Zvolte si oblast:

Role NKM

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Aktualizováno 16. 8. 2019
 • Aktualizace informací
 • Úprava linků

NÁRODNÍ KONTAKTNÍ MÍSTO

 • V souladu s Usnesením vlády č. 242 ze 17. března 2004 zabezpečuje Ministerstvo financí funkci Národního kontaktního místa – NKM (National Focal Point) pro programy podporované z Fondů EHP a Norska.
 • Ministerstvo financí jako Národní kontaktní místo (NKM) je celkově zodpovědné za řízení aktivit Fondů EHP a Norska v České republice v souladu s Memorandy o porozumění a Pravidly a postupy.

Hlavní odpovědnosti NKM:

 • nese celkovou odpovědnost za zajištění toho, aby programy přispívaly k cílům Fondů EHP a Norska 2014-2021;
 • slouží jako kontaktní místo a odpovídá za plnění Memorand o porozumění;
 • zastupuje Českou republiku ve vztazích s donory, pokud jde o implementaci Fondů EHP a Norska 2014-2021 v ČR;
 • zajistí, aby byly programy implementovány v souladu s právním rámcem Fondů EHP a Norska 2014-2021, a monitoruje pokrok a kvalitu jejich implementace;
 • provádí pravidelné monitorování programů, pokud jde o jejich pokrok při naplňování programových výstupů, výsledků a cílů podle dohodnutých ukazatelů a finančních požadavků;
 • poskytuje veřejnosti informace o existenci FM EHP/Norska 2014-2021 v ČR;
 • zajistí, aby zprostředkovatelé programů plnili své informační a komunikační povinnosti;
 • zpracuje a předkládá Kanceláři finančních mechanismů strategickou zprávu o implementaci Fondů EHP a Norska 2014-2021;
 • administruje změnu Memorand o porozumění;
 • nese odpovědnost za plnění obecného cíle posilování vztahů mezi donorskými státy a ČR:
 • spolupracuje na přípravě návrhů programů (dále jen „Concept Note“) a předkládá je Kanceláři finančních mechanismů;
 • uzavírá pro každý schválený program dohodu o programu;
 • zajistí, aby jakákoli veřejná podpora v rámci Fondů EHP a Norska 2014-2021 byla v souladu s procesní a hmotnou právní úpravou státní podpory platnou v době, kdy byla veřejná podpora poskytnuta;
 • spolupracuje na auditech a ověření projektů na místě;
 • zavádí mechanismus pro podávání, účinné zpracování a vyřízení stížností týkajících se podezření na nedodržení zásad řádné správy věcí veřejných v souvislosti s implementací Fondů EHP a Norska 2014-2021.

ZPROSTŘEDKOVATEL

Ministerstvo financí je zprostředkovatelem šesti programů v rámci Fondů EHP a Norska 2014-2021.