupů, bez kterých adaptace území vůči změně klimatu nebude nikdy tak efektivní, jak by mohla být. V projektu budou také na bázi integrovaných přístupů výrazně provázána data, analýzy, modely a geografické interpretace klimatologických, hydrologických, pedologických, výrobních.

Řešení projektu je z hlediska územního rozsahu rozloženo na práce:
a) Monitoring, hodnocení, analýzy, výpočty, návrhy opatření a strategie, plošně prováděné pro území celého kraje
b) Demonstrační projekty, měření a typová opatření realizovaná pouze ve vybraných lokalitách, kde budou vypracovány a částečně i realizovány typové návrhy opatření na vybraných lokalitách v území JM kraje, aby posloužily jako praktický návod k řešení dopadů zemědělských a lesnických režimech hospodaření.

Veškeré výstupy projektu budou provázány do soustavy nástrojů různých typů (plánovací, monitorovací, informační a vzdělávací) s cílem vytvořit strategie a komplexní zázemí pro implementaci efektivních adaptačních opatření k eliminaci nebo snížení negativních dopadů změny klimatu.

Do řešení projektu jsou na principu žádoucí komplementarity zapojeny: 5 špičkových brněnských odborných pracovišť z oborů hydrologie, pedologie, zemědělství, lesnictví, klimatologie, krajinářství, prostorového plánování, geoinformatiky, norský partner a jako důležitý uživatel dvě klíčové státní vodohospodářské organizace - Povodí Moravy s.p. a Lesy ČR s.p. Zájem o výstupy projevily Státní zemědělský intervenční fond a Státní pozemkový úřad. Podporu projektu a spolupráci při šíření výstupů projektu přislíbili Regionální agrární komora Brno, Ministerstvo zemědělství ČR, Ministerstvo životního prostředí ČR.

Schválený grant

22 627 621 CZK

Doba realizace projektuDatum zahájení: 1.1.2015, Datum ukončení: 30.4.2016