Zvolte si oblast:

Profesionalizace činnosti CEREBRA vedoucí k edukaci laické i odborné veřejnosti a ke zvýšení úrovně péče o osoby po získaném poškození mozku

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Projekt
Kraj Hlavní město Praha
Název programuZdraví
Název projektuProfesionalizace činnosti CEREBRA vedoucí k edukaci laické i odborné veřejnosti a ke zvýšení úrovně péče o osoby po získaném poškození mozku
Číslo projektuZD-MGS3-005
Realizátor projektu

CEREBRUM - Asociace osob po získaném poškození mozku, z.s.

Partner projektu z donorského státu

N/A

Partner projektu z ČR

N/A

Status

Předpokládaná doba realizace: 1/2022–12/2023

Další informace

Cílová skupina:

Veřejnost
Lidé se zdravotním postižením

Webové stránky: https://cerebrum2007.cz/

 

Celkové způsobilé výdaje projektu

3 912 264 Kč

Schválený grant

3 912 264 Kč (100 %)

Stručné shrnutí projektu:

CEREBRUM je unikátním poskytovatelem služeb a pomoci osobám po získaném poškození mozku (ZPM) a jejich rodinám. Jeho personální kapacity jsou nedostatečné vzhledem k rostoucím nárokům na kvalitu, objem a udržitelnost poskytovaných služeb i vzhledem k jeho společenské roli v oblasti prevence poškození mozku. V ČR zároveň panuje nedostatečné povědomí o rizicích cévních mozkových příhod (CMP), jejich prevenci je věnována nízká pozornost.

Projektem CEREBRUM naplňuje své dlouhodobé cíle: profesionalizací dlouhodobě stabilizovat rozsah a kvalitu péče, pomoci a služeb poskytovaných cílovým skupinám. Spolu s profesionalizací projektového řízení a fundraisingu spustí osvětovou kampaň, zaměřenou na prevenci poškození mozku.

Výsledkem projektu bude dokončení profesionalizace CEREBRA jako významné pacientské organizace, jejíž pomoc osobám po poškození mozku je v ČR nezastupitelná. Dojde k zvýšení povědomí vybraných cílových skupin o možnostech a důležitosti prevence CMP, ale i o možnostech řešení jejich následků na úrovni jednotlivců, rodin i celé společnosti.
Z profesionalizace a stabilizace CEREBRA budou mít užitek stávající i potenciální klienti. Největší benefit projekt přinese ekonomicky aktivní střední generaci, k níž pronikne sdělení, jak snížit riziko poškození mozku - aby se z nich klienti nestali.