Zvolte si oblast:

Vytvoření strategie pro snížení dopadů fragmentace říční sítě ČR

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Projekt
KrajCelostátní působnost
Název programuBiodiverzita a ekosystémové služby / Monitorování a integrované plánování a kontrola v životním prostředí/ Adaptace na změnu klimatu
Název projektuVytvoření strategie pro snížení dopadů fragmentace říční sítě ČR
Číslo projektu---
Příjemce

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky

www.ochranaprirody.cz

Partner

Norwegian Institute for Nature Research (NINA)

Místní partner projektu

Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.M., v.v.i.
Beleco, z.s.

Popis projektu

V rámci projektu budou řešeny následujcí aktivity:
A1 Vytvoření strategie migrační prostupnosti toků:

Strategie snížení dopadů fragmentace na vodní toky v ČR bude zaměřena na obousměrnou migrační prostupnost vodních toků s prioritním zájmem ochrany přírody v mezinárodním i národním měřítku. V národním měřítku budou pro účely strategie vybrány toky významné pro migrace druhů na území EVL, NP, CHKO a národních kategorií MZCHÚ na základě předmětů ochrany vázaných na nefragmentované prostředí. V mezinárodním měřítku budou řešeny páteřní toky říční sítě v ČR v rámci mezinárodních povodí, které představují důležité migrační biokoridory katadromních a anadromních druhů. Strategie se zaměří rovněž na významné problémy nakládání s vodami (kumulace odběrů vody, minimální průtoky apod.), které dopady fragmentace říční sítě významně ovlivňují a na možnosti nápravných opatření.

A2 Sledování migrací a populací ryb:

Sledovaní migrací ryb na vybraných již zrealizovaných opatřeních – rybích přechodech. Významnou součástí projektu je realizace pilotního sledování migrace dvou vlajkových druhů ryb – obousměrné migrace lososa obecného a katadromní migrace úhoře říčního v původním, současném areálu výskytu (povodí řeky Labe a Odry). Současně s migračním monitoringem bude provedeno sledování hydrologické dynamiky lokalit, která jako zásadní faktor ovlivňuje migrace ryb a efektivitu nápravných opatření (např. rybích přechodů). Rovněž budou doplněny informace o současném hodnocení úspěšnosti nápravných opatření společně s návrhy a doporučeními pro aplikaci typových řešení migrační prostupnosti v praxi. Zpracován bude také přehled výskytu předmětů ochrany (ryb a mihulí) v rámci v EVL ohrožených fragmentací.

A3 Příprava pilotních projektů:

Pilotní projekty budou zpracovány jako studie proveditelnosti pro konkrétní řešení vybraných významných překážek na území ČR. Samostatně budou řešeny zejména migrační překážky VD Střekov a překážky na území NP České Švýcarsko, které představují významné omezení volné migrace lososa obecného a dalších diadromních a potamodromních druhů ČR.

A4 Publicita projektu:

Publicita projektu bude řešena uspořádáním závěrečné konference a samostatnými semináři k problamatice nakládání s vodami. Pro účely projektu bude v rámci webových stránek AOPK vytvořen samostatný prostor pro prezentaci projektu. Aktivitu doplní vydání tištětěné brožury s interpretací Stategie (A1).

A5 Management projektu:

Aktivita bude zaměřena na řízení projektu.

Schválený grant

22 922 592 CZK

Doba realizace projektuDatum zahájení: 1.1.2015, Datum ukončení: 30.4.2016