Zvolte si oblast:

Přehled schválených projektů - Program Zdraví

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Aktualizováno 10. 8. 2022

  • Výzva Podpora duševního zdraví dětí a dospívajících
  • Výzva Prevence přenosných a nepřenosných onemocnění v sociálně vyloučených lokalitách se zaměřením na romskou populaci
  • Výzva Podpora činnosti NNO v oblasti duševního zdraví dětí a dospívajících
  • Výzva Podpora činnosti NNO v oblasti prevence a včasné diagnózy neurodegenerativních onemocnění
  • Výzva Podpora činnosti NNO v oblasti pacientských organizací
  • Výzva Podpora činnosti NNO v oblasti duševního zdraví dětí a dospívajících
  • Předem definované projekty
Pořadí Název projektu Realizátor projektu Schválený grant (Kč)
Přehled schválených projektů - Program Zdraví
PODPORA DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ DĚTÍ A DOSPÍVAJÍCÍCH
1 Praktický nácvik a trénink postupů pro zvládnutí krizových situací v péči o děti a dospívající s duševní poruchou v Psychiatrické nemocnici Bohnice   Psychiatrická nemocnice Bohnice 5 963 900
2 Posilování kompetencí pedagogických pracovníků škol a školského poradenského zařízení i dětí a dospívajících v oblasti péče o duševní zdraví prostřednictvím vzdělávání a rozvoje psychosociálních dovedností  Pedagogicko-psychologická poradna a Speciálně pedagogické centrum Královéhradeckého kraje  8 578 092
3 Péče o duševní zdraví předčasně narozených dětí  Všeobecná fakultní nemocnice v Praze 7 058 240
4 Implementace programu záchytu traumatizovaných dětí a zastavení násilí Fakultní Thomayerova nemocnice 13 318 323
5 Edukačně terapeutické centrum VFN v Praze  Všeobecná fakultní nemocnice v Praze  14 530 385
6 Pro Zdraví Duše  Univerzita Palackého v Olomouci  14 174 876 
7 Těhotenství bez psychosociálního stresu – nejčasnější prevence duševních poruch a toxického stresu u dětí  Národní ústav duševního zdraví  10 918 753
8 Tým duševního zdraví pro děti a adolescenty v ORP Kutná Hora: vznik, pilotní provoz a multidisciplinární program  Základní škola Zruč nad Sázavou   14 906 000
9 Primární prevence duševních poruch u dětí v období rané adolescence   Univerzita Palackého v Olomouci  14 350 574
10 Monitoring a posilování duševního zdraví dětí a adolescentů  Univerzita Palackého v Olomouci  14 350 574
11 Vývoj a pilotní ověření regionálního vzdělávacího modulu prevence duševního onemocnění dětí a dospívajících s důrazem na rizikové chování   Univerzita Karlova  14 711 759
12 Implementace a evaluace metodiky ChildTalks+ zaměřené na podporu duševního zdraví dětí, jejichž rodiče trpí duševním onemocněním  Univerzita Karlova   14 810 395,50
13 Systematická podpora duševního zdraví v adolescenci Západočeská univerzita v Plzni 9 626 080

 

Pořadí Název projektu Realizátor projektu Schválený grant (Kč)
Přehled schválených projektů - Program Zdraví
PREVENCE PŘENOSNÝCH A NEPŘENOSNÝCH ONEMOCNĚNÍ V SOCIÁLNĚ VYLOUČENÝCH LOKALITÁCH SE ZAMĚŘENÍM NA ROMSKOU POPULACI
1 Saste Roma – rozvíjíme zdraví ve vyloučených lokalitách Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně 15 295 690
2 Zvýšení dostupnosti cílené prevence a včasné diagnostiky specifických přenosných a nepřenosných onemocnění ve vybraných sociálně vyloučených lokalitách s romskými komunitami Fakultní nemocnice v Motole 19 563 645

 

Pořadí Název projektu Realizátor projektu Schválený grant (Kč)
Přehled schválených projektů - Program Zdraví
 PODPORA ČINNOSTI NNO V OBLASTI DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ DĚTÍ A DOSPÍVAJÍCÍCH
1 Rodinná terapie jako způsob řešení poruch ve výživě Centrum podpory zdraví, z.ú 4 744 180 
2 Včasná podpora - posílení duševního zdraví dětí a dospívajících prostřednictvím včasné podpory Práh jižní Morava, z.ú. 5 294 875
3 Hlava v pohodě Vzdělávací centrum Turnov, o.p.s. 3 461 622 
4 Podpora psychické odolnosti a duševního zdraví skrze prevenci sedavého chování a zdravého užívání digitálních médií u předškolních dětí Lokomoce, z.s. 4 707 585
5 Být spolu Motyčkovic klika z.s. 5 265 130

