Zvolte si oblast:

Aktuální stav poškození lesních a vodních ekosystémů na území EVL Krkonoše a harmonizace základní monitorační sítě pro sledování jejich vývoje

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Projekt
KrajLiberecký kraj
Název programuBiodiverzita a ekosystémové služby / Monitorování a integrované plánování a kontrola v životním prostředí/ Adaptace na změnu klimatu
Název projektuAktuální stav poškození lesních a vodních ekosystémů na území EVL Krkonoše a harmonizace základní monitorační sítě pro sledování jejich vývoje
Číslo projektu---
Příjemce

Správa Krkonošského národního parku Vrchlabí

www.krnap.cz

Místní partner projektu

Česká geologická služba
IFER - Ústav pro výzkum lesních ekosystémů, s.r.o.

Popis projektu

Cílem projektu je přispět k naplnění jednoho ze základních poslání Krkonošského národního parku (KRNAP), jehož území bylo zároveň vyhlášeno za evropsky významnou lokalitou (EVL) a ptačí oblast (PO).

Správa KRNAP nezbytně potřebuje mít k dispozici kvalitní aktuální údaje o stavu a vývoji jednotlivých složek ekosystémů, aby dokázala přispět k uchování a zlepšení přírodního prostředí, zejména ochraně či obnově samořídících funkcí přírodních ekosystémů.

Správa KRNAP spolu s partnery projektu Českou geologickou službou (ČGS) a IFER – Ústavem pro výzkum lesních ekosystému, s.r.o. (IFER) připravili k realizaci 4 sub-projekty, které mají za cíl:
- Získat aktuální exaktní data o stavu a vývoji lesních a vodních ekosystému a působení negativních vlivů spojených s acidifikací na území EVL Krkonoše a to se zaměřením na současný zdravotní stav lesních porostů, aktuální a předpokládanou imisní zátěž, překročení kritických zátěží síry a dusíku, ovlivnění chemismu půd a vodních toků.
- Rozšířit stávající schéma lesnického monitoringu o nejvýznamnější bioindikační skupiny (v navrhovaném projektu o epifytické lišejníky; v budoucnu pak o houby a saproxylické brouky) a nově zahájit systematický sběr dat o stavu a vývoje biodiverzity (zoobentos, fytobentos) tekoucích vod, jimž byla doposavad na území Krkonoš věnována pouze okrajová pozornost.
- Sjednotit stávající schéma lesnického monitoringu a navázat jej v maximální míře na jednotnou síť monitoračních ploch.

Sub-projekt:
1. Vývoj chemismu půd, atmosférické depozice, kritických zátěží síry a dusíku lesních ekosystémů v EVL Krkonoše
2. Monitoring a vyhodnocení aktuálního zdravotního stavu lesních porostů na území EVL Krkonoše
3. Monitoring epifytických lišejníků jako klíčové bioindikační skupiny pro zjištění aktuálního stavu a vývoje biodiverzity lesních ekosystémů na území EVL Krkonoše
4. Vyhodnocení acidifikace a aktuálního ekologického stavu vodních toků na území EVL Krkonoše

Přínos projektu spočívá ve využitelnosti získaných výsledků jako významných podkladů pro přípravu nejdůležitějších koncepčních dokumentů, jimiž se řídí ochrana přírody na svěřeném území a prováděná managemetová opatření - plánu péče o národní park, lesních hospodářských plánů pro jednotlivé lesní hospodářské celky a operativní roční plány. Získaná data budou rovněž bezprostředně využita pro případné korekce stávajícího managementu a péče o lesní ekosystémy, s primárním cílem zajistit jejich stabilitu a pružnost při minimalizaci finančních nákladů. Harmonizací sběru dat dojde k zefektivnění sběru dat z prováděných monitoringů, omezení duplicity jejich sběru, zvýšení kompatibility a možnosti jejich synergického využití pro komplexní analýzy stavu a vývoje lesních ekosystémů. Získaná data díky své kompatibilitě umožní porovnání stavu a vývoje v navazující EVL a PO na polské straně Krkonoš a do budoucna otevřou možnost modelovat a predikovat vývoje lesních a vodních ekosystémů komplexně v celém pohoří.

Plánovaný monitoring aktuálního stavu a vývoje lesních a vodních ekosystému vychází z platné Koncepce monitoringu a výzkumu v Krkonošském národním parku a v případě monitoringu atmosférické depozice (sub-projekt 1) a zdravotního stavu lesa (sub-projekt 2) svými metodickými postupy bezprostředně navazuje na v minulosti uskutečněné výzkumné projekty, jejichž výsledky budou využity pro dílčí i závěrečné syntézy stavu a vývoje lesních a vodních ekosystémů na území EVL a PO Krkonoše. (podrobněji viz návrhy jednotlivých dílčích částí projektu).

Plánované aktivity rovněž metodicky a koncepčně navazují na monitoring lesních ekosystémů v přeshraničním Karkonoskim Parku Narodowym.

Schválený grant

7 373 351 CZK

Doba realizace projektuDatum zahájení: 1.1.2015, Datum ukončení: 30.4.2016