Zvolte si oblast:

Zvyšování povědomí a propagace významu funkcí lesů v krajině a přírodě blízkých koryt vodních toků v městském prostředí jako součást ekosystémových služeb povodí

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Projekt
KrajCelostátní působnost
Název programuCZ02 - Životní prostředí
Název programové oblasti

Biodiverzita a ekosystémové služby / Monitorování a integrované plánování a kontrola v životním prostředí/ Adaptace na změnu klimatu

Název projektuZvyšování povědomí a propagace významu funkcí lesů v krajině a přírodě blízkých koryt vodních toků v městském prostředí jako součást ekosystémových služeb povodí
Číslo projektu---
Příjemce

Mendelova univerzita v Brně

www.mendelu.cz

Popis projektu

Projekt je zaměřen na veřejnou osvětu o hodnotě vybraných složek ekosystémových služeb povodí. Výsledek a výstupy projektu obecně srozumitelnou formou prezentují rekreační význam přírodě blízkých a revitalizovaných koryt vodních toků v intravilánech, doplňující jejich vodohospodářský a ekosystémový efekt. V rámci otevřené krajiny popularizuje celospolečenské funkce lesů a lesního hospodářství. Odborné výsledky projektu budou terénním průzkumem podložené celostátní reprezentativní přehledy A) úseků vodních toků v intravilánech a příměstských rekreačních zónách se signifikantními synergickými účinky vodohospodářskými, ekologickými a rekreologickými; B) příklady lesních porostů s vysokým společenským a krajinotvorným významem.

Projekt je zaměřen na různorodé cílové skupiny: pracovníci veřejné správy; senioři, studenti a školní mládež, výzkumníci i široká veřejnost. Hlavními výstupy projektu budou odborné knihy, mezinárodní vědecké konference, odborné semináře a tematické výstavy fotografií. Kromě informační hodnoty budou výstupy sloužit k propagaci Norských fondů, MŽP, Mendelovy univerzity v Brně, ale i zpracovaných měst a krajů.

Řešení projektu je rozčleněno do pěti hlavních fází – první fáze spočívá v přípravě, zajištění a pořízení odborných podkladů pro terénní průzkumy a popis modelových lokalit. Současně zahrnuje nezbytné smluvní ošetření nakládání se získanými daty v rámci projektu. V rámci přípravy budou proškoleni terénní pracovníci za účelem jednotné praktické aplikace metod pro hodnocení vodních toků i funkcí lesů. Školení bude provedeno v rámci dvou jednodenních kurzů, skládajících se z teoretické prezentace a praktické ukázky v terénu. Fáze zahrnuje přípravu dotazníkového šetření pro potřeby indikátorů naplnění projektu a sociologického průzkumu.

Druhá fáze představuje vlastní terénní průzkum a popis modelových úseků vodních toků i zájmových lesních porostů. U vodních toků budou popsány a vyhodnoceny prvky a charakter koryta, jeho navazujícího okolí a klasifikován jejich význam z rekreologického hlediska. U lesních porostů budou zjišťovány parametry prostorové porostní struktury, funkčně redukčních kriterií, dřevinná skladba a lesnická typologie pro všechny typy lesních porostů a charakteristika a popis staveb určených pro plnění funkcí lesa. Samostatně bude proveden sociologický průzkum veřejného povědomí o ekosystémových službách lesů i vodních toků. Pořizování fotodokumentace bude prováděno v koordinaci s ostatními terénními pracemi, avšak samostatně.

Náplní třetí fáze je zpracování získaných dat, vytvoření textových částí pro odborné knihy i DVD, jejich doplnění o fotodokumentaci, tematické mapy a ortofotomapy. Současně bude provedeno souhrnné statistické vyhodnocení získaných poznatků jak o funkční hodnotě ekosystémových služeb jednotlivých modelových lokalit, tak rovněž i dotazníkových šeření k dané problematice. Třetí fáze rovněž zahrnuje postprodukční úpravy fotografií.

Čtvrtá fáze je zaměřena na ediční práce knih i DVD a jejich vydání a přípravu a realizaci mezinárodních vědeckých konferencí, odborných seminářů i výstav fotografií.

V rámci aktivit projektu (pátá fáze) bude realizována odborná spolupráce s norskými kolegy. Mendelova univerzita v Brně aktivně dlouhodobě spolupracuje s Norwegian University of Life Science nejen v rámci Norských fondů, ale např. i programu Erasmus. Tato spolupráce bude při řešení projektu dále rozšířena a prohloubena. Patří sem následující aktivity: 1) Organizační schůzka v Norska, 2) Exkurze norských pracovníků do ČR s prezentací řešení dané problematiky v terénu, 3) Pracovní cesta českých pracovníků do Norska, spojená s transferem použitých technologií 4) Účast norských pracovníků na mezinárodních vědeckých konferencích v ČR. Odborné výsledky pracovního pobytu v Norsku budou zapracovány do všech mediálních výstupů.

Schválený grant

9 424 000 CZK

Doba realizace projektuDatum zahájení: 1.1.2015, Datum ukončení: 30.4.2016