Bilaterální spolupráce

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Podpora bilaterální spolupráce v rámci Fondů EHP a Norska v programovém období 2014-2021

Podpora a posílení vzájemných vztahů mezi ČR a donorskými státy (Norsko, Island, Lichtenštejnsko) je jedním ze dvou hlavních cílů Fondů EHP a Norska. V rámci Fondů EHP a Norska 2014-2021byl za účelem přímé podpory spolupráce zřízen zvláštní Fond pro bilaterální vztahy. Bylo tak navázáno na předcházející období 2009-2014, ve kterém byla díky podpoře z obdobného Fondu pro bilaterální spolupráci na národní úrovni realizována řada aktivit vedoucích ke vzniku nových partnerství či posílení těch stávajících.

Účelem Fondu pro bilaterální vztahy je i nadále finanční podpora institucí v ČR a donorských státech v aktivitách, které umožňují vzájemnou výměnu zkušeností a posilování bilaterální spolupráce.

Celková alokace pro ČR je 3,69 mil. EUR.

Předpokládají se jak otevřené výzvy pro žadatele, tak i předem definované aktivity. Část alokace bude využita též ze strany jednotlivých Zprostředkovatelů v rámci jejich programů.

V rámci Fondu bude možné žádat o grant na aktivity, které budou svým charakterem přispívat k rozvoji bilaterální spolupráce (může se jednat např. o semináře, pracovní jednání, konference, workshopy, studijní cesty, studie a sběr dat, informační aktivity apod.).

V současné době jsou další detaily předmětem jednání. Spuštění otevřené výzvy je plánováno již v roce 2018. Podrobnosti a relevantní informace pro potenciální žadatele budou průběžně aktualizovány na webových stránkách Ministerstva financí – Národního kontaktního místa.