Zvolte si oblast:

Otázky a odpovědi

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Aktualizováno 14. 11. 2017
  • Aktualizace odpovědí č. 2 - 8
  • Aktualizace odpovědi č.7
  • Aktualizace všech otázek a odpovědí
  • Aktualizace všech otázek a odpovědí

1. Kolik peněz bylo rozděleno v období 2009 – 2014?

Pro Českou republiku bylo v rámci Fondů EHP a Norska 2009-2014 vyčleněno celkem 131,8 mil. EUR. Mezi konkrétní projekty bylo alokováno téměř 100 % finančních prostředků určených pro jednotlivé projektové výzvy. Finální objem týkající se reálně využité alokace zatím stále není k dispozici, jelikož dosud nebylo uzavřeno vyúčtování posledních projektů.

2. Kdy bude startovat nové programovací období 2014-2021?

Třetí období Fondů EHP a Norska v České republice bylo již slavnostně zahájeno podpisem Memorand o porozumění dne 4. září 2017 v Praze.

3. Kdy očekáváte, že se bude moci zažádat o finanční podporu v novém období?

V současné době probíhá příprava Programů v rámci nového období, tyto Programy musí být schváleny také ze strany donorů. Předpokládáme, že první výzvy budou vyhlášeny koncem roku 2018 či na začátku 2019.

4. Je možné získat nějaké finance i nyní?

Ne, v současné době nejsou otevřené žádné nové výzvy.

5. Jaké oblasti budou podporovány?

V novém období bude např. podpořena znovu oblast kultury a kulturního dialogu, zdraví, životního prostředí, vzdělávaní a vědy a výzkumu. Všechny oblasti včetně krátkého popisu jsou uvedeny zde.

6. Budou opět podporovány aktivity z Fondu pro bilaterální spolupráci?

Ano, Fond pro bilaterální spolupráci bude i v období 2014-2021 podporovat posilování bilaterální spolupráce subjektů z České Republiky a institucí z Norska, Islandu a Lichtenštejnska. Celková alokace Fondu bude činit 2 % z finančních prostředků určených České republice pro období 2014-2021, tedy se bude jednat přibližně o 96 milionů Kč. Část alokace bude určena financování bilaterálních aktivit na úrovni programů, zbývající prostředky budou určeny na podporu předem připravených aktivit a iniciativ schválených v rámci otevřených výzev, jejichž příprava bude zahájena patrně začátkem roku 2018. Vyhlášení výzev spolu se souvisejícími manuály a dalšími nezbytnými informacemi bude včas vyvěšeno na těchto webových stránkách.

7. Je nutné, aby byl projekt provázán s partnerem ze země, která projekt podporuje?

Bilaterální spolupráce je jedním z důležitých aspektů Fondů EHP a Norska. Povinnost projektového partnera z Norska, Islandu a/nebo Lichtenštejnska bude, ale vždy stanovena v dané výzvě a bude se program od programu lišit.

8. Uveďte prosím příklad některých aktuálně podpořených projektů.

V programovacím období 2009 - 2014 se nachází řada zajímavých projektů, které stojí za pozornost. Z publicitního hlediska je zajímavá oblast kultury, která se zaměřuje na zachování a obnovu kulturních památek, revitalizaci sbírek muzejní povahy, písemné a filmové dědictví a podporu současného živého umění. Z této oblasti bychom rádi upozornili na několik projektů. Jedním z nich je projekt „Digitální restaurování českého filmového dědictví“, jehož cílem je zachování a zpřístupnění českého filmového dědictví v nových technologických podmínkách.
Dalšími projekty, které stojí za pozornost, jsou „Obnova střechy, opláštění a varhan kostela Panny Marie Sněžné“ ve Velkých Karlovicích či „Obnova novogotického templu v zámeckém parku v Krásném Dvoře“. Také jsme jedním z hlavních partnerů romského festivalu Khamoro.
Z oblasti životního prostředí jmenujme např. projekt Agentury ochrany přírody a krajiny ČR „Opatření pro zastavení úbytku biodiverzity na celostátní a regionální úrovni“, z oblasti veřejného zdraví „Vytvoření podmínek pro zavedení systému rozšířené a diferencované péče v Psychiatrické léčebně Červený Dvůr“ nebo „Prevence následků onemocnění a zdravotních problémů v dětském věku ve Fakultní nemocnici Ostrava“. V oblasti justice jsme podpořili „Zavedení videokonferencí v resortu justice“ nebo také „Zvýšení efektivity přípravy vězňů před propuštěním z Věznice Nové Sedlo“.
Všechny podpořené projekty najdete přehledně na našich stránkách v sekci Programy/Schválené projekty.