Zvolte si oblast:

2014

Informace k EHP a Norským fondům publikované v roce 2014.

ilustrace

Aktualizováno

Projekty podpořené v rámci Programu CZ12

Nadace Open Society Fund Praha – Zprostředkovatel Programu CZ12 – „Dejme (že)nám šanci“ zveřejnila seznam schválených projektů.

Vydáno

Vyhlášení 1. výzvy pro předkládání žádostí o grant z Fondu pro bilaterální spolupráci na programové úrovni – opatření „B“ v Programu CZ10

Zprostředkovatel Fondu pro bilaterální spolupráci na programové úrovni – Ministerstvo financí ČR vyhlašuje dne 21.1.2015 1. výzvu k předkládání žádostí o grant z Fondu pro bilaterální spolupráci na programové úrovni – opatření „B“ v Programu CZ10 v rámci Norských fondů 2009 – 2014.

Vydáno

Informační semináře v rámci Programu CZ07

Dům zahraniční spolupráce – Zprostředkovatel Programu CZ07 – si Vás dovoluje pozvat na informační semináře, které se uskuteční dne 21.1.2015 ve 13 hod. a dne 27.1.2015 v 15 hod.

Vydáno

Výsledky otevřené výzvy Programu CZ07

Dům zahraniční spolupráce zveřejnil výsledky výzvy na projekty mobilit a stáže a projekty institucionální spolupráce v rámci EHP a Norských fondů.

Aktualizováno

Program CZ05 - Iniciativa HateFree Culture vyvrací zkreslená tvrzení o Romech

Program CZ05 - „Národní, regionální, místní iniciativy pro snižování nerovností mezi skupinami a na podporu sociálního začleňování“ je uskutečňován prostřednictvím předem definovaného projektu, který je realizován Úřadem vlády ČR, konkrétně Agenturou pro sociální začleňování.

Vydáno

Aktualizace Pokynu pro žadatele a prodloužení uzávěrky pro předkládání žádostí o grant v rámci Programu CZ11 – „Iniciativy v oblasti veřejného zdraví“

V rámci výzvy k předkládání žádostí o grant v rámci Malého grantového schématu pro programovou oblast č. 27 na Aktivitu I. - „Psychiatrická péče‘‘ a Aktivitu II. - ,,Péče o děti“ došlo k aktualizaci Pokynu pro žadatele, konkrétně u Přílohy č. 1 Žádost o poskytnutí grantu sub-projektu.

Vydáno

Výzva k předkládání žádostí o grant na studijní a pracovní cesty do donorských států financované z Fondu pro bilaterální spolupráci na programové úrovni – opatření „A“ v rámci Programové oblasti 17 „Současné umění“ Programu CZ06

Ministerstvo kultury, jako Partner Programu CZ06 „Kulturní dědictví a současné umění“ a Zprostředkovatel výše uvedeného Fondu vyhlašuje dne 18. listopadu 2014 výzvu k předkládání žádostí o grant na podporu projektů, které Žadatel plánuje realizovat v rámci 2. otevřené výzvy Programové oblasti 17 (PO17) v bilaterální spolupráci s Partnery z donorských států.

Vydáno

Otevření 2. kola grantových výzev v Programu Dejme (že)nám šanci

Nadace Open Society Fund Praha jako Zprostředkovatel Programu Dejme (že)nám šanci vyhlašuje dne 14.11.2014 druhé kolo výzev k předkládání žádostí o grant. Celkem bude v tomto kole rozděleno 21,5 milionů CZK na malé granty zaměřené na rovné příležitosti žen a mužů a prevenci domácího násilí.

Aktualizováno

Předem definované projekty schválené v rámci Programu CZ14

V rámci Programu CZ14 - ,,Spolupráce v rámci Schengenu v boji proti přeshraniční a organizované trestné činnosti, včetně nezákonného obchodování s lidmi a migraci zločineckých skupin‘‘ bude implementováno šest předem definovaných projektů.

Vydáno

Vyhlášení výzvy k předkládání žádostí o grant na účast na setkání v Norsku financovaného z Fondu pro bilaterální spolupráci na programové úrovni – opatření „A“ v rámci Programu CZ06 v Programové oblasti č. 17

Ministerstvo kultury jako Partner Programu CZ06 „Kulturní dědictví a současné umění“ a Zprostředkovatel výše uvedeného Fondu vyhlašuje dne 23. října 2014 výzvu k předkládání žádostí o grant na podporu projektů, které Žadatel plánuje realizovat v rámci 2. otevřené výzvy Programové oblasti 17 (PO17) v bilaterální spolupráci s Partnery z donorských států.