 

Pořadí Název projektu Realizátor projektu Schválený grant (Kč)
Přehled schválených projektů - Program Zdraví
PODPORA ČINNOSTI NNO V OBLASTI PREVENCE A VČASNÉ DIAGNÓZY NEURODEGENERATIVNÍCH ONEMOCNĚNÍ
1 Život s demencí – zvýšení informovanosti o rizicích, příznacích, časné detekci, možnostech prevence a léčby Alzheimerovy a jiných typů demence Charita Ostrava 4 296 242
2 Podpora včasné diagnostiky a neformální péče o lidi s demencí ve Středočeském kraji Dementia I.O.V., z.ú. 5 299 676
3 Doporučené postupy pro diagnostiku a léčbu Alzheimerovy nemoci a jiných kognitivních poruch Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s. 5 299 530

 

Pořadí Název projektu Realizátor projektu Schválený grant (Kč)
Přehled schválených projektů - Program Zdraví
PODPORA ČINNOSTI NNO V OBLASTI PACIENTSKÝCH ORGANIZACÍ
1 Přenos znalostí a zkušeností mezi pobočnými spolky a mezinárodní networking Unie ROSKA - česká MS společnost, z. s. 4 123 630
2 Profesionalizace činnosti CEREBRA vedoucí k edukaci laické i odborné veřejnosti a ke zvýšení úrovně péče o osoby po získaném poškození mozku CEREBRUM - Asociace osob po získaném poškození mozku, z.s. 3 912 264
3 Chceme u toho být, to se ví! Toseví z. s. 3 047 876
4 Profesionalizace Sdružení mladých sklerotiků, z.s. Sdružení mladých sklerotiků, z.s. 2 934 000
5 Vznik a rozvoj Národní asociace pacientských organizací (NAPO) Česká společnost AIDS pomoc, z.s. 4 239 776
6 Stabilizace a profesionalizace spolku Revma Liga Česká republika, z.s. Revma Liga Česká republika, z.s. 3 446 500
7 Pevná síť podpory Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, z.s. 3 444 752
8 Zlepšení úrovně péče o pacienty s SMA ve zdravotnických zařízeních a rozšíření služeb pacientské organizace SMÁci, z. s. 1 630 465
9 Pomozme jim žít a zemřít doma Společnost pro mukopolysacharidosu, z. s. 1 122 050
10 České ILCO, z.s. - ANO, MY MŮŽEM! České ILCO, z.s. 3 621 600
11 Studio 27 představuje pacientské hnutí peerů Studio 27 - zaostřeno na duši, z.s. 3 761 982
12 Profesionalizace a restrukturalizace spolku PARENT PROJECT PARENT PROJECT, z.s. 4 178 627
13 Vznik a udržitelná činnost Aliance pacientů s diabetem ČR DIAKTIV CZECH REPUBLIC z. s. 4 205 500
14 Edukační centrum pro vzácná onemocnění Česká asociace pro vzácná onemocnění z.s. 3 812 312
15 Pomáhejme lépe LÍP A SPOLU, z.s. 2 827 173

 

Pořadí Název projektu Realizátor projektu Schválený grant (Kč)
Přehled schválených projektů - Program Zdraví
Podpora činnosti NNO v oblasti duševního zdraví dětí a dospívajících
1 Podpora duševního zdraví dětí a adolescentů prostřednictvím zavádění komplexních vzdělávacích programů zaměřených na socio-emoční učení a prevenci násilí v blízkých vztazích Česká odborná společnost pro inkluzivní vzdělávání 5 300 000

 

Pořadí Název projektu Realizátor projektu Schválený grant (Kč)
Přehled schválených projektů - Program Zdraví
PŘEDEM DEFINOVANÉ PROJEKTY
1 Prevence antibiotické rezistence Státní zdravotní ústav 67 737 180
 2 Pacientský hub  Ministerstvo zdravotnictví České republiky  24 225 000 
3 Program pro pozitivní rodičovství v České republice „Triple P“ Ministerstvo zdravotnictví 27 556 844