Zvolte si oblast:

Příroda člověku, člověk přírodě

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Projekt
KrajCelostátní působnost
Název programuBiodiverzita a ekosystémové služby / Monitorování a integrované plánování a kontrola v životním prostředí/ Adaptace na změnu klimatu
Název projektuPříroda člověku, člověk přírodě
Číslo projektu---
Příjemce

Naučné středisko ekologické výchovy Kladno - Čabárna, o.p.s.

www.nsev-kladno.cz

Popis projektu

Příroda v celé své dokonalosti je podstatou života na naší planetě. S každou její mizející součástí se snižují šance našich dětí na tak bezstarostný život, jaký si lidstvo dosud užívá bez ohledu na nevratné změny, které svým počínáním a především za ekonomickým ziskem, na životním prostředí páchá. Příroda od pradávna poskytovala člověku vše, co potřeboval. Jako každý živočišný druh má své opodstatněné místo v ekosystému, je její součástí. Potřeby lidstva však překročily hranice přírodní rovnováhy a dochází k nenapravitelným škodám na biologické rozmanitosti a stabilitě celého ekosystému. Člověk z přírody stále čerpá, ale nestará se o její regeneraci, bezohledně drancuje její zdroje a ani se nesnaží snižovat dopad svého konání. Bez ohledu na jakoukoliv příslušnost a přesvědčení, naší společnou vírou a potřebou, musí být udržení přírodního bohatství ve všech jeho formách a tím i ochrana a zachování klimatu, jako neobnovitelné a nepostradatelné podmínky pro život.

Environmentální výchova, vzdělávání a osvěta je i posláním naší organizace. Záměrem projektu je formou nových vzdělávacích programů nabídnout našim klientům několik směrů k ochraně a rozvoji biologické rozmanitosti. Péči o životní prostředí vnímáme jako základní lidskou potřebu, která musí být člověku blízká a samozřejmá, jako ostatní každodenní úkony, které nás provází od útlého mládí. Naším zájmem je cílevědomě a přitom atraktivně zprostředkovat informace široké veřejnosti zejména v oblastech, kde vnímáme potřebu dalšího vzdělávání a cítíme možný potenciál. Víme, že pouze systematická činnost má význam jak pro konkrétního člověka, tak pro budoucnost naší planety. Všechny aktivity projektu jsou připravované s cílem poskytovat informace, učit postupy a metody vedoucí k udržení biodiverzity, ekologicky přijatelné spotřebě, šetření přírodních zdrojů a ochraně klimatu na Zemi. Klíčové aktivity jsou připravovány se zaměřením na předškolní děti, žáky základních a studenty středních škol, na mimoškolní činnost dětí a mládeže, pro dospělé pak na permakulturní filozofii a udržitelné způsoby zemědělské činnosti s pozitivním vlivem na přírodu, genetické zdroje, tvorbu a údržbu krajiny i životní prostředí měst a obcí. V rámci projektu budou připravovány a realizovány výukové programy a pobyty dětí zaměřené na ochranu přírodního bohatství, poznávání souvislostí a vztahů mezi organizmy, jejich význam pro životní prostředí nejen v blízkém okolí, ale i z hlediska globálních problémů planety a tím i lidstva. Chceme realizovat zájmové kroužky mládeže se zaměřením na aktivní přístup k ochraně přírody a její rozmanitosti, oslovit a inspirovat k odborné činnosti jejich vedoucí. Pro dospělé účastníky zamýšlíme pořádat odborné kurzy s cílem probudit zájem o seberealizaci při tradičních činnostech, které využívají obnovitelné zdroje, jsou šetrné k životnímu prostředí, jsou přímo závislé na biodiverzitě, a přitom poskytují motivaci uspokojováním vlastních potřeb produkcí ovoce a zeleniny, medu, vajec, masa i mléka. Neklademe si za cíl pouze informovat o možnostech, ale učit své klienty myslet a tvořit na základě znalosti potřeb jednotlivých druhů, dostupnosti a vhodnosti materiálů i významu konkrétních činností v místech a časech. Sjednocujícím, společným výstupem aktivit bude vytvoření naučné stezky, včetně informačního systému, s demonstračními prvky podporující biodiverzitu, které budou doplňovat výukové pomůcky pro poznávání rozmanitosti živočišných i rostlinných druhů, jejich nároků i vazby na životní prostředí. V neposlední řadě si osvětovými akcemi připomeneme environmentálně významné, mezinárodně uznávané dny, při kterých připravíme pro veřejnost tematické aktivity nejen pro zábavu a oddech, ale i pro poučení a připomenutí nezbytné péče o životní prostředí naší planety, jediného místa pro život našich dětí.

Schválený grant

7 335 270 CZK

Doba realizace projektuDatum zahájení: 1.1.2015, Datum ukončení: 30.4.2016