Vydáno

Vyhlášení 2. výzvy k předkládání žádostí o grant v programu CZ06 – „Kulturní dědictví a současné umění“, programová oblast „Podpora rozmanitosti v kultuře a umění v rámci evropského kulturního dědictví“

Ministerstvo financí jako Zprostředkovatel programu ve spolupráci s Ministerstvem kultury - Partnerem programu a Arts Council Norway – Partnerem programu z donorského státu vyhlašují dne 23. října 2014 2. výzvu k předkládání žádostí o grant v Programu CZ06 – „Kulturní dědictví a současné umění“ financovaného z EHP fondů 2009–2014 pro programovou oblast č. 17 – „Podpora rozmanitosti v kultuře a umění v rámci evropského kulturního dědictví“.

Vydáno

Téma “Rizika” na pořadu jednání v Talinu

Pravidelná konference na téma “Rizika a řádná správa veřejných prostředků” se tentokrát konala ve dnech 24. - 25. září v Talinu. Dvoudenní seminář se zaměřil na výsledky a rizikový management v rámci EHP a Norských fondů.

Vydáno

Semináře pro žadatele v rámci Malého grantového schématu Programu CZ11

V rámci výzvy Malého grantového schématu pořádá Ministerstvo zdravotnictví semináře pro žadatele určené všem oprávněným žadatelům o poskytnutí grantu na sub-projekty Malého grantového schématu pro Aktivitu I. „Psychiatrická péče“ a pro Aktivitu II. „Péče o děti“ v rámci programu CZ11 – „Iniciativy v oblasti veřejného zdraví“.

Vydáno

Vyhlášení výzvy k předkládání žádostí o grant v rámci Malého grantového schématu v Programu CZ11 na Aktivitu I. - „Psychiatrická péče‘‘ a Aktivitu II. - „Péče o děti“

Ministerstvo zdravotnictví jako Zprostředkovatel Malých grantových schémat v rámci Programu CZ11 – „Iniciativy v oblasti veřejného zdraví“ vyhlašuje dne 15. října 2014 výzvu k předkládání žádostí o grant v rámci Malého grantového schématu (MGS) pro programovou oblast č. 27 na Aktivitu I. - „Psychiatrická péče‘‘ a Aktivitu II. - ,,Péče o děti“.

Vydáno

Verifikace procesu hodnocení v rámci programu CZ06 Programová oblast 16

Dne 16. října 2014 zahájilo Ministerstvo financí verifikaci procesu hodnocení v rámci výzvy k předkládání žádostí o grant v programové oblasti č. 16 – Zachování a revitalizace kulturního a přírodního dědictví v Programu CZ06 – Kulturní dědictví a současné umění.

Vydáno

Semináře pro žadatele v Programu CZ03 - Fond pro nestátní neziskové organizace

V rámci druhé výzvy pořádá Nadace rozvoje občanské společnosti ve spolupráci (Zprostředkovatel programu) s Nadací Partnerství semináře pro žadatele určené všem oprávněným žadatelům, kteří chtějí využít možnosti získat finanční podporu z prostředků Fondu pro nestátní neziskové organizace financovaného z prostředků EHP fondů 2009 – 2014.

Vydáno

Konference programu Dejme (že)nám šanci

Nadace Open Society Fund Praha – Zprostředkovatel Programu CZ12 - si Vás dovoluje pozvat na konferenci programu Dejme (že)nám šanci, která se bude konat ve čtvrtek 20. listopadu 2014 v Praze v Kavárně Era svět, Jungmannovo náměstí 767.

Vydáno

Česko-norský seminář o výzkumu a inovacích

O výzkumu, inovacích, transferu technologií a hodnocení výzkumných aktivit diskutovali na seminářích a u kulatého stolu v Praze a v Brně 22.-23. září představitelé Akademie věd, MŠMT, Norské grantové agentury a dalších institucí z Norska a ČR.

Vydáno

Vyhlášení druhé otevřené výzvy v rámci Programu CZ03

Nadace rozvoje občanské společnosti (Zprostředkovatel Programu CZ03) a Nadace Partnerství vyhlašují dne 1. 10. 2014 druhou otevřenou výzvu k předkládání žádostí do Programu Fond pro nestátní neziskové organizace financovaného z EHP fondů 2009–2014.

