Zvolte si oblast:

Červená kniha dřevin ČR, Červená kniha ohrožených druhů lužních lesů BR Dolní Morava a Červený seznam ohrožených druhů ŠLP Křtiny

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Projekt
KrajCelostátní působnost
Název programuBiodiverzita a ekosystémové služby / Monitorování a integrované plánování a kontrola v životním prostředí/ Adaptace na změnu klimatu
Název projektuČervená kniha dřevin ČR, Červená kniha ohrožených druhů lužních lesů BR Dolní Morava a Červený seznam ohrožených druhů ŠLP Křtiny
Internetové stránky projektu

http://cerveneseznamy.mendelu.cz

Příjemce

Mendelova univerzita v Brně

www.mendelu.cz

Místní partner projektu

Biosférická rezervace Dolní Morava o.p.s.

Popis projektu

Projekt vychází ze Státní politiky životního prostředí ČR, je úzce navázán na Koncepci ochrany přírody Jihomoravského kraje a naplňuje vybrané cíle strategických a plánovacích dokumentů na poli ochrany přírody a krajiny.

Projekt zahrnuje v první fázi analýzu stavu výskytu ohrožených druhů dřevin na území ČR. Vzhledem k tomu, že ve vyhlášce č. 395/1992 Sb. je množství ohrožených druhů dřevin opomenuto, je nutné provést komplexní zhodnocení a doplnit tuto vyhlášku o patřičné druhy. Tj. na základě zjištěného stavu bude vytvořen kompletní seznam ohrožených druhů dřevin. Jedním z výstupů bude Červená kniha dřevin ČR, která bude podkladem pro legislativní úpravy vyhlášky č. 395/1992 Sb., resp. přílohy č. II. Pracoviště žadatele je jako jedno z mála v ČR specializováno na obor dendrologie - hodnocení dřevin a jejich ekologie, a to jak po stránce personální, tak přístrojové techniky. V minulém období zde byla zpracována publikace Dřeviny ČR (grant MŠMT ČR reg. č. LP 0081). Následně byl na základě žádosti MŽP zpracován červený seznam dřevin ČR (v roce 2005).

Na dvou vytipovaných územních celcích (ŠLP Křtiny a lužní lesy BR Dolní Morava) bude proveden průzkum ohrožených druhů organizmů a vyhodnocení daných oblastí ve spolupráci se státní správou (AOPK) a vedením BR DM o.p.s. Získané poznatky budou využity při zpracování červených seznamů ohrožených druhů organizmů jednotlivých celků. Za území BR DM budou vydány následující publikace: Červený seznam rostlin BR DM, Červený seznam obratlovců BR DM a Červený seznam bezobratlých BR DM. Dále bude připravena mapa BR DM s maloplošnými zvláště chráněnými územími a popisem vybraných ohrožených druhů organizmů. Z území ŠLP Křtiny bude připraven elektronický výstup Červený seznam ŠLP Křtiny. Všechna nálezová data budou zadána do nálezové databáze AOPK. Dále bude ve spolupráci s AOPK a BR DM o.p.s. provedeno proškolení zaměstnanců státní správy, samosprávy, Lesního závodu Židlochovice a ŠLP Křtiny formou seminářů k determinaci a ochraně vybraných ohrožených druhů. S problematikou ohrožených druhů a jejich ochrany budou formou seminářů seznámeni i studenti VŠ a laická veřejnost, pro nejmenší bude připraveno pexeso s ohroženými druhy BR Dolní Morava. Také budou vydány stručné příručky k ochraně organizmů v elektronické verzi.

Na základě terénních průzkumů budou vytipovány druhy rostlin pro pilotní záchranný program ohrožených druhů rostlin. Za tímto účelem budou v lesní školce ŠLP Křtiny vybudovány dva polykarbonátové skleníky s příslušenstvím. Sběr plodů a semen bude probíhat především na území ŠLP Křtiny, případně na území BR. Vypěstované rostliny budou použity na posílení existujících populací, případně pro obnovu zaniklých populací. Poznatky získané při množení rostlin je možné využít v rámci záchranných programů v rámci ČR. Na řešení problematiky rozmnožování ohrožených druhů rostlin se v budoucnu budou podílet studenti MENDELU formou závěrečných prací.

Hlavní informační zdroj o průběhu projektu a jeho výstupech budou nově vytvořené www stránky projektu. Výsledky projektu budou publikovány v odborných periodikách (Ochrana přírody, Lesnická práce). Získané poznatky budou v rámci udržitelnosti projektu využity v budoucnu při tvorbě a zpracování zásad managementu lesních porostů s ohroženými druhy organizmů i při tvorbě plánů péče o MZCHÚ.

Schválený grant

7 695 774 CZK

Doba realizace projektuDatum zahájení: 1.1.2015, Datum ukončení: 30.4.2016