Zvolte si oblast:

2014

Informace k EHP a Norským fondům publikované v roce 2014.

ilustrace

Aktualizováno

Projekty podpořené v rámci Programu CZ12

Nadace Open Society Fund Praha – Zprostředkovatel Programu CZ12 – „Dejme (že)nám šanci“ zveřejnila seznam schválených projektů.

Vydáno

Vyhlášení 1. výzvy pro předkládání žádostí o grant z Fondu pro bilaterální spolupráci na programové úrovni – opatření „B“ v Programu CZ10

Zprostředkovatel Fondu pro bilaterální spolupráci na programové úrovni – Ministerstvo financí ČR vyhlašuje dne 21.1.2015 1. výzvu k předkládání žádostí o grant z Fondu pro bilaterální spolupráci na programové úrovni – opatření „B“ v Programu CZ10 v rámci Norských fondů 2009 – 2014.

Vydáno

Informační semináře v rámci Programu CZ07

Dům zahraniční spolupráce – Zprostředkovatel Programu CZ07 – si Vás dovoluje pozvat na informační semináře, které se uskuteční dne 21.1.2015 ve 13 hod. a dne 27.1.2015 v 15 hod.

Vydáno

Výsledky otevřené výzvy Programu CZ07

Dům zahraniční spolupráce zveřejnil výsledky výzvy na projekty mobilit a stáže a projekty institucionální spolupráce v rámci EHP a Norských fondů.

Aktualizováno

Program CZ05 - Iniciativa HateFree Culture vyvrací zkreslená tvrzení o Romech

Program CZ05 - „Národní, regionální, místní iniciativy pro snižování nerovností mezi skupinami a na podporu sociálního začleňování“ je uskutečňován prostřednictvím předem definovaného projektu, který je realizován Úřadem vlády ČR, konkrétně Agenturou pro sociální začleňování.

Vydáno

Aktualizace Pokynu pro žadatele a prodloužení uzávěrky pro předkládání žádostí o grant v rámci Programu CZ11 – „Iniciativy v oblasti veřejného zdraví“

V rámci výzvy k předkládání žádostí o grant v rámci Malého grantového schématu pro programovou oblast č. 27 na Aktivitu I. - „Psychiatrická péče‘‘ a Aktivitu II. - ,,Péče o děti“ došlo k aktualizaci Pokynu pro žadatele, konkrétně u Přílohy č. 1 Žádost o poskytnutí grantu sub-projektu.

Vydáno

Výzva k předkládání žádostí o grant na studijní a pracovní cesty do donorských států financované z Fondu pro bilaterální spolupráci na programové úrovni – opatření „A“ v rámci Programové oblasti 17 „Současné umění“ Programu CZ06

Ministerstvo kultury, jako Partner Programu CZ06 „Kulturní dědictví a současné umění“ a Zprostředkovatel výše uvedeného Fondu vyhlašuje dne 18. listopadu 2014 výzvu k předkládání žádostí o grant na podporu projektů, které Žadatel plánuje realizovat v rámci 2. otevřené výzvy Programové oblasti 17 (PO17) v bilaterální spolupráci s Partnery z donorských států.

Vydáno

Otevření 2. kola grantových výzev v Programu Dejme (že)nám šanci

Nadace Open Society Fund Praha jako Zprostředkovatel Programu Dejme (že)nám šanci vyhlašuje dne 14.11.2014 druhé kolo výzev k předkládání žádostí o grant. Celkem bude v tomto kole rozděleno 21,5 milionů CZK na malé granty zaměřené na rovné příležitosti žen a mužů a prevenci domácího násilí.

Aktualizováno

Předem definované projekty schválené v rámci Programu CZ14

V rámci Programu CZ14 - ,,Spolupráce v rámci Schengenu v boji proti přeshraniční a organizované trestné činnosti, včetně nezákonného obchodování s lidmi a migraci zločineckých skupin‘‘ bude implementováno šest předem definovaných projektů.

Vydáno

Vyhlášení výzvy k předkládání žádostí o grant na účast na setkání v Norsku financovaného z Fondu pro bilaterální spolupráci na programové úrovni – opatření „A“ v rámci Programu CZ06 v Programové oblasti č. 17

Ministerstvo kultury jako Partner Programu CZ06 „Kulturní dědictví a současné umění“ a Zprostředkovatel výše uvedeného Fondu vyhlašuje dne 23. října 2014 výzvu k předkládání žádostí o grant na podporu projektů, které Žadatel plánuje realizovat v rámci 2. otevřené výzvy Programové oblasti 17 (PO17) v bilaterální spolupráci s Partnery z donorských států.

