Zvolte si oblast:

Pěstební opatření pro zvýšení biodiverzity v lesích v chráněných územích

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Projekt
KrajCelostátní působnost
Název programuBiodiverzita a ekosystémové služby / Monitorování a integrované plánování a kontrola v životním prostředí/ Adaptace na změnu klimatu
Název projektuPěstební opatření pro zvýšení biodiverzity v lesích v chráněných územích
Internetové stránky projektu

https://www.infodatasys.cz/biodivles/ControlPage.aspx?lng=cz

Číslo projektu---
Příjemce

Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i.

www.vulhm.cz

Partner

Norwegian Forest and Landscape Institute

Místní partner projektu

Karel Matějka - IDS

Popis projektu

Současné snahy směřující k zachování a obnově vysoké úrovně biodiverzity prostředí vedou k opětovnému zavádění historických postupů obhospodařování lesa na malých částech plochy lesa, zejména v chráněných územích. Ve středních až vyšších polohách je to nejčastěji přechod na přírodě blízké hospodaření simulující stav lesního ekosystému v různých fázích takzvaného malého vývojového cyklu nebo postupné ponechávání lesa samovolnému vývoji. V nižších polohách jsou navrhovány různé postupy obhospodařování lesů cíleně orientované na podporu konkrétního druhu nebo společenstev. Častým požadavkem je snižování zápoje porostů, které umožní přežití světlomilných druhů v ekosystému. Taková společenstva mají některé znaky odpovídající ekotonům, které jsou typické právě vysokou druhovou diversitou. Taková pěstební opatření jsou známa nejen ze střední Evropy, ale pracuje se s nimi v rámci ochrany přírody i v severní Evropě.

Jednotlivé návrhy pěstebního managementu lesů se často značně liší v závislosti na důvodech ochrany. Specifické postupy hospodaření bývají obsaženy jako návrhy v plánech péče o chráněná území. Dosud však schází ucelený popis těchto postupů a jejich všestranné vyhodnocení.

Cílem projektu je na základě dosavadních poznatků dlouhodobého výzkumu vytvořit katalog postupů (pěstebních opatření) pro zvýšení biodiverzity v lesích v chráněných územích včetně vyhodnocení dopadu těchto opatření.

Katalog má obsahovat minimálně následující části:
- Opatření a jeho stručný popis.
- Možná aplikace - rozhodnutí o uplatnění na základě vybraných podmínek.
- Příklad území s vhodným (možným) uplatněním, případně území, kde se již uplatňuje. Pro zvláště významná opatření bude vytipován demonstrační objekt, který bude do budoucna sloužit pro podrobné sledování.
- Metodika provádění opatření.
- Vyhodnocení vlivu opatření na biodiversitu vybraných indikačních skupin druhů (rostliny, hmyz, Oribatida, makromycety).
- Vhodnost aplikace v rámci druhové ochrany, ochrany vybraných ekosystémů a ochrany přírodních procesů.
- Vyhodnocení vlivu na produkční schopnost lesního porostu a plnění ostatních funkcí lesa.

Schválený grant

6 307 797 CZK

Doba realizace projektuDatum zahájení: 1.1.2015, Datum ukončení: 30.4.2016