Zvolte si oblast:

Přírodní rozmanitost Vysočiny

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Aktualizováno 2. 2. 2015
  • opraven nefunkční odkaz

Projekt
Krajkraj Vysočina
Název programuBiodiverzita a ekosystémové služby / Monitorování a integrované plánování a kontrola v životním prostředí/ Adaptace na změnu klimatu
Název projektuPřírodní rozmanitost Vysočiny
Internetové stránky projektu

http://www.prirodavysociny.cz/cs/24/projekt-prirodni-rozmanitost-vysociny

Číslo projektu---
Příjemce

Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině

http://www.prirodavysociny.cz/

Místní partner projektu

ZO ČSOP Kněžice
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Muzeum Vysočiny Jihlava, p.o.

Popis projektu

Projekt Přírodní rozmanitost Vysočiny je zaměřen na implementaci národních strategií ochrany přírody a biodiverzity v úzké spolupráci s místními a regionálními institucemi, veřejností a neziskovým sektorem. Cílem je zaplnit dosavadní mezery ve znalostech, které chybí pro kvalifikované rozhodování týkající se ochrany biodiverzity v Kraji Vysočina. V rámci projektu bude probíhat sběr dat o biodiverzitě a vzniknou odborné dokumenty potřebné pro rozhodování a systematický přístup v ochraně biodiverzity.

Bude zpracován výskyt a rozšíření vybraných skupin organismů v Kraji Vysočina se zaměřením na chráněné a ohrožené druhy. Budou vyhodnocena významná místa biodiverzity v rámci Kraje Vysočina. Získaná data a zpracované studie přispějí k aktuálnímu poznání stavu vybraných skupin organismů a povedou k účinnější ochraně přírodního bohatství regionu.

Ve spolupráci s několika institucemi a řadou odborníků budou v rámci projektu vyhotoveny odborné studie pro 18 vybraných skupiny organismů. Různé skupiny organismů budou zpracovány různě podrobně podle aktuálního stavu poznání a možností jednotlivých specialistů zapojených do projektu. Studie budou zaměřeny na následující témata:
a) Komentovaný seznam taxonů dané skupiny organismů zjištěných v Kraji Vysočina.
b) Komentovaný regionální červený seznam taxonů dané skupiny organismů zjištěných v Kraji Vysočina.
c) Aktuální výskyt anebo rozšíření vybraných chráněných, ohrožených a regionálně významných taxonů dané skupiny organismů v Kraji Vysočina.
d) Historický výskyt anebo rozšíření vybraných chráněných, ohrožených a regionálně významných taxonů dané skupiny organismů v Kraji Vysočina.
e) Přehled nejvýznamnějších lokalit dané skupiny organismů v Kraji Vysočina.

Pro doplnění údajů pro výše uvedené studie budou zároveň probíhat terénní průzkumy a zpracování publikovaných i dosud nepublikovaných dat a sbírkových dokladů. Významné zjištěné lokality, které nejsou dosud chráněné ani nijak evidované orgány ochrany přírody, budou navrženy na doplnění do přehledu tzv. „evidovaných lokalit ochrany přírody“, který v Kraji Vysočina funguje a který využívají zejména orgány ochrany přírody pro svoji činnost. V případě zjištění nejvýznamnějších dosud nechráněných lokalit vzejdou z projektu také návrhy na vyhlášení nových maloplošných zvláště chráněných území.

Nedílnou součástí projektu bude publicita, která zahrnuje dva odborné semináře, vydání odborně-populárních publikací a popularizačních brožur či skládaček, tiskové zprávy a webové stránky projektu, kde budou zároveň zveřejněny získané výsledky.

Výsledky projektu jsou určeny:
• Pro orgány ochrany přírody, které mají rozhodovací pravomoc a zodpovědnost při ochraně biodiverzity zájmového regionu, jako odborný podklad pro jejich rozhodování a plánování.
• Pro profesionální i amatérské přírodovědce, kteří se zabývají studiem zájmových skupin organismů, jako souhrnné a aktualizované podklady pro jejich výzkum a pro možnost rozvoje daných oborů .
• Pro profesionální i amatérské ochránce přírody pro umožnění systematičtějšího přístupu při ochraně biodiverzity a jejích jednotlivých složek.
• Pro pedagogické pracovníky přírodovědných směrů v Kraji Vysočina, aby měli k dispozici aktuální údaje o stavu a poznání zájmových skupin organismů a mohli předávat při výuce relevantní informace se vztahem ke svému regionu.
• Pro širokou zainteresovanou veřejnost, která se zajímá o přírodu, a pro zvyšování povědomí veřejnosti o bohatství biodiverzity, která je celospolečenskou hodnotou a významným dědictvím, které zůstává mnohdy dosud nedoceněno.

Komplexní zpracování alespoň vybraných skupin organismů nám umožní v navazujících aktivitách v budoucnu hodnotit změny biodiverzity regionu a tím i účinnost ochranářských opatření.

Schválený grant

10 870 384 CZK

Doba realizace projektuDatum zahájení: 1.12.2014, Datum ukončení: 30.4.2016