Vydáno

Vyhlášení 2. výzvy k předkládání žádostí o grant v programu CZ06 – „Kulturní dědictví a současné umění“, programová oblast „Podpora rozmanitosti v kultuře a umění v rámci evropského kulturního dědictví“

Ministerstvo financí jako Zprostředkovatel programu ve spolupráci s Ministerstvem kultury - Partnerem programu a Arts Council Norway – Partnerem programu z donorského státu vyhlašují dne 23. října 2014 2. výzvu k předkládání žádostí o grant v Programu CZ06 – „Kulturní dědictví a současné umění“ financovaného z EHP fondů 2009–2014 pro programovou oblast č. 17 – „Podpora rozmanitosti v kultuře a umění v rámci evropského kulturního dědictví“.

Vydáno

Téma “Rizika” na pořadu jednání v Talinu

Pravidelná konference na téma “Rizika a řádná správa veřejných prostředků” se tentokrát konala ve dnech 24. - 25. září v Talinu. Dvoudenní seminář se zaměřil na výsledky a rizikový management v rámci EHP a Norských fondů.

Vydáno

Semináře pro žadatele v rámci Malého grantového schématu Programu CZ11

V rámci výzvy Malého grantového schématu pořádá Ministerstvo zdravotnictví semináře pro žadatele určené všem oprávněným žadatelům o poskytnutí grantu na sub-projekty Malého grantového schématu pro Aktivitu I. „Psychiatrická péče“ a pro Aktivitu II. „Péče o děti“ v rámci programu CZ11 – „Iniciativy v oblasti veřejného zdraví“.

Vydáno

Vyhlášení výzvy k předkládání žádostí o grant v rámci Malého grantového schématu v Programu CZ11 na Aktivitu I. - „Psychiatrická péče‘‘ a Aktivitu II. - „Péče o děti“

Ministerstvo zdravotnictví jako Zprostředkovatel Malých grantových schémat v rámci Programu CZ11 – „Iniciativy v oblasti veřejného zdraví“ vyhlašuje dne 15. října 2014 výzvu k předkládání žádostí o grant v rámci Malého grantového schématu (MGS) pro programovou oblast č. 27 na Aktivitu I. - „Psychiatrická péče‘‘ a Aktivitu II. - ,,Péče o děti“.

Vydáno

Verifikace procesu hodnocení v rámci programu CZ06 Programová oblast 16

Dne 16. října 2014 zahájilo Ministerstvo financí verifikaci procesu hodnocení v rámci výzvy k předkládání žádostí o grant v programové oblasti č. 16 – Zachování a revitalizace kulturního a přírodního dědictví v Programu CZ06 – Kulturní dědictví a současné umění.

Vydáno

Konference programu Dejme (že)nám šanci

Nadace Open Society Fund Praha – Zprostředkovatel Programu CZ12 - si Vás dovoluje pozvat na konferenci programu Dejme (že)nám šanci, která se bude konat ve čtvrtek 20. listopadu 2014 v Praze v Kavárně Era svět, Jungmannovo náměstí 767.

Vydáno

Semináře pro žadatele v Programu CZ03 - Fond pro nestátní neziskové organizace

V rámci druhé výzvy pořádá Nadace rozvoje občanské společnosti ve spolupráci (Zprostředkovatel programu) s Nadací Partnerství semináře pro žadatele určené všem oprávněným žadatelům, kteří chtějí využít možnosti získat finanční podporu z prostředků Fondu pro nestátní neziskové organizace financovaného z prostředků EHP fondů 2009 – 2014.

Vydáno

Česko-norský seminář o výzkumu a inovacích

O výzkumu, inovacích, transferu technologií a hodnocení výzkumných aktivit diskutovali na seminářích a u kulatého stolu v Praze a v Brně 22.-23. září představitelé Akademie věd, MŠMT, Norské grantové agentury a dalších institucí z Norska a ČR.

Vydáno

Vyhlášení druhé otevřené výzvy v rámci Programu CZ03

Nadace rozvoje občanské společnosti (Zprostředkovatel Programu CZ03) a Nadace Partnerství vyhlašují dne 1. 10. 2014 druhou otevřenou výzvu k předkládání žádostí do Programu Fond pro nestátní neziskové organizace financovaného z EHP fondů 2009–2014.

