Zvolte si oblast:

Otázky a odpovědi

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Aktualizováno 22. 2. 2019
  • Aktualizace

1. Kolik peněz bylo rozděleno v období 2009 – 2014?

Pro Českou republiku bylo v rámci Fondů EHP a Norska 2009-2014 vyčleněno celkem 131,8 mil. EUR. Mezi konkrétní projekty bylo alokováno téměř 100 % finančních prostředků určených pro jednotlivé projektové výzvy. Reálně bylo využito 91 % alokovaných prostředků.

2. Kdy bude startovat nové programovací období 2014-2021?

Třetí období Fondů EHP a Norska v České republice bylo již slavnostně zahájeno podpisem Memorand o porozumění dne 4. září 2017 v Praze.

3. Kdy očekáváte, že se bude moci zažádat o finanční podporu v novém období?

V současné době probíhá příprava Programů v rámci nového období, tyto Programy musí být schváleny také ze strany donorů. První výzvy budou vyhlášeny v první polovině roku 2019. Výjimkou je pouze Program Vzdělávání, který byl již schválen ze strany donorů, a byla podepsána Dohoda o Programu dne 21. Listopadu 2018.

4. Je možné získat nějaké finance i nyní?

První výzvy byly vyhlášeny již v prosinci roku 2018. Pro bližší informace přejděte do menu Výzvy.

5. Jaké oblasti budou podporovány?

Podporu získají projekty zaměřené především na výzkum a inovace, ochranu životního prostředí, kulturní dědictví a spolupráci v kultuře, veřejné zdraví, vzdělávání a spolupráci v justici. Oproti předchozímu období bude kladen ještě větší důraz na lidská práva, inkluzi Romů a rozvoj občanské společnosti. Nové období též přináší velké možnosti pro bilaterální projekty.

6. Budou opět podporovány aktivity z Fondu pro bilaterální vztahy?

Ano, Fond pro bilaterální vztahy bude i v období 2014-2021 podporovat posilování bilaterální spolupráce subjektů z České Republiky a institucí z Norska, Islandu a Lichtenštejnska. Celková alokace Fondu činí 2 % z finančních prostředků určených České republice pro období 2014-2021, tedy se bude jednat přibližně o 96 milionů Kč. Část alokace bude určena financování bilaterálních aktivit na úrovni programů, zbývající prostředky budou určeny na podporu předem definovaných aktivit a iniciativ schválených v rámci otevřených výzev. Vyhlášení výzev spolu se souvisejícími manuály a dalšími nezbytnými informacemi bude včas vyvěšeno na těchto webových stránkách.

7. Je nutné, aby byl projekt předkládán v partnerství s institucemi z donorského státu?

Bilaterální spolupráce je jedním z důležitých aspektů Fondů EHP a Norska. Povinnost projektového partnera z Norska, Islandu a/nebo Lichtenštejnska bude vždy stanovena v dané výzvě a může se program od programu lišit.

8. Proč finančně přispívají země Evropského sdružení volného obchodu (ESVO) České republice a dalším evropským zemím?

Země Evropského sdružení volného obchodu (ESVO), konkrétně Lichtenštejnsko, Island a zejména pak Norsko, mají prostřednictvím Dohody o Evropském hospodářském prostoru (EHP) a dalších smluv tzv. přidružený vztah k Evropské unii (EU). V praxi to znamená, že tyto země nejsou členskými státy EU, ale mají přístup na jednotný evropský trh, v podstatě se na ně aplikují čtyři základní svobody EU (volný pohyb zboží, osob, služeb a kapitálu). Zároveň si však tyto země vyhrazují právo chránit své zájmy, tzn. přijmout pouze vymezené části legislativy EU do svých právních řádů. Za tento specifický vztah k EU a na základě smluvních dohod s EU přispívají tyto země dlouhodobě do Finančního mechanismu EHP (tzv. Fondy EHP) a odděleného Finančního mechanismu Norska (tzv. Norské fondy), které nyní využívá celkem 15 členských států EU ze střední, východní a jižní Evropy.