Zvolte si oblast:

Národní strategie adaptace budov na změnu klimatu

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Projekt
KrajCelostátní působnost
Název programuBiodiverzita a ekosystémové služby / Monitorování a integrované plánování a kontrola v životním prostředí/ Adaptace na změnu klimatu
Název projektuNárodní strategie adaptace budov na změnu klimatu
Číslo projektu---
Příjemce

Šance pro budovy

www.sanceprobudovy.cz

Místní partner projektu

Glopolis o.p.s

Popis projektu

Změny klimatu a jejich dopady nejsou pouze otázkou budoucnosti, ale již nyní musíme čelit jejich nepříznivým projevům. Jedním z hlavních problémů, který se v oblasti střední Evropy projevuje, a do budoucna bude dále dle předpokladů vědců sílit, jsou extrémní výkyvy počasí: vedra a sucha v letních měsících, vlny mrazu v zimě, silné bouřky, poryvy větru a s tím spojené přívalové deště a záplavy. Extrémní teploty budou mít za následek stížené zajištění teplotního komfortu obytných i administrativních budov. Bouřky, vítr a záplavy pak povedou k problémům v zajištění dodávky energie (ať už elektřiny nebo tepla a plynu). Tyto efekty budou nepříznivě podpořeny stále větší konkurencí při nákupu primárních zdrojů na světových trzích. Může také docházet k poškozování částí budov. Do budoucna bude tedy stále těžší zajistit v těchto krizových situací běžné užívání budov, ať už rezidenčních nebo administrativních. Prvním problémem bude nemožnost dosažení teplotního komfortu (riziko podchlazení, nebo naopak přehřátí vnitřního prostředí), případně dodávky vody. Pokud budou vlny nepříznivého počasí delší, může být ohrožena obyvatelnost budov. V budovách přitom obyvatelé tráví 85–90 % svého času. Pro ochranu obyvatel a zajištění běžného fungování společnosti je tedy klíčové, aby předpokládané vlivy změn klimatu na uživání budov a připravenost budov jim čelit, byly analyzovány a byla navržena a realizována taková adaptační opatření, která dopad těchto rizik zmírní. Oblast adaptace budov na změny klimatu zatím není přes svou důležitost v České republice rozpracována. Předkládaný projekt tedy přinese jedinečné výstupy, které nemá státní správa v tuto chvíli k dispozici. Zároveň je nutné poznamenat, že úspory energie pro provoz budov a chytré řízení dodávek energie, jako jedny ze zřejmých adaptačních opatření, mají další synergické efekty: Jsou také opatřeními mitigačními, snižujícími emise skleníkových plynů, a přispívají omezení geopolitických rizik a dovozní závislosti. Cílem projektu je podpora státní správy (zejména Ministerstva životního prostředí) a samospráv (krajů a měst) v analýze rizik a návrhu opatření v oblasti adaptace budov na změny kllimatu, začlenění navržených opatření do Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR (případně její pozdější aktualizace, pokud bude schválena před realizací předkládaného projektu) a Akčního plánu k ní a zejména přispět k odborné diskuzi a tím i skutečné realizaci jednotlivých opatření. Výsledkem projektu bude zpracovaný návrh národní strategie adaptace budov na změnu klimatu, který bude prodiskutován se státní správou a zainteresovanými skupinami. Jako dílčí podkladové studie budou zpracovány následující materiály: a) mapa dopadu změn klimatu po regionech, b) makroekonomická studie nákladů a přínosů, c) případové studie pro dva vybrané regiony, d) vlastní návrh strategie a shrnutí hlavních doporučení. Tyto výstupy budou diskutovány na bilaterálních jednáních, kulatých stolech, semináři a konferenci. Vnitřní součástí projektu je zajištění publicity tématu. Předkládaný projekt bude čerpat ze strategie renovace budov, kterou žadatel zpracoval pro Ministerstvo průmyslu a obchodu v souladu s článkem 4 směrnice o energetické účinnosti. Zároveň ji v průběhu přípravy diskutoval s dalšími významnými skupinami (Svaz podnikatelů ve stavebnictví, Hospodářská komora, energetické firmy a jejich asociace, nevládní organizace), čímž umožnil úpravu a zkvalitnění materiálu tak, aby byl zahrnut do oficiálního Národního akčního plánu energetické účinnosti ČR, který byl odeslán v dubnu 2014 na Evropskou komisi (DG Energy).

Schválený grant

6 500 000 CZK

Doba realizace projektuDatum zahájení: 1.1.2015, Datum ukončení: 30.4.2016