Vydáno

Schválení předem definovaného projektu na zvýšení efektivity v zacházení s vězni ve věku 18 – 26 let ve věznici Kuřim v Programu CZ15

Dne 23. září 2014 Ministerstvo financí – Zprostředkovatel Programu CZ15 - ,,Budování kapacit a spolupráce v justici / Nápravné služby včetně alternativních trestů‘‘ schválilo dotaci na projekt Vězeňské služby ČR ,,Zvýšení efektivity v zacházení s mladými dospělými ve věku 18 - 26 let ve věznici Kuřim“.

Vydáno

Schválení předem definovaného projektu na rekvalifikaci vězňů před propuštěním z věznice Příbram v Programu CZ15

Dne 23. září 2014 Ministerstvo financí – Zprostředkovatel Programu CZ15 - ,,Budování kapacit a spolupráce v justici / Nápravné služby včetně alternativních trestů‘‘ schválilo dotaci na předem definovaný projekt Vězeňské služby ČR ,,Výstavba výrobně vzdělávací haly pro rekvalifikační kurzy vězňů před propuštěním ve věznici Příbram‘‘.

Vydáno

Schválení předem definovaného projektu na zvýšení kvality zacházení s vězni ve věznicích v rámci Programu CZ15

Dne 23. září 2014 Ministerstvo financí – Zprostředkovatel Programu CZ15 - ,,Budování kapacit a spolupráce v justici / Nápravné služby včetně alternativních trestů‘‘ schválilo dotaci na předem definovaný projekt Vězeňské služby ČR ,,Projekty zranitelných skupin ve věznicích a vzdělávání zaměstnanců Vězeňské služby‘‘.

Vydáno

Schválené projekty v Programu CZ03

V rámci první otevřené výzvy Programu CZ03 – „Fond pro nestátní neziskové organizace“ bylo schváleno 91 projektů neziskových organizací.

Vydáno

Konference k bilaterální spolupráci v rámci Programu CZ03

Nadace rozvoje občanské společnosti – Zprostředkovatel Programu CZ03 – „Fond pro nestátní neziskové organizace“ pořádá dne 23.9.2014 konferenci, jejímž cílem je přispět k posílení bilaterální spolupráce mezi Českou republikou a donorskými státy (Norsko, Island, Lichtenštejnsko).

Vydáno

Informační semináře v rámci otevřené výzvy v Programu CZ07

V návaznosti na vyhlášení výzvy v Programu CZ07 – „Program na spolupráci škol a stipendia/ Program na bilaterální spolupráci škol a stipendia“ pořádá Dům zahraniční spolupráce - Zprostředkovatel Programu CZ07 - informační semináře.

Vydáno

Schválení předem definovaného projektu Úřadu vlády v Programu CZ05

Dne 5. 8. 2014 byl v rámci programu CZ05 – „Národní, regionální, místní iniciativy pro snižování nerovností mezi skupinami a na podporu sociálního začleňování“ schválen předem definovaný projekt „Kampaň proti rasismu a násilí z nenávisti“.

Vydáno

Aktualizace textu výzvy v rámci Malého grantového schématu v Programu CZ04 – „Ohrožené děti a mládež“

Oprávněnými žadateli o grant v rámci Malého grantového schématu v programu CZ04 „Ohrožené děti a mládež“ jsou vedle subjektů vyjmenovaných ve výzvě rovněž evidované právnické osoby založené registrovanou církví a náboženskou společností podle §15a, odst. 1 zákona č. 3/2002 Sb., o církvích a náboženských společnostech, v platném znění. Text výzvy k předkládání žádostí o grant je proto doplněn v bodě II Oprávnění žadatelé, oprávnění partneři.

Vydáno

Pracovní skupina v rámci EHP a Norských fondů 2009 – 2014

Dne 17. června 2014 se v prostorách Ministerstva financí uskutečnilo za účasti zástupců českých i zahraničních partnerů programů, Kanceláře finančních mechanismů a Velvyslanectví Norského království v Praze v pořadí již čtvrté jednání pracovní skupiny k Fondu pro bilaterální spolupráci na národní úrovni v rámci EHP a Norských fondů 2009 – 2014.

Vydáno

Záznam ze Zahajovací konference programu CZ04

Ministerstvo financí zveřejňuje záznam ze Zahajovací konference Programu CZ04 – „Ohrožené děti a mládež“, která se uskutečnila dne 24. 6. 2014 se v budově Kaiserštejnského paláce v Praze.

