Zvolte si oblast:

Krkonoše - člověk a příroda

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Projekt
KrajCelostátní působnost
Název programuBiodiverzita a ekosystémové služby / Monitorování a integrované plánování a kontrola v životním prostředí/ Adaptace na změnu klimatu
Název projektuKrkonoše - člověk a příroda
Číslo projektu---
Příjemce

Správa Krkonošského národního parku Vrchlabí

www.krnap.cz

Popis projektu

Krkonošský národní park byl zřízen v roce 1963 a za tu dobu si vybudoval široké povědomí veřejnosti o své existenci. Po celou dobu trvání se snaží Správa KRNAP aktivně působit nejen v oblasti ochrany přírody, ale i v ekologické výchově a osvětě a také jako propagátor ochrany přírody. Z toho důvodu je zřizovatelem několika muzeí a informačních center a pravidelně vydává různé tiskoviny a organizuje akce pro veřejnost. Oblíbeným se stal měsíčník Krkonoše a Jizerské hory. Každý rok zároveň vydá řadu publikací, brožur a letáků, organizuje mnoho výstav a kulturních a vzdělávacích akcí a vůbec celkově pracuje s návštěvníky i místními obyvateli.

Tradiční komunikační nástroje se však v posledních letech stále více jeví jako překonané. Řada lidí v uspěchané době potřebuje informace co nejrychleji a při návštěvě Krkonoš se soustředí jen na nejznámější cíle. Cestu na Sněžku či k prameni Labe znají snad již skoro všichni, nicméně často nevědí nic o unikátech, které při výletu míjejí. Proto i řada lidí pohlíží na institut národního parku jako na zbytečný a obdobně i na instituci, která území spravuje. Tyto myšlenky však pramení z nevědomosti o jedinečnosti krkonošské přírody.

V rámci přípravy projektu byly stanoveny tři dílčí aktivity, které se navzájem doplňují a prolínají. Výstupy každé z nich budou využity pro úspěšné naplnění celkového cíle projektu. Tím není nic menšího než realizace celostátní environmentální kampaně o biodiverzitě a ekosystémových službách, které Krkonoše nabízí. Nosným prvkem je marketingová kampaň na téma krkonošské tundry, která bude umocněna publikováním v masmédiích, internetu či sociálních sítí. Odborná veřejnost využije výstupy projektu v rámci dvoudenní konference. Pro širokou veřejnosti budou dále připraveny tištěné publikace a propagační předměty.

Celý projekt je z velké části postaven na pracovnících Správy KRNAP, kteří budou přiděleni k plnění aktivit projektu, nebo budou po dobu trvání projektu zaměstnáni. Veškeré osobní náklady jsou v rámci rozpočtu provázány na konkrétní činnosti. Zejména ve specializačních činnostech se počítá s dočasným zaměstnáním odborníků ze soukromé sféry, což s sebou nese zvýšené mzdové výdaje.

Významným pilířem realizace projektu je maximální využití informačního potenciálu, jež se nachází v Krkonošském muzeu. Toto zařízení je zřízeno Správou KRNAP a ve svých sbírkových předmětech ukrývá cca 40 000 kulturních předmětů, jež svědčí o vývoji Krkonoš, jejich přírodním bohatství, osidlování, využívání zdrojů i rozvoji cestovního ruchu. Digitalizací vybraných předmětů, které zároveň poslouží jako podkladový materiál do publikací, budou unikátní sbírky otevřeny široké veřejnosti, neboť budou uveřejněny na internetových stránkách. K splnění vytyčeného cíle bude zřízeno dokumentačně-digitalizační pracoviště vč. nezbytného vybavení.

Zvolené komunikační nástroje nejsou novátorské, ale ve svém rozsahu nemají v oblasti propagace Krkonošského národního parku obdoby. Nicméně dosavadní zkušenosti z předchozích projektů realizovaných s obdobným zaměřením ukazují, že intenzita kampaní je základním předpokladem pro efektivní i efektní předávání informací veřejnosti. Samotné propagační aktivity mají znovu připomenout, proč existuje národní park a navíc poslouží i pro environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu.

Schválený grant

12 666 453 CZK

Doba realizace projektuDatum zahájení: 1.1.2015, Datum ukončení: 30.4.2016