Zvolte si oblast:

DA VINCI – Zlepšení vizualizace, interpretace a srovnatelnosti dat o organických polutantech v dlouhodobých monitorovacích sítích

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Projekt
KrajCelostátní působnost
Název programuBiodiverzita a ekosystémové služby / Monitorování a integrované plánování a kontrola v životním prostředí/ Adaptace na změnu klimatu
Název projektuDA VINCI – Zlepšení vizualizace, interpretace a srovnatelnosti dat o organických polutantech v dlouhodobých monitorovacích sítích
Internetové stránky projektu

http://davinci.recetox.muni.cz

Číslo projektu---
Příjemce

Masarykova universita

www.muni.cz

Partner

NILU - Norwegian Institute for Air Research

Popis projektu

Cílem projektu je podpořit lepší interpretaci globálně dostupných dat o kontaminaci ovzduší perzistentními organickými polutanty (POPs) a přesnější analýzu jejich dlouhodobých trendů. K tomu přispěje naplnění dílčích cílů, zejména (i) identifikace nejistot pramenících z kompilace dat pocházejících z různých zdrojů, (ii) zpřesnění interpretace výsledků pasivních vzorkovacích sít a analýza jejich srovnatelnosti s konvenčními metodami pro účely společné interpretace trendů, a (iii) nové způsoby analýzy, prezentace a interpretace výsledků použitelné pro odbornou komunitu uživatelů i laickou veřejnost. Předkládaný projekt vychází z analýzy aktuálních priorit identifikovaných v řadě evropských i národních strategických dokumentů zejména v souvislosti s realizací Globálního monitorovacího plánu (GMP) Stockholmské úmluvy (SÚ) o POPs. Z těchto dokumentů jasně vyplývá potřeba analyzovat dlouhodobé trendy koncentrací těchto látek v prostředí a lidských tkáních pro účely hodnocení efektivity přijatých opatření. Navrhovatel projektu ve svém návrhu využívá dlouhodobých zkušeností žadatele s účastí v mezinárodních monitorovacích sítích (EMEP, Evropský monitorovací a hodnotící program) i s koordinací takových sítí (MONET). Staví na expertíze zapojených odborníků, na existujících kapacitách akreditovaných stopových laboratoří žadatele a zejména na existenci dvou významných datových zdrojů: systému GENASIS (Global ENvironmental ASsessment Information System) spravovaného pracovištěm žadatelem (MU) a systému EBAS spravovaného projektovým partnerem (NILU). Zatímco GENASIS shromažďuje data o POPs získaná ze sítí pasivního monitoringu ovzduší v České republice, Evropě, Asii a Africe, EBAS poskytuje data o aktivních měření volného ovzduší a atmosférické depozice v evropské síti EMEP. Dlouhodobý charakter obou monitorovacích programů a jejich částečný překryv nabízejí možnost jejich společné analýzy a odvození obecně platných závěrů metodicky využitelných při hodnocení a interpretaci globálních dat. Projekt tím přispěje k dosažení výstupů programu (Posílená realizace environmentálních monitorovacích programů) i naplnění jeho celkových výsledků (Zlepšení informovanosti o životním prostředí o vlivu, stavu a trendech).

Hlavním přínosem projektu k posílení realizace environmentálních monitorovacích programů je celkové zlepšení kvality a srovnatelnosti dat o hladinách POPs v ovzduší shromážděných v globálních databázích a umožnění kvalitní analýzy jejich dlouhodobých trendů. To dále umožní zodpovědnou interpretaci těchto dlouhodobě sledovaných parametrů směrem k odborné komunitě i široké veřejnosti. Šíření kvalitních informací a zvyšování povědomí veřejnosti o celé šíří problémů spojených s toxickými látkami v prostředí je dalším důležitým přínosem tohoto projektu. Získaná data budou znamenat vědecký a metodický přínos pro vědeckou komunitu, ale bude využito i všech kanálů k přenosu nových informací do praxe a to jak vzdělávací, tak aplikační. Zvýšená kvalita dat se promítne do kvality analýzy environmentálních i zdravotních rizik, která jsou relevantní pro veřejnou a státní správu, i pro privátní a průmyslový sektor. Projekt tak přispěje k vyrovnání rozdílů v přístupech k zajištění kvality životního prostředí a ochrany zdraví v různých zemích. Zvýšení důvěry v data z pasivních monitorovacích sítí nabídne nové možnosti jejich interpretace zejména tam, kde představují jediný informační zdroj a kde mohou (spolu s budováním odpovídajících kapacit) iniciovat další rozvoj monitorovacích aktivit a s tím související rozvoj trhu práce. Neméně významným přínosem je rozvoj bilaterální spolupráce mezi žadatelem (RECETOX, MU, ČR) a projektovým partnerem (NILU, NO). Tato spolupráce povede k posílení výzkumné kapacity i manažerských kompetencí (převážně mladých) výzkumníků z obou institucí, zlepší mezinárodní mobilitu a zvýší jejich potenciál pro realizaci společných mezinárodních projektů v budoucnosti.

Schválený grant

10 487 327 CZK

Doba realizace projektuDatum zahájení: 1.1.2015, Datum ukončení: 31.3.2016