Zvolte si oblast:

Rámce a možnosti lesnických adaptačních opatření a strategií souvisejících se změnami klimatu

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Aktualizováno 20. 2. 2015
  • aktualizace výše grantu

Projekt
KrajCelostátní působnost
Název programuBiodiverzita a ekosystémové služby / Monitorování a integrované plánování a kontrola v životním prostředí/ Adaptace na změnu klimatu
Název projektuRámce a možnosti lesnických adaptačních opatření a strategií souvisejících se změnami klimatu
Internetové stránky projektu

http://www.frameadapt.cz

Číslo projektu---
Příjemce

Mendelova univerzita v Brně

www.mendelu.cz

Místní partner projektu

Česká zemědělská univerzita v Praze
IFER - Ústav pro výzkum lesních ekosystémů, s.r.o.

Popis projektu

Hlavním cílem předkládaného projektu je významně přispět k návrhu lesnických adaptačních opatření a strategií souvisejících s problematikou změny klimatu, respektive vytvořit koncepční, strategické a rámcové materiály, které by mohly sloužit k řízení realizace lesnických adaptačních opatření na všech úrovních, dále vytvořit podrobnější rámce pro tři pilotní přírodní lesní oblasti (regionální úroveň) a na lokální úrovni pak v několika studiích hledat či ověřit postupy sběru potřebných dat pro přípravu konkrétních adaptačních opatření a hodnotit současné dopady probíhajících environmentálních změn.

Managementové alternativy či změny budou hledány například v těchto oblastech či aspektech: (i) změny druhové skladby; (ii) využití přirozené obnovy generativní i vegetativní; (iii) změny obmýtí, obnovní doby; (iv) využití všech alternativ hospodářského tvaru a způsobu (tam, kde to bude relevantní); (v) podpora strukturní bohatosti lesa; (vi) změny výchovy (např. četnost zásahů, kritéria výběru atd.); (vii) šlechtění nových odolných genotypů či hybridů, podpora lokálních odolných fenotypů; (viii) intenzivnější protipožární opatření, precizace systémů požární ochrany. Z těchto důvodů je projekt navrhován v širokém realizačním týmu zahrnující kompletní spektrum lesnických disciplín od typologie, ekologie lesa, zakládání, šlechtění a pěstování porostů, přes ochranu až k hospodářské úpravě lesa a ekonomice. Řešitelský kolektiv zahrnuje experty z obou českých veřejných univerzit, které mají lesnické fakulty, a to MENDELU v Brně (kromě Lesnické a dřevařské fakulty jsou v týmu klimatologové z Agronomické fakulty) a ČZU v Praze (Fakulta lesnická a dřevařská), experty z privátního výzkumného institutu – IFER, Ústav pro výzkum lesních ekosystémů, s. r. o. a ze státního výzkumného institutu Norwegian Forest and Landscape Institute, As, Norway.

Konkrétní činnosti plánované v rámci projektu a jejich výstupy jsou rozděleny do 5 aktivit: 1) Návrhy obecných zásad adaptačních lesnických opatření na národní úrovni – zejména příprava katalogu obecných rámcových lesnických adaptačních opatření, tj. definování základních rizikových momentů pro lesní hospodářství souvisejících se změnami klimatu na úrovni celé ČR, definování možných alternativních cílů hospodaření a k nim základní rámcové přiřazení možných adaptačních opatření, respektive změn stávajících postupů hospodaření či jejich alternativ a určení jejich výhod a nevýhod (ve vztahu k schopnosti adaptace i ve vztahu k provozním faktorům, včetně finančního hlediska); 2) Příprava regionálních adaptačních strategií na úrovni přírodních lesních oblastí – zejména zpracování rámcových směrnic hospodaření PLO 30 Drahanská vrchovina, PLO 40 Moravskoslezské Beskydy a PLO 13 Šumava zohledňující alternativy hospodaření cílené na podporu adaptačních schopností, ochranu biodiverzity; 3) Lokální dopadové studie – lokálně zaměřené studie v rámci jednotlivých výše uvedených PLO, tyto studie budou podklady jednak pro realizaci konkrétních adaptačních opatření, jednak pro ověření správností výstupů aktivit 1 a 2; 4) Příprava zásad adaptačního managementu pro oblast jihovýchodního Norska (ve spolupráci s norským partnerem); 5) Návrh operativních metod dálkového průzkumu země (DPZ) pro podporu adaptačního managementu.

Výstupy projektu budou plně použitelné pro přípravu koncepcí, strategií a metodických přístupů, které orgánům státní a veřejné zprávy v oblasti správy lesů, ochrany přírody a krajiny a ochrany životního prostředí náleží. Výstupy projektu mohou přímo sloužit pro přípravu regionálních a lokálních adaptačních strategií a konkrétních adaptačních opatření. Výsledky projektu přinesou odpovědi nejen na praktické, ale také výzkumné problémy spojené s reakcí dřevin na environmentální změny, na komplexní působení stresorů na dřevinu, resp. na lesní ekosystémy.

Schválený grant

11 931 972 CZK

Doba realizace projektuDatum zahájení: 1.1.2015, Datum ukončení: 30.4.2016