Zvolte si oblast:

Opatření pro zastavení úbytku biodiverzity na celostátní a regionální úrovni

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Projekt
KrajCelostátní působnost
Název programuBiodiverzita a ekosystémové služby / Monitorování a integrované plánování a kontrola v životním prostředí/ Adaptace na změnu klimatu
Název projektuOpatření pro zastavení úbytku biodiverzity na celostátní a regionální úrovni
Číslo projektu---
Příjemce

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky

www.ochranaprirody.cz

Popis projektu

Koncepce projektu řeší problémy spojené s úbytkem biodiverzity (konkrétně realizací kroků důležitých pro jeho zastavení, které jsou zakotvené v právních předpisech a úmluvách), což je jeden z nejzávažnějších ekologických problémů současnosti. Projekt obsahuje tři zásadní kroky jak přispět k zastavení případně zpomalení úbytku biodiverzity v České republice. Realizace a příprava celostátních záchranných programů je opatřením řešícím kritickou situaci nejvíce ohrožených druhů. Součástí projektu jsou nezbytná opatření vyplývající ze schváleného Záchranného programu pro perlorodku říční (celkem tři okruhy opatření) a příprava Záchranného programu pro dropa velkého, oba tyto druhy jsou velmi ohrožené nejen na celostátní ale i na evropské úrovni. Realizace regionálních akčních plánů umožní regionální podporu významných a vážně ohrožených druhů, často ideálních kandidátů na celostátní záchranný program, pro něž ovšem záchranný program není schválen. Do těchto regionálních akčních plánů byly vybrány takové druhy, které slouží jako druhy deštníkové (tzv. „umbrella species“) a jejich ochrana zajistí ochranu dalších celoevropsky, celostátně či regionálně ohrožených druhů. Projekt obsahuje celkem 7 těchto regionálních strategií zahrnujících akční plány pro mihuli ukrajinskou (Šumpersko), střevli potoční (Vysočina), okáče menšího (CHKO Jeseníky – lokalita Malý Děd), okáče metlicového + ploskoroha pestrého (CHKo Český kras – NPP Zlatý kůň), tetřeva hlušce (CHKO Beskydy), pastarček dlouholistý (CHKO Bílé Karpaty) a přesličku různobarvou (CHKO Litovelské Pomoraví). Sepsání nových Červených seznamů je v současné době nutností, která vychází z faktu, že stávající Červené seznamy jsou již zastaralé, přičemž Červené seznamy jsou současně nejdůležitějším vodítkem, které nám podává informace o stavu biodiverzit. Dalšími aktivitami projektu jsou překlad a vytištění Programu péče pro bobra evropského do angličtiny a němčiny, tvorba nových webových stránek Záchranných programů a výdaje na Řízení projektu a Publicitu. Řízení projektu bude zajištěno interními pracovníky, řada aktivit bude kontrolována dvoustupňově (koordinátorem projektu a regionálními pracovníky AOPK). Publicita bude zajištěna webovými stránkami projektu v českém a anglickém jazyce, organizací tři informativních seminářů a umístěním samolepek s logem na zakoupené vybavení. Udržitelnost jednotlivých aktivit v dalších letech bude zajištěna různými způsoby, obvykle z rozpočtu Programu péče o krajinu (PPK); přínos řady dalších kroků je i přes jednorázový charakter dlouhodobý. Opatření zahrnutá do projektu výrazně přispějí k zastavení úbytku biodiverzity v České republice.

Schválený grant

7 999 695 CZK

Doba realizace projektuDatum zahájení: 1.1.2015, Datum ukončení: 30.4.2016