Vydáno

2. výroční zasedání k EHP a Norským fondům 2009 - 2014

Dne 31. října 2013 proběhlo 2. výroční zasedání mezi Národním kontaktním místem (NKM) a zástupci donorů – Výborem pro Finanční mechanismy (VFM), Ministerstvem zahraničních věcí Norska (MZV Norska), Velvyslanectvím Lichtenštejnska ve Vídni a Misí Lichtenštejnska při EU.

Vydáno

Ukončení otevřené výzvy v Programu CZ08

Ministerstvo financí, Zprostředkovatel programu CZ08 – Pilotní studie a průzkumy pro CCS technologie (zachycování a ukládání CO2), informuje, že dne 16. června 2014 v 15.00 hod. končí možnost předkládání žádostí o grant v IS CEDR v rámci otevřené výzvy.

Vydáno

Záznam ze Zahajovací konference programu CZ13 v rámci Norských fondů

Ministerstvo financí zveřejňuje záznam ze zahajovací konference Programu CZ13 – „Uplatňování hlediska rovných příležitostí žen a mužů a podpora slaďování pracovního a soukromého života / Domácí násilí a násilí založené na pohlaví“ implementovaného v rámci Norských fondů 2009-2014, konané dne 26.5. v Praze.

Vydáno

Ukončení otevřené výzvy v Programu CZ02

Ministerstvo financí, Zprostředkovatel programu CZ02 – Biodiverzita a ekosystémové služby/Monitorování a integrované plánování a kontrola v životním prostředí/Adaptace na změnu klimatu, informuje, že dne 2. června 2014 v 15.00h. končí možnost předkládání žádostí.

Vydáno

Avízo: Zahajovací konference představí první projekt financovaný z Norských fondů v oblasti prevence domácího násilí a rovnosti pohlaví

Dne 26. května 2014 se v hotelu ADRIA Praha uskuteční Zahajovací konference Programu CZ13 – „Uplatňování hlediska rovných příležitostí žen a mužů a podpora slaďování pracovního a soukromého života / Domácí násilí a násilí založené na pohlaví“ a stejnojmenného projektu financovaného z Norských fondů 2009-2014.

Vydáno

Vyhlášení výzvy k předkládání žádostí o grant v programu CZ02 – Biodiverzita, monitoring a změna klimatu, progr. oblasti „Biodiverzita a ekosystémové služby/Monitorování a integrované plánování a kontrola v životním prostředí/Adaptace na změnu klimatu“

Ministerstvo financí jako Zprostředkovatel programu ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí - Partnerem programu vyhlašují dne 31. března 2014 výzvu k předkládání žádostí o grant v programu CZ02 – Biodiverzita, monitoring a změna klimatu financovaného z EHP fondů 2009–2014 pro programovou oblast č. 2, 3 a 7 – „Biodiverzita a ekosystémové služby/ Monitorování a integrované plánování a kontrola v životním prostředí/ Adaptace na změnu klimatu.“

Vydáno

Vyhlášení výzvy k předkládání žádostí o grant v programu CZ08 „Pilotní studie a průzkumy pro CCS technologie (zachycování a ukládání CO2)“

Ministerstvo financí jako Zprostředkovatel programu ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí - Partnerem programu vyhlašují dne 31. března 2014 první výzvu k předkládání žádostí o grant v programu CZ08 „Pilotní studie a průzkumy pro CCS technologie (zachycování a ukládání CO2)“.

Vydáno

Vyhlášení výzvy k předkládání žádostí o grant v programu CZ06 – Kulturní dědictví a současné umění, programová oblast „Podpora rozmanitosti v kultuře a umění v rámci evropského kulturního dědictví“

Ministerstvo financí jako Zprostředkovatel programu ve spolupráci s Ministerstvem kultury - Partnerem programu vyhlašují dne 27. března 2014 výzvu k předkládání žádostí o grant v programu CZ06 – Kulturní dědictví a současné umění financovaného z EHP fondů 2009–2014 pro programovou oblast č. 17 – „Podpora rozmanitosti v kultuře a umění v rámci evropského kulturního dědictví.“

Vydáno

Vyhlášení výzvy k předkládání žádostí o grant v programu CZ06 – Kulturní dědictví a současné umění, programová oblast „Zachování a revitalizace kulturního dědictví“

Ministerstvo financí jako Zprostředkovatel programu ve spolupráci s Ministerstvem kultury - Partnerem programu vyhlašuje dne 21. března 2014 výzvu k předkládání žádostí o grant v programu CZ06 – Kulturní dědictví a současné umění financovaného z EHP fondů 2009–2014 pro programovou oblast č. 16 – „Zachování a revitalizace kulturního dědictví“.

