Zvolte si oblast:

Podpora psychické odolnosti a duševního zdraví skrze prevenci sedavého chování a zdravého užívání digitálních médií u předškolních dětí

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Aktualizováno 31. 5. 2022

Projekt
Kraj Celostátní působnost
Název programuZdraví
Název projektuPodpora psychické odolnosti a duševního zdraví skrze prevenci sedavého chování a zdravého užívání digitálních médií u předškolních dětí
Číslo projektuZD-MGS1-064
Realizátor projektu

Lokomoce, z.s.

Partner projektu z donorského státu

Department of Psychology, Norwegian University of Science and Technology (Norway)

Partner projektu z ČR

Technická univerzita v Liberci

Status

Předpokládaná doba realizace projektu: 11/2021 –12/2023

Další informace

Cílová skupina:

Děti předškolního věkuk
Pedagogičtí pracovníci MŠ
Rodiče

Webové stránky:

http://www.lokomoce.eu/grant.html
https://www.youtube.com/watch?v=YgDvUsZjqBM (videomedailonek)

Celkové způsobilé výdaje projektu

4 787 585 Kč

Schválený grant

4 707 585 Kč

Stručné shrnutí projektu:

Nadměrné množství času stráveného u obrazovek souvisí s nedostatkem pohybu a může být příčinou psychických potíží. Prevence sedavého chování a podpora fyzické aktivity u dětí je jedním z cílů WHO. V České republice v roce 2016 nemělo dostatek fyzické aktivity téměř 78% dětí. Nadužívání digitálních zařízení a sedavé chování se spojuje s nižším wellbeing, sníženým sebehodnocením, zhoršeným školní prospěchem, výskytem úzkostí, deprese a závislostí. 

Hlavním záměrem projektu je podpora duševního zdraví dětí skrze prevenci sedavého chování a podporu aktivního způsobu života. Současně usilujeme o zvýšení povědomí o dopadech nadměrného času u obrazovek na duševní zdraví. Cílem projektu je u dětí vybudovat kladný vztah k pohybu, posilovat psychickou odolnost, rozvíjet účinné strategie vyrovnávání se se stresem a emoční zátěží.

Projekt bude realizován v MŠ ČR. Hlavní cílovou skupinou budou děti ve věku od 2 do 6 let. Dále budou podpořeni rodiče a pedagogové. 

KA 1 bude realizace pohybových workshopů pro děti podporující psychomotorický vývoj a psychickou odolnost. Budou mít hravou formu s prvky imaginace a mindfulness. Pohybové aktivity budou probíhat denně v MŠ, včetně vstupních a výstupních screeningů. KA 2 budou školení a odborné supervize pro učitele v MŠ. Výstupem bude metodika, kterou učitelé mohou využívat i po skončení projektu. KA 3 tvoří semináře pro rodiče zlepšující jejich znalosti a dovednosti i v oblasti prevence duševních onemocnění spojených s nadužíváním digitálních technologií a sedavým chováním. 

Partnerem projektu bude Katedra psychologie University vědy a techniky v Trondheimu v Norsku. Partner bude účasten po celou dobu realizace projektu v pozici odborného konzultanta. Počítáme se spolupráci v oblasti tvorby metodiky pro pedagogické pracovníky a edukačních materiálů pro rodiče. Dále s účastí na tvorbě obsahové formy workshopů pro rodiče a implementací evaluačních nástrojů. Součástí projektu bude  konference uskutečněná  v ČR.