Zvolte si oblast:

Centrum multidisciplinární péče pro děti s perinatální zátěží ve FN v Motole

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Projekt
KrajHlavní město Praha
Název programuCZ11 - Veřejné zdraví
Název programové oblasti

Iniciativy v oblasti veřejného zdraví – Aktivita II. Péče o děti

Název projektuCentrum multidisciplinární péče pro děti s perinatální zátěží ve FN v Motole
Číslo projektu---
Příjemce

Fakultní nemocnice v Motole

www.fnmotol.cz

 

Popis projektu

Projekt je zaměřen na cílovou skupinu děti s perinatální zátěží – jejich dlouhodobé sledování spojené se sekundární i terciární prevencí. V posledních 20 letech došlo k významnému poklesu novorozenecké úmrtnosti u dětí a to i u dětí s nízkou a velmi nízkou porodní hmotností. Díky vlivům jako je vyšší počet těhotenství ve vyšším věku matky a po umělém oplodnění, dochází ke zvýšení počtu dětí narozených v rizikové situaci předčasného porodu, komplikovaného průběhu fyziologického porodu či výskytu vrozené vývojové vady. Děti zatížené rizikovou situací i event. následnou zvýšenou morbiditou potřebují náležitou dispenzární multidisciplinární péči i po další údobí svého života. Poskytnutí této péče, sledování zdravotního stavu a zapojení časné terapie povede ke snížení následků a ke zvýšení kvality života cílové skupiny. V projektu Centra multidisciplinární péče se koncentrují medicínské obory pediatrie, neonatologie, fyzioterapie a neurologie na jednom pracovišti a v návaznosti se zapojí další ambulantní specialisté.

1/ Budou sledovány děti propuštěné z péče JIRP a JIP neonatol. oddělení ve věku do 1 roku. Předpoklad je 100 – 120 nově přijatých dětí s perinatální zátěží. Ve spolupráci s lékaři neonatol. oddělení bude zajištěna kontinuita sledování jejich zdravotního stavu, psychomotorického vývoje, průběhu očkování, stavu výživy, stravy. Sledování od 3. měsíce gest. věku do ukončeného 12. měsíce gest. věku. Současně budou probíhat ambulantní vyšetření u specialistů a to dle zdravotního stavu a potřeb dítěte: vyšetření zraku, sluchu, vyšetření plicní pro respirační potíže, gastroenterologické po komplikacích v oblasti GIT. Tyto aktivity povedou v rámci sekundární prevence k včasnému rozpoznání zdravotních problémů dítěte a jejich terapii. Po ukončení sledování v 1. roce věku, budou děti dále zůstávat v evidenci Centra multidisciplinární péče.

2/ děti s výraznější morbiditou, s vrozenými vadami, opožděným vývojem či mnohočetným postižením budou i nadále zvány k vyšetření i v dalším navazujícím období. Na jejich sledování se bude podílet i pediatr centra a ambulantně příslušní odborníci. Děti budou kontinuálně i v péči fyzioterapie a ergoterapie. V rámci terciární prevence bude rodinám poskytnuta poradenská péče sloužící k získání větší sebedůvěry, pomáhající najít i řešení v sociální oblasti.

3/ vyšetření ve věku 2 let - děti, které ve 12. měs. gest. věku dosáhly odpovídající vývojové úrovně a nemají další závažnější potíže. Vyšetření pediatrem se zaměří na zhodnocení morbidity, růstu a orientačně i na vývoj dětí. Děti budou absolvovat psychologické vyšetření dle škály Bayleyové, vyšetření oční, event. další vyšetření dle potřeby. Na základě výsledků budou zpracovány ve spolupráci s neonatology statistická data vážící se k anamnéze dětí, jejich morbiditě a psychomotorickému vývoji. Tato data pak slouží i jako data přejímaná národním registrem. Pokud se prokáže nutnost další podpory vývoje, zdravotního stavu a předcházení dalším komplikacím, budou děti po 2. roce věku dále sledovány v intenzivním režimu.

4/ vyšetření ve věku 5 let – od r. 2015 se zaměříme i na vyšetření 5letých dětí z předchozích ročníků. U dětí budeme sledovat jak zdravotní stav, tak i růst a psychomotorický vývoj i psychosociálního stav dětí. Jedná se o věk, kdy se rozhoduje o školní zralosti. Včasným vyšetřením je možné dosáhnout intenzivní intervence ve prospěch zvládnutí dovedností spojených s nástupem do školy. Proto i z důvodů terciární prevence považujeme za důležité tyto děti sledovat.
Počet programů sekundární a terciární prevence - 3 programy
počet dětí využívajících aktivit - celkem 200 -250 dětí

Schválený grant

5 081 197 CZK

Doba realizace projektuDatum zahájení: 1.1.2015, Datum ukončení: 30.4.2016