Zvolte si oblast:

Komplexní přístup k ochraně fauny terestrických ekosystémů před fragmentací krajiny v ČR

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Projekt
KrajCelostátní působnost
Název programuBiodiverzita a ekosystémové služby / Monitorování a integrované plánování a kontrola v životním prostředí/ Adaptace na změnu klimatu
Název projektuKomplexní přístup k ochraně fauny terestrických ekosystémů před fragmentací krajiny v ČR
Číslo projektu---
Příjemce

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky

www.ochranaprirody.cz

Místní partner projektu

Centrum dopravního výzkumu, v.v.i.
EVERNIA, s.r.o.
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i.

Popis projektu

Navrhovaný projekt přistupuje k řešené problematice fragmentace krajiny komplexně a průřezově na mnoha úrovních: řeší ji z hlediska nároků různých skupin terestrických živočichů, a to od koncepcí/celkových přístupů a prognóz přes různé metodické postupy a monitoring, osvětu až po návrhy konkrétních řešení na lokální úrovni a jejich realizaci. Zároveň se snaží k danému tématu přistoupit logicky a vzít v úvahu rozdíly dané životními nároky různých druhů fauny obývajících odlišné typy krajiny a z toho vyplývající potřebu promítnout tyto rozdíly i do komplexní koncepce její ochrany před fragmentací. Z tohoto přístupu vyplývá i členění projektu do osmi hlavních témat:
A. Zpracování komplexního přístupu k ochraně krajiny před fragmentací
B. Řešení fragmentace krajiny z hlediska druhů lesních ekosystémů
C. Řešení fragmentace krajiny z hlediska druhů nelesních ekosystémů
D. Řešení fragmentace krajiny z hlediska semiakvatických druhů živočichů
E. Řešení fragmentace krajiny z hlediska obojživelníků
F. Řešení fragmentace krajiny z hlediska plazů
G. Řešení fragmentace krajiny z hlediska ptáků
H. Osvěta odborné a široké veřejnosti v problematice fragmentace krajiny

Projekt si tedy klade za cíl komplexně přispět k ochraně krajiny před fragmentací v rámci celé ČR na různých úrovních formou jednotlivých dílčích i hlavních výstupů, které budou ve výše uvedených tématech projektu zpracovány. Jedná se např. o: analýzy/modely/prognózy vývoje zaměřené na lesní/nelesní/s vodou svázané ekosystémy či na různé zájmové druhy živočichů, na budoucí vliv dopravních i jiných antropogenních bariér, o databázi migračních objektů na vybraných typech komunikací, o související metodické postupy, dále o vlastní výstavbu průchodu a migračních bariér pro zajištění migrace užovky podplamaté, o návrhy na vhodné úpravy vybraných mostních objektů, návrhy na řešení konkrétních míst s vysokou úmrtností obojživelníků, o mapovou vrstvu území významných z hlediska zachování konektivity krajiny v lesních ekosystémech se stanovením odstupňovaných ochranných podmínek jakožto územně-analytický podklad. Posledně jmenovaný výstup je také příkladem toho, co považujeme za jeden z klíčových úkolů projektu, tj. optimalizaci/úpravu vzniklých výstupů z hlediska jejich využitelnosti v územním plánování. Při zpracovávání dílčích výstupů proto bude v rámci možností a kde je to relevantní brán zřetel na jejich zpracování takovým způsobem a v takové formě, aby byly v budoucnu využitelné (kvalitou i z pohledu legislativy) a pokud možno i závazné v procesu územního plánování. Osvětová část projektu si pak klade za cíl přispět k ochraně konektivity naší krajiny jednak upozorňováním širší veřejnosti na tuto problematiku a jednak zlepšením rozhodovacích procesů díky prezentaci a zpřístupňování výsledných metodických materiálů odborné veřejnosti a státní správě.

Schválený grant

8 196 733 CZK

Doba realizace projektuDatum zahájení: 1.1.2015, Datum ukončení: 30.4.2016