Zvolte si oblast:

Slovník základních pojmů

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Slovník základních pojmů
Zkratka (CZ) Pojem (CZ) Zkratka (EN) Pojem (EN)
NKM Národní kontaktní místo NFP The National Focal Point
ZP Zprostředkovatel PO Programme Operator
PP Partner Programu PP Programme Partner
DPP Partner na úrovni Programu z donorského státu DPP Donor Programme Partner
VFM Výbor pro finanční mechanismy FMC The Financial Mechanism Committee
NMZV Ministerstvo zahraničních věcí Norska NFMA The Norwegian Ministry of Foreign Affairs
EHP Evropský hospodářský prostor EEA European Economic Area
KFM Kancelář finančních mechanismů FMO the Financial Mechanism Office
MoP Memorandum o porozumění MoU Memorandum of Understanding
PDP předdefinovaný projekt PDP Pre-defined project
MGS Malé grantové schéma 1 SGS Small Grant Scheme
WG Pracovní skupina WG Working Group
OV Otevřená výzva OC Open Call
MF Ministerstvo financí MoF The Ministry of Finance
TA Technická asistence TA Technical Assistance
IFR Průběžná finanční zpráva IFR Interim Financial Report
MK Ministerstvo kultury MoC The Ministry of Culture
NNO Nestátní neziskové organizace NGOs Non-governmental Organisations
MSp Ministerstvo spravedlnosti MoJ The Ministry of Justice
MZd Ministerstvo zdravotnictví MoH The Ministry of Health
MV Ministerstvo vnitra MoI The Ministry of Interior
CO Certifikační orgán CA Certification Authority
AO Auditní orgán AA Audit Authority
AAR Roční auditní zpráva AAR Annual Audit Report
PRG Program PRG Programme
CZP Centrum pro zahraniční pomoc   Centre for Foreign Assistance
FPR Závěrečná zpráva o programu   Final Programme Report
NP Nadace Partnerství   Partnership Foundation
NROS Nadace rozvoje občanské společnosti   Civil Society Development Foundation
ÚV ČR Úřad vlády   the Government Office
MŠMT Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy   The Ministry of Education, Youth and Sports
NoE Velvyslanectví Norského království v Praze   Royal Norwegian Embassy in Prague
MŽP Ministerstvo životního prostředí   The Ministry of the Environment
MPSV Ministerstvo práce a sociálních věcí   The Ministry of Labour and Social Affairs
PČR Přehled čerpání rozpočtu programu    
CFCU Centrální finanční a kontraktační jednotka    
VZMR Veřejná zakázka malého rozsahu    
VZ Veřejná zakázka    
KP Konečný příjemce    
  Výbor pro spolupráci CoC The Cooperation Committee
  Dohoda o programu PA Programme Agreement (PA)
  Programová oblast PA Programme Area
  Kontaktní seminář   Match-making seminar
  Komunikační strategie   Communication Strategy
  Komunikační plán   Communication Plan
  Nařízení o implementaci FM EHP/Norska   the Regulation on implementation EEA/Norway Grants
  Žádost o grant   grant application
  Probační a mediační služba   Probation and Mediation Service

 

Doplňující informace

1 - MGS je otevřená výzva v rámci programu, kde alokovaná částka grantové pomoci musí být v rozmezí 5 000 EUR – 200 000 EUR. Zprostředkovatelem MGS je ve většině programů partner daného programu. Zaměření MGS je často odlišné od ostatních otevřených výzev v rámci daného programu.