Vydáno

Schválení předem definovaného projektu na zvýšení efektivity v zacházení s vězni ve věku 18 – 26 let ve věznici Kuřim v Programu CZ15

Dne 23. září 2014 Ministerstvo financí – Zprostředkovatel Programu CZ15 - ,,Budování kapacit a spolupráce v justici / Nápravné služby včetně alternativních trestů‘‘ schválilo dotaci na projekt Vězeňské služby ČR ,,Zvýšení efektivity v zacházení s mladými dospělými ve věku 18 - 26 let ve věznici Kuřim“.

Vydáno

Schválení předem definovaného projektu na zvýšení kvality zacházení s vězni ve věznicích v rámci Programu CZ15

Dne 23. září 2014 Ministerstvo financí – Zprostředkovatel Programu CZ15 - ,,Budování kapacit a spolupráce v justici / Nápravné služby včetně alternativních trestů‘‘ schválilo dotaci na předem definovaný projekt Vězeňské služby ČR ,,Projekty zranitelných skupin ve věznicích a vzdělávání zaměstnanců Vězeňské služby‘‘.

Vydáno

Schválení předem definovaného projektu na rekvalifikaci vězňů před propuštěním z věznice Příbram v Programu CZ15

Dne 23. září 2014 Ministerstvo financí – Zprostředkovatel Programu CZ15 - ,,Budování kapacit a spolupráce v justici / Nápravné služby včetně alternativních trestů‘‘ schválilo dotaci na předem definovaný projekt Vězeňské služby ČR ,,Výstavba výrobně vzdělávací haly pro rekvalifikační kurzy vězňů před propuštěním ve věznici Příbram‘‘.

Vydáno

Schválené projekty v Programu CZ03

V rámci první otevřené výzvy Programu CZ03 – „Fond pro nestátní neziskové organizace“ bylo schváleno 91 projektů neziskových organizací.

Vydáno

Informační semináře v rámci otevřené výzvy v Programu CZ07

V návaznosti na vyhlášení výzvy v Programu CZ07 – „Program na spolupráci škol a stipendia/ Program na bilaterální spolupráci škol a stipendia“ pořádá Dům zahraniční spolupráce - Zprostředkovatel Programu CZ07 - informační semináře.

Vydáno

Konference k bilaterální spolupráci v rámci Programu CZ03

Nadace rozvoje občanské společnosti – Zprostředkovatel Programu CZ03 – „Fond pro nestátní neziskové organizace“ pořádá dne 23.9.2014 konferenci, jejímž cílem je přispět k posílení bilaterální spolupráce mezi Českou republikou a donorskými státy (Norsko, Island, Lichtenštejnsko).

Vydáno

Schválení předem definovaného projektu Úřadu vlády v Programu CZ05

Dne 5. 8. 2014 byl v rámci programu CZ05 – „Národní, regionální, místní iniciativy pro snižování nerovností mezi skupinami a na podporu sociálního začleňování“ schválen předem definovaný projekt „Kampaň proti rasismu a násilí z nenávisti“.

Vydáno

Aktualizace textu výzvy v rámci Malého grantového schématu v Programu CZ04 – „Ohrožené děti a mládež“

Oprávněnými žadateli o grant v rámci Malého grantového schématu v programu CZ04 „Ohrožené děti a mládež“ jsou vedle subjektů vyjmenovaných ve výzvě rovněž evidované právnické osoby založené registrovanou církví a náboženskou společností podle §15a, odst. 1 zákona č. 3/2002 Sb., o církvích a náboženských společnostech, v platném znění. Text výzvy k předkládání žádostí o grant je proto doplněn v bodě II Oprávnění žadatelé, oprávnění partneři.

Vydáno

Pracovní skupina v rámci EHP a Norských fondů 2009 – 2014

Dne 17. června 2014 se v prostorách Ministerstva financí uskutečnilo za účasti zástupců českých i zahraničních partnerů programů, Kanceláře finančních mechanismů a Velvyslanectví Norského království v Praze v pořadí již čtvrté jednání pracovní skupiny k Fondu pro bilaterální spolupráci na národní úrovni v rámci EHP a Norských fondů 2009 – 2014.

Vydáno

Záznam ze Zahajovací konference programu CZ04

Ministerstvo financí zveřejňuje záznam ze Zahajovací konference Programu CZ04 – „Ohrožené děti a mládež“, která se uskutečnila dne 24. 6. 2014 se v budově Kaiserštejnského paláce v Praze.

