Zvolte si oblast:

CzechAdapt - Systém pro výměnu informací o dopadech změny klimatu, zranitelnosti a území ČR

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Projekt
KrajCelostátní působnost
Název programuBiodiverzita a ekosystémové služby / Monitorování a integrované plánování a kontrola v životním prostředí/ Adaptace na změnu klimatu
Název projektuCzechAdapt - Systém pro výměnu informací o dopadech změny klimatu, zranitelnosti a území ČR
Internetové stránky projektu

http://www.klimatickazmena.cz

Číslo projektu---
Příjemce

Centrum výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.

www.czechglobe.cz

Popis projektu

Řešení problémů, které v současnosti přinášejí projevy měnícího se globálního a regionálního klimatu, vyžadují dva základní typy reakcí. Prvním jsou opatření zaměřená na postupné snižování emisí skleníkových plynů a druhým příprava a urychlená implementace vhodných adaptačních opatření. Momentální zablokování mezinárodních politických jednání o snižování emisí, je jedním z dalších důvodů, proč je třeba tuto druhou reakci urychleně rozvíjet i v podmínkách České republiky. Zatímco snižování emisí lze zásadním způsobem regulovat normativními opatřeními v kombinaci s motivací jednotlivých subjektů, u adaptací je tento přístup problematický. To je dáno rozdílnými východisky, ekonomickými možnostmi a především stupněm ohrožení změnou klimatu každého ze subjektů, který adaptační opatření zavádí. Nutnost vysokého stupně individualizace v adaptačních přístupech činí jejich centrální koordinaci výrazně složitější, než je tomu v případě snižování emisí. Vyvstává proto nutnost formulace strategických postupů pro přijetí včasných a efektivních opatření pro účinnější a rychlejší adaptační přístupy, které musí být propojeny napříč různými odvětvími tak, jak ostatně zmiňuje adaptační strategie EU z loňského roku. Hlavním strategickým dokumentem České republiky v oblasti změny klimatu, je Národní program na zmírnění dopadů změny klimatu v ČR z roku 2004, jehož aktualizace právě probíhá. Přes dosavadní úsilí výzkumných pracovišť i státní správy ČR postrádá aktuální a spolehlivý zdroj kvalitních informací o očekávaných dopadech, rizicích, zranitelnosti a možných adaptačních opatřeních, který by byl všeobecně dostupný a poskytoval jakémukoliv uživateli ty nejlepší možné informace o regionu/sektoru jeho zájmu.

Předkládaný projekt vychází z přesvědčení, že zatímco adaptační politiku nelze v řadě sektorů centralizovat (protože je primárně zájmem a odpovědností jednotlivých subjektů), tak poskytování relevantních informací centralizováno být může (a dokonce být má) v co nejvyšší možné míře. Cílem našeho širokého, interdisciplinárního projektu je vytvořit a v experimentálním provozu ověřit informační systém, který bude soustřeďovat dostupné vědecké poznatky a adaptační návody, shromážděné v uživatelsky přístupné a především prakticky uchopitelné podobě. Tyto zdroje informací budou současně splňovat vysoké nároky na jejich vědeckou úroveň a budou se opírat pouze o metody, experimenty, postupy a modely, které prošly veřejnou a erudovanou oponenturou (např. v předních mezinárodních vědeckých časopisech).

Základní cíle lze shrnout do následujících bodů:
1. Vytvořit otevřenou a průběžně aktualizovatelnou on-line databázi shrnující informace o dopadech změny klimatu, rizicích, zranitelnosti a adaptačních opatření pro celou ČR na základě nejlepších dostupných metod vysoce erudovanými týmy.
2. Vytvořit navazující informační systém poskytující integrovaný monitoring a včasnou výstrahu před situacemi spojenými s dopady nepříznivých klimatických podmínek v dané sezóně..
3. Systém koncipovat jako maximálně uživatelsky příjemný s důrazem na vysokou míru rozlišení tak, aby relevantní informace byly poskytovány od celé území ČR po úroveň jednotlivých stanovišť.
4. Organizovat a vést cílenou informační kampaň zaměřenou na prezentaci výsledků analýz zranitelnosti, rizik, dopadů a adaptačních opatření formou série workshopů a závěrečné konference zaměřené na zvláště zranitelné regiony a sektory.

Uživatelé v jednom produktu získají informace pro všechny úrovně územního členění (od lokalit o velikosti pozemku či katastrálních území, přes okresy, kraje až po celou ČR). Základní pokrytí u velké části vrstev bude zahrnovat celou ČR s některými typy výstupů dostupnými s ohledem na náročnost jen pro cílový region (okres Znojmo a Třebíč) a/nebo vybrané reprezentativní lokality např. v síti malých povodí GEOMON. Ve spolupráci s norským partnerem bude testována přenositelnost klíčových výstupů projektu do norských podmínek jako další krok ve vývoji informačního systému.

Schválený grant

22 029 478 CZK

Doba realizace projektuDatum zahájení: 1.1.2015, Datum ukončení: 30.4.2016