Zvolte si oblast:

Vytvoření podmínek pro zavedení systému rozšířené a diferencované péče v PL Červený Dvůr

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Aktualizováno 25. 2. 2016
  • doplnění o schválenou dodatečnou aktivitu

Projekt
KrajCelostátní působnost
Název programuCZ11 - Veřejné zdraví
Název programové oblasti

Iniciativy v oblasti veřejného zdraví – Aktivita I. Psychiatrická péče

Název projektuVytvoření podmínek pro zavedení systému rozšířené a diferencované péče v PL Červený Dvůr
Číslo projektuNF-CZ11-OV-2-027-2015
Příjemce

Psychiatrická léčebna Červený Dvůr

www.cervenydvur.cz

 

Popis projektu

Cílem projektu je zavést již v úvodu ústavní péče komplexní, diferencovaný a ucelený systém péče, který by umožnil zásadní změnu způsobu průchodu dlouhodobě závislého klienta systémem péče a současně umožnil upravit péči pro klienty dosud v péči znevýhodňované (např. pro souběžné duální psychiatrické diagnózy).

Zmiňovaná zásadní změna v průchodu klienta systémem péče v republice je tato: V současnosti dlouhodobě závislý klient podstupuje po úvodní detoxifikaci přednostně dlouhodobý ústavní/rezidenční program v délce 4 – 18 měsíců, všem klientům s různými potřebami je nabídnuta téměř shodná struktura péče bez přihlížení k jejich potřebám a možnostem. Vytvoření „Centra rozšířené a diferencované adiktologické péče, diagnostiky a detoxifikace“ (dále jen centra) umožní klienta v úvodu stabilizovat ve více problémových oblastech současně, komplexně diagnostikovat možnosti a potřeby a ve spolupráci s klientem přesněji nastavit diferencovanou léčbu (ambulantní, komunitní, ústavní). PL ČD má celorepublikovou klientelu, spolupracuje se všemi zařízeními věnujícími se seriozně této klientele v celé republice, dopad této změny bude tedy celorepublikový.

Jednotlivé cíle projektu jsou tyto:
• Rozšíření spektra terapeutického působení a zavedení systému komplexní rehabilitace – nové prostory budou uzpůsobeny tak, aby bylo možné postavit program komplexně a aby vzájemně propojené intervence působily současně na duševní zdraví, tělesné zdraví, sociální stabilizaci, přípravu na propuštění a ke zvýšení kompetence klienta a spoluúčasti na léčbě.
• Umožnit zkrácení hospitalizace a zrychlení návratu pacienta do civilního života – rozšířený, komplexní program Centra bude směřovat k tomu, aby na konci programu byl pacient v základních směrech stabilizovaný a kompetentní rozhodnout se o podobě dalšího terapeutického programu, tedy i schopný pokračovat v terapeutickém programu v místě svého bydliště. Komplexnější zaměření terapeutických intervencí by mělo snížit počet rehospitalizací i u těch pacientů, kteří odvykací program přeruší z vlastního rozhodnutí z různých důvodů dříve.
• Rozšíření alternativ terapeutického procesu od ústavní k stacionární a komunitní – podstatnou změnou bude vytvoření alternativy k současné dominantní linii terapie „detox+odvykací léčba“ např. v podobě: detox+ambulantní léčba, detox+terapeutická komunita či detox+centrum pro duševní zdraví.
• Příprava na budoucí podobu sítě a na jiný způsob průchodu klienta systémem péče – předpokládanou změnou v síti psychiatrických služeb bude přesunutí těžiště péče do služeb ambulantních, stacionárních, komunitních. Nové Centrum bude těmto potřebám vyhovovat a bude vytvářet prostor pro stabilizaci klienta bez nutné návaznosti péče v psychiatrické léčebně.
• Umožněním alternativy k dlouhodobé léčbě zpřístupnit léčbu i těm klientům, pro které dlouhodobost léčby byl nepřekročitelný práh.
• Nové Centrum je navrženo tak, aby bylo možné vytvořit operativně programy upravené individuálně podle specifických potřeb klienta: např. u klientky, která z různých důvodů bude v danou chvíli pečovat o dítě, u klientů se souběžnou další psychiatrickou diagnózou atd.
• Minimalizace stigmatizace pacienta – nové Centrum mimo jiné nahradí stávající uzavřený detox, kde je pacient v úvodu odvykacího programu vnímán jako nekompetentní, neracionální a s minimální motivací a náhledem na míru svých problémů. Uzavřenost oddělení, omezení v kontaktu s vnějším světem, převzetí kontroly nad pacientem a pasivní role pacienta tuto nekompetentnost a vnitřní stigma minimálně udržují. Program nového Centra bude uzpůsoben tak, aby minimálně v post-akutní fázi mělo oddělení otevřený charakter a maximálně se posilovala spolupráce a aktivita pacienta.

Konkrétními aktivitami projektu bude rekonstrukce prostor v pavilonu C (stavební práce), vybavení nutným nábytkem a příprava kvalifikovaného personálu na nový způsob práce (zejména zvýšení a prohloubení kvalifikace a rozšíření počtu personálu).

Schválená dodatečná aktivita spočívá v doplnění následujícího vybavení potřebného pro zahájení provozu nového oddělení:

1. Kompletace nábytku - rozšíření původního souboru nábytku do nového centra
2. Zařízení a vybavení interiéru - pořízení dalšího vybavení interiéru potřebného k činnosti centra
3. PC technika - základní vybavení pro práce centra
4. Elektrická zařízení - pořízení základního vybavení pro provoz centra
5. Zdravotnické přístroje - pořízení EKG přístroje, alcotestu a osobní váhy
6. Psychotesty – pořízení kvalitní psychodiagnostiky se všemi oprávněními a licencemi

Schválený grant

19 710 074 CZK

Doba realizace projektuDatum zahájení: 1.1.2015, Datum ukončení: 31.3.2016