Vydáno

2. výroční zasedání k EHP a Norským fondům 2009 - 2014

Dne 31. října 2013 proběhlo 2. výroční zasedání mezi Národním kontaktním místem (NKM) a zástupci donorů – Výborem pro Finanční mechanismy (VFM), Ministerstvem zahraničních věcí Norska (MZV Norska), Velvyslanectvím Lichtenštejnska ve Vídni a Misí Lichtenštejnska při EU.

Vydáno

Ukončení otevřené výzvy v Programu CZ08

Ministerstvo financí, Zprostředkovatel programu CZ08 – Pilotní studie a průzkumy pro CCS technologie (zachycování a ukládání CO2), informuje, že dne 16. června 2014 v 15.00 hod. končí možnost předkládání žádostí o grant v IS CEDR v rámci otevřené výzvy.

Vydáno

Záznam ze Zahajovací konference programu CZ13 v rámci Norských fondů

Ministerstvo financí zveřejňuje záznam ze zahajovací konference Programu CZ13 – „Uplatňování hlediska rovných příležitostí žen a mužů a podpora slaďování pracovního a soukromého života / Domácí násilí a násilí založené na pohlaví“ implementovaného v rámci Norských fondů 2009-2014, konané dne 26.5. v Praze.

Vydáno

Ukončení otevřené výzvy v Programu CZ02

Ministerstvo financí, Zprostředkovatel programu CZ02 – Biodiverzita a ekosystémové služby/Monitorování a integrované plánování a kontrola v životním prostředí/Adaptace na změnu klimatu, informuje, že dne 2. června 2014 v 15.00h. končí možnost předkládání žádostí.

Vydáno

Avízo: Zahajovací konference představí první projekt financovaný z Norských fondů v oblasti prevence domácího násilí a rovnosti pohlaví

Dne 26. května 2014 se v hotelu ADRIA Praha uskuteční Zahajovací konference Programu CZ13 – „Uplatňování hlediska rovných příležitostí žen a mužů a podpora slaďování pracovního a soukromého života / Domácí násilí a násilí založené na pohlaví“ a stejnojmenného projektu financovaného z Norských fondů 2009-2014.

Vydáno

Vyhlášení výzvy k předkládání žádostí o grant v programu CZ08 „Pilotní studie a průzkumy pro CCS technologie (zachycování a ukládání CO2)“

Ministerstvo financí jako Zprostředkovatel programu ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí - Partnerem programu vyhlašují dne 31. března 2014 první výzvu k předkládání žádostí o grant v programu CZ08 „Pilotní studie a průzkumy pro CCS technologie (zachycování a ukládání CO2)“.

Vydáno

Vyhlášení výzvy k předkládání žádostí o grant v programu CZ02 – Biodiverzita, monitoring a změna klimatu, progr. oblasti „Biodiverzita a ekosystémové služby/Monitorování a integrované plánování a kontrola v životním prostředí/Adaptace na změnu klimatu“

Ministerstvo financí jako Zprostředkovatel programu ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí - Partnerem programu vyhlašují dne 31. března 2014 výzvu k předkládání žádostí o grant v programu CZ02 – Biodiverzita, monitoring a změna klimatu financovaného z EHP fondů 2009–2014 pro programovou oblast č. 2, 3 a 7 – „Biodiverzita a ekosystémové služby/ Monitorování a integrované plánování a kontrola v životním prostředí/ Adaptace na změnu klimatu.“

Vydáno

Vyhlášení výzvy k předkládání žádostí o grant v programu CZ06 – Kulturní dědictví a současné umění, programová oblast „Podpora rozmanitosti v kultuře a umění v rámci evropského kulturního dědictví“

Ministerstvo financí jako Zprostředkovatel programu ve spolupráci s Ministerstvem kultury - Partnerem programu vyhlašují dne 27. března 2014 výzvu k předkládání žádostí o grant v programu CZ06 – Kulturní dědictví a současné umění financovaného z EHP fondů 2009–2014 pro programovou oblast č. 17 – „Podpora rozmanitosti v kultuře a umění v rámci evropského kulturního dědictví.“

Vydáno

Vyhlášení výzvy k předkládání žádostí o grant v programu CZ06 – Kulturní dědictví a současné umění, programová oblast „Zachování a revitalizace kulturního dědictví“

Ministerstvo financí jako Zprostředkovatel programu ve spolupráci s Ministerstvem kultury - Partnerem programu vyhlašuje dne 21. března 2014 výzvu k předkládání žádostí o grant v programu CZ06 – Kulturní dědictví a současné umění financovaného z EHP fondů 2009–2014 pro programovou oblast č. 16 – „Zachování a revitalizace kulturního dědictví“.

