Zvolte si oblast:

Monitoring stavu evropsky významných druhů rostlin a živočichů a druhů ptáků v soustavě Natura 2000

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Aktualizováno 20. 2. 2015
  • aktualizována výše grantu

Projekt
KrajCelostátní působnost
Název programuBiodiverzita a ekosystémové služby / Monitorování a integrované plánování a kontrola v životním prostředí/ Adaptace na změnu klimatu
Název projektuMonitoring stavu evropsky významných druhů rostlin a živočichů a druhů ptáků v soustavě Natura 2000
Číslo projektu---
Příjemce

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky

www.ochranaprirody.cz

Místní partner projektu

Česká společnost ornitologická
Česká zemědělská univerzita

Popis projektu

Mapování a monitoring druhů je systematickou aktivitou zaměřenou na zjišťování aktuálního stavu početnosti a rozšíření druhů. Navrhovaný projekt je zaměřen na prohloubení znalostí o stavu evropsky významných druhů, popř. druhových společenstev, jejichž jsou součástí, a to v územích soustavy Natura 2000. Návrh projektu obsahuje v převážné většině terénní monitoring a sběr dat v územích soustavy Natura 2000, a to se zaměřením na všechny systematické skupiny rostlin a živočichů.

Pro jakékoli rozhodování v těchto územích je znalost o rozšíření a stavu ochranářsky významných druhů nezbytným podkladem. AOPK ČR dlouhodobě systém sběru dat o druzích a biotopech buduje a organizuje, přes to však z řady příčin není stav druhů uvnitř soustavy Natura 2000 detailně a plošně znám. V některých případech je to nedostatkem dat z konkrétních oblastí či u vybraných druhů, případně disponibilitě pouze zastaralých dat. Projektový záměr si tak klade za cíl stanovit u většiny území soustavy Natura 2000 stav (na úrovni odhadů populační početností) evropsky významných druhů a druhů ptáků v nich se vyskytujících, v případě vybraných aktivit pak se záměrem zjistit mnohem podrobnější informace a data.

Vzhledem k časovému omezení projektu nejde o monitoring v užším slova smyslu, ale o jednorázové zjištění aktuálního stavu vybraných druhů v rámci území soustavy Natura 2000, dle standardních opakovatelných metodik.

Metodika mapování a monitoringu druhů zajišťuje sběr dat o přesných lokalitách výskytu, stavu, perspektivě a působících vlivech. Tyto poznatky lze použít k formulaci managementových opatření pro zajištění příznivého stavu předmětu ochrany, a to i v případě, že předmětem ochrany nejsou jen stanoviště, ale také druhy.

Schválený grant

15 879 995 CZK

Doba realizace projektuDatum zahájení: 1.1.2015, Datum ukončení: 30.4.2016