Aktualizováno

Kontaktní seminář - Program CZ11 „iniciativy v oblasti veřejného zdraví“ (Pozvánka)

Dne 23. 4. 2014 se v Praze uskuteční kontaktní seminář pro oprávněné žadatele v rámci připravovaných výzev Programu CZ11 - „Iniciativy v oblasti veřejného zdraví“ financovaného z Norských fondů 2009 - 2014. Pro účast na semináři je nutné vyplnit Žádost, která je uvedena v příloze č. 7 pozvánky, a to dle instrukcí uvedených v pozvánce na kontaktní seminář. Součástí příloh pozvánky na kontaktní seminář je také zveřejnění plánovaného věcného zaměření výzev a harmonogram. Tyto dokumenty nejsou finálním textem výzev. Slouží potenciálním žadatelům k posouzení, zda jsou jejich projektové žádosti relevantní k předložení v rámci otevřených výzev Programu CZ11. Více informací naleznete v přiložené pozvánce.

Vydáno

Semináře pro žadatele v rámci Programu Dejme (že)nám šanci

V Praze, Olomouci a Hradci Králové se během února uskuteční semináře pro žadatele o grant z programu Dejme (že)nám šanci financovaného z Norských fondů. Na semináři budou zástupci zprostředkovatele programu - Nadace Open Society Fund Praha odpovídat na dotazy, představí cíle programu a poradí, jak vyplnit žádost. Kapacita je omezena, registrujte se prosím.

Vydáno

Aktuální stav programů v rámci EHP a Norských fondů 2009 - 2014

Národní kontaktní místo pro EHP a Norské fondy 2009-2014 v ČR si dovoluje informovat veřejnost, potencionální žadatele o grant a všechny partnery zainteresované v přípravě EHP a Norských fondů, o aktuálním stavu přípravy programů. Více informací k jednotlivým programům, jejich schválení či plánovaným výzvám naleznete v přiložené tabulce.

Vydáno

Zahajovací semináře Programu na spolupráci škol a stipendia (CZ07) - Pozvánka

Zprostředkovatel Programu pro spolupráci škol a stipendia, Dům zahraniční spolupráce - DZS, připravuje semináře pro žadatele v rámci 1. první výzvy programu. Semináře, které se budou konat ve dnech 14. a 28. února 2014, jsou směřované na instituce a individuální žadatele působící v terciární sféře vzdělávání (studenti, pracovníci zahraničních oddělení VŠ, akademičtí pracovníci, apod.).

Vydáno

Nadace Open Society Fund Praha otevírá první grantové výzvy v programu CZ12 - Dejme (že)nám šanci

Dnešním dnem otevírá Nadace Open Society Fund Praha první grantové výzvy v programu CZ12 - Dejme (že)nám šanci na projekty zaměřené na rovné příležitosti žen a mužů a prevenci domácího násilí. V programu, který je financován z Norských fondů, je na malé a velké granty určeno v prvním kole celkem 126 milionů korun. O granty mohou žádat obce, kraje, firmy, akademický sektor, nevládní i jiné organizace. Na zpracování žádostí mají žadatelé 2 měsíce. Uzávěrka je 14. března 2014. Výjimkou je finanční podpora speciálně na bilaterální spolupráci, o kterou lze žádat průběžně až do konce roku 2015.

Aktualizováno

Zahajovací konference programu CZ02 - Biodiverzita, monitoring a změna klimatu (Pozvánka)

Zahajovací konference Programu CZ02 - "Biodiverzita a ekosystémové služby/ Monitorování a integrované plánování a kontrola v životním prostředí/ Adaptace na změnu klimatu v rámci EHP Fondů 2009 – 2014“ se uskuteční v úterý 28. ledna 2014 od 10:00 do 17:00 v prostorách zámku Průhonice (Květnové náměstí 1). Budou na ní představeny zkušenosti z Norska a zájemci se mohou dovědět, jak požádat o grant. Pozvánku na konference najdete v příloze. Svou účast prosím potvrďte nejpozději do 21. ledna 2014 na adresu konferenceCZ02@mfcr.cz.