Zvolte si oblast:

Primární prevence duševních poruch u dětí v období rané adolescence

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Aktualizováno 19. 4. 2022
  • Aktualizace informací
  • fotogalerie

Projekt
Kraj Celostátní působnost
Název programuZdraví
Název projektuPrimární prevence duševních poruch u dětí v období rané adolescence
Číslo projektuZD-ZDOVA1-011
Realizátor projektu

Univerzita Palackého v Olomouci

Partner projektu z donorského státu

N/A

Partner projektu z ČR

Společnost Podané ruce o.p.s.

Status

Předpokládaná doba realizace projektu: 03/2021 – 01/2024

Další informace

Cílová skupina: Žáci 7. a 8. tříd, pedagogičtí pracovníci, rodiče

Webové stránky:

https://www.pdf.upol.cz/predup/
https://www.facebook.com/PredDuP
https://www.instagram.com/predup2021/

Celkové způsobilé výdaje projektu

14 350 574 Kč

Schválený grant

14 350 574 Kč

Stručné shrnutí projektu:

Od rané adolescence se rozvíjí mnoho psychických onemocnění a je zásadní, aby děti v tomto období měly o duševních poruchách dostatek relevantních informací, uměly jim předcházet a v případě rozvíjející se poruchy včas vyhledat pomoc. Výzkumy poukazují, že u více než 90 % dokonaných sebevražd adolescentů a 80 % suicidálních pokusů bylo přítomno alespoň jedno duševní onemocnění (Fleischman, Barondess, 2004 ad.). Tato alarmující fakta poukazují na nutnost systémového předcházení duševním poruchám dětí, a to jak v rovině preventivní práce s dětmi, tak zapojením rodičů a pedagogů.

Stěžejním cílem projektu, realizovaného ve spolupráci Pedagogické fakulty UPOL a společnosti Podané ruce, o.p.s, Centra prevence, je prostřednictvím programů primární prevence naučit žáky 7. – 8. ročníků ZŠ předcházet rozvoji duševních poruch, rozeznat jejich příznaky a umět v případě potřeby pomoci. Východiskem bude výzkum v dané populaci žáků mapující povědomí o duševních poruchách, postoje k duševnímu zdraví a kompetence k řešení rizikových situací. Výsledky budou sloužit pro tvorbu metodiky preventivního programu.

Pro posílení efektivity programu budou vzděláváni rovněž učitelé zapojených tříd, a to prostřednictvím workshopů a supervize, na kterých se naučí předcházet duševním poruchám u sebe i u dětí, budou schopni rozeznat jejich nejčastější příznaky a nabídnout první psychickou pomoc. Pedagogům bude poskytnuta metodika s pracovními listy, díky kterým budou moci pokračovat v preventivní práci v řešené problematice.

Klíčovou skupinou budou také rodiče dětí, pro které budou uspořádány semináře, kde získají informace o programu, jakým způsobem dítě ideálně podpořit v jeho snaze o duševní pohodu, jak adekvátně reagovat při příznacích duševní poruchy a kam se obrátit pro odbornou pomoc. Bude tak docíleno účasti všech hlavních aktérů – dětí, pedagogů a rodičů – na provázané podpoře duševního zdraví.

S realizací projektu souvisí také informovanost mezi odbornou i laickou veřejností.