Zvolte si oblast:

Monitoring dlouhodobých změn biologické diverzity tekoucích vod v období klimatické změny: návrh, realizace a implementace do veřejného informačního systému ARROW

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Aktualizováno 2. 2. 2015
  • smazán nefunkční odkaz, doplněny externí odkazy

Projekt
KrajCelostátní působnost
Název programuBiodiverzita a ekosystémové služby / Monitorování a integrované plánování a kontrola v životním prostředí/ Adaptace na změnu klimatu
Název projektuMonitoring dlouhodobých změn biologické diverzity tekoucích vod v období klimatické změny: návrh, realizace a implementace do veřejného informačního systému ARROW
Číslo projektu---
Příjemce

Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i.

www.vuv.cz

Místní partner projektu

Hydrosoft Veleslavín s.r.o.
Masarykova univerzita

Popis projektu

Cílem navrhovaného projektu je rozšíření stávajícího systému monitoringu povrchových vod (http://www.mzp.cz/cz/monitoring_vod) a souvisejícího veřejného informačního systému IS ARROW (http://hydro.chmi.cz/isarrow/) o modul sledování dlouhodobých změn diverzity významných složek bioty povrchových tekoucích vod (fytobentos, makrofyta, makrozoobentos, ryby) v přírodě blízkých podmínkách. Význam sledování dlouhodobých změn a výzkumu biodiverzity je zdůrazněn v čl. 7 a 12 Úmluvy o biologické rozmanitosti (CBD). Uvedené složky bioty jsou sledovány pro potřeby hodnocení ekologického stavu povrchových vod podle Směrnice 2000/60/ES.

evropského parlamentu a rady ze dne 23. října 2000 ustavující rámec pro činnost Společenství v oblasti vodní politiky (RS) (http://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/planovani_oblasti_vod/$FILE/OOV-RS_60_2000-20001222.pdf ) a to standardními postupy v síti kontrolních profilů, podchycujících především přímé antropogenní vlivy (http://www.mzp.cz/cz/ramcovy_program_monitoringu). Pro podchycení změn v biodiverzitě v podmínkách klimatické změny je však podstatné v maximální možné míře odstínit antropogenní vlivy a hodnotit delší časové úseky. Sledování dlouhodobých změn je proto navrhováno v síti úseků toků s minimálním antropogenním ovlivněním a s využitím dat v minulosti získaných na tzv. referenčních lokalitách. Ty byly sledovány v předchozích obdobích pro nastavení pozaďových podmínek pro hodnocení ekologického stavu v intencích RS a to v letech 1996 – 2000 a 2005 – 2008 pro makrozoobentos, ve druhé etapě pro všechny složky. Tato data poslouží jako výchozí pro hodnocení změn biologické diverzity.

K hlavním aktivitám projektu patří návrh monitorovací sítě pro sledování dlouhodobých změn biologické diverzity na tocích ČR. V této síti budou pro jednotlivé složky bioty v roce 2015 standardními postupy a v obvyklých termínech provedeny odběry vzorků, jejich analýzy a vyhodnocení.

Dalším významným cílem je návrh a realizace inovativního způsob hodnocení, interpretace a prezentace nově získaných dat v kontextu historických údajů. Bude též navržen systém budoucího sledování s desetiletou periodicitou, tedy v cyklu, který se blíží klima ovlivňujícímu slunečnímu cyklu.

Výsledky analýz, jejich hodnocení a vizualizace budou ve formě nástavbového modulu implementovány do stávajícího IS ARROW. Tento postup je vysoce efektivní, protože v tomto IS jsou již zavedeny všechny podkladové informace, číselníky i dosud získaná data. Prostředí tohoto IS poskytne kontext komplexního sledování stavu vod, zejména chemického monitoringu. Budou vytvořeny prezentační aplikace zpřístupňující data i výsledné hodnocení odborné i laické veřejnosti.

Výsledky projektu budou využitelné při naplňování tzv. Aichi cílů CBD, zejména strategického cíle 19 o zlepšování znalostí o biologické rozmanitosti a jejich šíření, sdílení a uplatňování. Pro ochranu přírody budou využitelné informace o přírodně cenných stanovištích na tekoucích vodách. Informace o dlouhodobých trendech poslouží jako vstup do rozhodovacích procesů státní správy. Pro hodnocení ekologického stavu vod v návaznosti na plánování v oblasti vod bude významná možnost posouzení, nakolik proměnlivé jsou referenční podmínky, na jejichž základě je stav klasifikován. Klasifikace stavu souvisí se zaváděním opatření na zlepšení stavu vod v národních plánech povodí a má tedy i ekonomický dopad.

Pracoviště žadatele, partnerů i správce IS - Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) jsou spolutvůrci existujícího systému a jedním z dodavatelů již existujících dat. Pracoviště disponují specialisty na všechny typy potřebných prací a jsou schopny zahájit práce bez prodlení, terénní práce pak ve vazbě na odběrovou sezónu. Udržitelnost projektu je garantována zájmem ČHMÚ, správcem IS ARROW, o rozšíření o navrhovaný modul a příslibem jeho udržování.

Schválený grant

9 123 987 CZK

Doba realizace projektuDatum zahájení: 1.1.2015, Datum ukončení: 30.4.2016