Aktualizováno

Kontaktní seminář - Program CZ11 „iniciativy v oblasti veřejného zdraví“ (Pozvánka)

Dne 23. 4. 2014 se v Praze uskuteční kontaktní seminář pro oprávněné žadatele v rámci připravovaných výzev Programu CZ11 - „Iniciativy v oblasti veřejného zdraví“ financovaného z Norských fondů 2009 - 2014. Pro účast na semináři je nutné vyplnit Žádost, která je uvedena v příloze č. 7 pozvánky, a to dle instrukcí uvedených v pozvánce na kontaktní seminář. Součástí příloh pozvánky na kontaktní seminář je také zveřejnění plánovaného věcného zaměření výzev a harmonogram. Tyto dokumenty nejsou finálním textem výzev. Slouží potenciálním žadatelům k posouzení, zda jsou jejich projektové žádosti relevantní k předložení v rámci otevřených výzev Programu CZ11. Více informací naleznete v přiložené pozvánce.

Vydáno

Semináře pro žadatele v rámci Programu Dejme (že)nám šanci

V Praze, Olomouci a Hradci Králové se během února uskuteční semináře pro žadatele o grant z programu Dejme (že)nám šanci financovaného z Norských fondů. Na semináři budou zástupci zprostředkovatele programu - Nadace Open Society Fund Praha odpovídat na dotazy, představí cíle programu a poradí, jak vyplnit žádost. Kapacita je omezena, registrujte se prosím.

Vydáno

Aktuální stav programů v rámci EHP a Norských fondů 2009 - 2014

Národní kontaktní místo pro EHP a Norské fondy 2009-2014 v ČR si dovoluje informovat veřejnost, potencionální žadatele o grant a všechny partnery zainteresované v přípravě EHP a Norských fondů, o aktuálním stavu přípravy programů. Více informací k jednotlivým programům, jejich schválení či plánovaným výzvám naleznete v přiložené tabulce.

Vydáno

Zahajovací semináře Programu na spolupráci škol a stipendia (CZ07) - Pozvánka

Zprostředkovatel Programu pro spolupráci škol a stipendia, Dům zahraniční spolupráce - DZS, připravuje semináře pro žadatele v rámci 1. první výzvy programu. Semináře, které se budou konat ve dnech 14. a 28. února 2014, jsou směřované na instituce a individuální žadatele působící v terciární sféře vzdělávání (studenti, pracovníci zahraničních oddělení VŠ, akademičtí pracovníci, apod.).

Vydáno

Nadace Open Society Fund Praha otevírá první grantové výzvy v programu CZ12 - Dejme (že)nám šanci

Dnešním dnem otevírá Nadace Open Society Fund Praha první grantové výzvy v programu CZ12 - Dejme (že)nám šanci na projekty zaměřené na rovné příležitosti žen a mužů a prevenci domácího násilí. V programu, který je financován z Norských fondů, je na malé a velké granty určeno v prvním kole celkem 126 milionů korun. O granty mohou žádat obce, kraje, firmy, akademický sektor, nevládní i jiné organizace. Na zpracování žádostí mají žadatelé 2 měsíce. Uzávěrka je 14. března 2014. Výjimkou je finanční podpora speciálně na bilaterální spolupráci, o kterou lze žádat průběžně až do konce roku 2015.

Aktualizováno

Zahajovací konference programu CZ02 - Biodiverzita, monitoring a změna klimatu (Pozvánka)

Zahajovací konference Programu CZ02 - "Biodiverzita a ekosystémové služby/ Monitorování a integrované plánování a kontrola v životním prostředí/ Adaptace na změnu klimatu v rámci EHP Fondů 2009 – 2014“ se uskuteční v úterý 28. ledna 2014 od 10:00 do 17:00 v prostorách zámku Průhonice (Květnové náměstí 1). Budou na ní představeny zkušenosti z Norska a zájemci se mohou dovědět, jak požádat o grant. Pozvánku na konference najdete v příloze. Svou účast prosím potvrďte nejpozději do 21. ledna 2014 na adresu konferenceCZ02@mfcr.cz.