Zvolte si oblast:

Pro Zdraví Duše

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Aktualizováno 11. 4. 2022
  • Aktualizace informací (webové stránky)

Projekt
Kraj Celostátní působnost
Název programuZdraví
Název projektuPro Zdraví Duše
Číslo projektuZD-ZDOVA1-021
Realizátor projektu

Univerzita Palackého v Olomouci

Partner projektu z donorského státu

Nordland County Council

Partner projektu z ČR

EDDA, z.ú.

Status

Předpokládaná doba realizace projektu: 03/2021 – 02/2024

Další informace

Cílová skupina:

a) Děti a mládež (0-17 let)
b) Pedagogičtí i nepedagogičtí pracovníci pracující s dětmi a mládeží
c) Rodiče a zákonní zástupci dětí a mládeže

Webové stránky:

https://www.prozdraviduse.cz/
https://www.facebook.com/ProZdraviDuse

Celkové způsobilé výdaje projektu

14 174 876 Kč

Schválený grant

14 174 876 Kč

Stručné shrnutí projektu:

Podle průzkumů každý pátý Čech trpí nějakou formou duševního onemocnění a až u poloviny nemocných se projeví příznaky dříve než ve 14 letech. Národní akční plán pro duševní zdraví proto definuje potřebu prevence již na škole.

Prevence se v ČR soustředí především na behaviorální symptomy, jako je šikana, záškoláctví, drogy apod., nicméně univerzálně cílená prevence soustředěná na duševní zdraví není systematicky dostupná. Řešením, jež uvedený problém limituje, je vytvoření tzv. Multidisciplinárních týmů (MDT) složených z dětských psychiatrů, psychologů, spec. pedagogů, soc. pracovník a zdrav. sester.

Předkládaný projekt navrženými aktivitami cílí na zlepšení situace dětí a dospívajících ohrožených vznikem, eskalací nebo chronifikací duševních problémů. Prostřednictvím MDT a ve spolupráci se školami a dalšími odborníky pro jejich rodiny vytvoříme podpůrnou síť služeb v Pardubickém a Olomouckém kraji, kde otestujeme formát práce MDT na minimálně 200 kauzách řešených ve školách, se kterými navážeme dlouhodobou spolupráci.

Na základě zkušeností zahraničního partnera projektu bude péče poskytovaná MDT kvalitativně odlišná oproti péči poskytované ve stávajícím systému služeb ČR. Služby MDT budou představovat zvláštní druh péče právě s ohledem na přesahy do oblastí mimo zdravotní péči a služby. Z hlediska sdílení informací o klientech a samotného poskytování péče půjde o opatření, která umožní pilotní propojení zdravotní péče a poskytování registrovaných sociálních služeb do jednoho cíleného plánu klienta.

Nedílnou součástí projektu budou i osvětové aktivity vedoucí k destigmatizaci tématu, jež budou reflektovat nejpalčivější oblasti duševního zdraví dětí nahlížených z pozice škol, pedagogů, rodičů i dětí. Pro tuto část projektu využijeme metodiku DIPEx vyvinutou na Oxford University, která využívá hloubkových rozhovorů. Originalita řešení spočívá v zahrnutí samotných účastníků kauz (human-centred design) do tvorby spolehlivého online zdroje informací.