Zvolte si oblast:

Výzva k předkládání žádostí o grant na studijní a pracovní cesty do donorských států financované z Fondu pro bilaterální spolupráci na programové úrovni – opatření „A“ v rámci Programové oblasti 17 „Současné umění“ Programu CZ06

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Ministerstvo kultury, jako Partner Programu CZ06 „Kulturní dědictví a současné umění“ a Zprostředkovatel výše uvedeného Fondu vyhlašuje dne 18. listopadu 2014 výzvu k předkládání žádostí o grant na podporu projektů, které Žadatel plánuje realizovat v rámci 2. otevřené výzvy Programové oblasti 17 (PO17) v bilaterální spolupráci s Partnery z donorských států.

Podporou projektů se rozumí refundování oprávněných nákladů Žadatele na studijní a pracovní cestu a jeho setkání s Partnerem/-y z donorských států (Norsko, Island, Lichtenštejnsko) za účelem navázání spolupráce mezi žadatelem o grant v rámci 2. otevřené výzvy PO17 a Partnerem/-y z donorských států při realizaci oprávněných aktivit. Jedinou aktivitou podpořenou z Fondu je studijní a pracovní cesta s bilaterálním setkáním s výměnou informací v některém z donorských států.

Žádosti o grant lze zasílat nejpozději do 16. 12. 2014 do 19.00 hod.

Dotazy týkající se obsahu žádosti o grant je možné pokládat e-mailem na adrese jan.hrdlicka@mkcr.cz.

Více informací, text výzvy, Pokyny pro žadatele z Fondu, formulář Žádosti o poskytnutí grantu, vzor Rozhodnutí a formulář Žádosti o platbu jsou ke stažení na stránkách Partnera Programu – Ministerstva kultury.

Další relevantní dokumenty jsou dostupné v sekci Pokyny.