Zvolte si oblast:

Zvýšení dostupnosti cílené prevence a včasné diagnostiky specifických přenosných a nepřenosných onemocnění ve vybraných sociálně vyloučených lokalitách s romskými komunitami

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Aktualizováno 12. 4. 2022
  • Aktualizace odkazu na web příjemce

Projekt
Kraj Celostátní působnost
Název programuZdraví
Název projektuZvýšení dostupnosti cílené prevence a včasné diagnostiky specifických přenosných a nepřenosných onemocnění ve vybraných sociálně vyloučených lokalitách s romskými komunitami
Číslo projektuZD-ZDOVA2-001
Realizátor projektu

Fakultní nemocnice v Motole

Partner projektu z donorského státu

N/A

Partner projektu z ČR

N/A

Status

Předpokládaná doba realizace projektu: 04/2021 – 12/2023

Další informace

Cílová skupina:

a) Romské etnikum všech věkových kategorií;
b) Lidé ohrožení chudobou nebo v chudobě z romské komunity nebo většinové populace;
c) Veřejnost

Webové stránky: https://www.fnmotol.cz/ublg/norske-fondy/index.html

Celkové způsobilé výdaje projektu

19 563 645 Kč

Schválený grant

19 563 645 Kč

Stručné shrnutí projektu:

V projektu se zaměří na zvýšení dostupnosti prevence a včasné diagnózy vybraných nepřenosných (NPO) a přenosných onemocnění (PO) v reprezentativní skupině sociálně vyloučených lokalit se speciálním zaměřením na romskou populaci. Multidisciplinární tým tohoto projektu, který zahrnuje mj. praktické lékaře pro děti a dorost, lékařské genetiky a neurology, oftalmology, stomatology, nemocniční pediatry, odborníky na dětské úrazy, se zaměří na reprezentativní skupinu z vyloučených lokalit a bude úzce spolupracovat s Koordinátory Regionálních center podpory zdraví (RCPZ).

NPO, zahrnující např. neurovývojová onemocnění, kongenitální katarakty, syndromologickou problematiku, demyelinizační neuropatie, kardiogenetiku, nesyndromovou prelingvální hluchotu, se zvýšeně vyskytují v romské populaci a jsou nedostatečně diagnostikována již v primární péči. Často jsou specifická NPO zahrnuta do nedostatečně charakterizované sociální zanedbanosti, přičemž diagnosticky je důležité zvážit uvedené senzomotorické poruchy, které mohou být primárně zodpovědné za kognitivní-, sociální- a školní neprospívání u romské populace. Dále se ve vyloučených lokalitách zaměří na informovanost nebo zlepšení přístupu rodin  ke specializované péči, na  zvýšenou úrazovost nebo riziko PO, včetně špatné péče o chrup. Ve vyloučených lokalitách navíc uvedená NPO zvyšují riziko úrazů a PO. Proto budou realizátoři projektu zvyšovat povědomí o specifických zdravotních problémech ve vyloučených lokalitách mezi praktickými lékaři pro děti a dorost a Koordinátory RCPZ prostřednictvím konferencí a seminářů. V rámci projektu tak zmapují příčiny a prevalenci uvedených NPO/PO ve vyloučených lokalitách a následně vypracují ve spolupráci s příslušnými odbornými společnostmi nebo samosprávnými profesními organizacemi a partnery z Norska a Rumunska, odborné podklady pro zajištění optimalizované návazné zdravotní péče (koncept tzv. „healthcare pathways“). Ve výsledku  bude zlepšena preventivní-, sociální- a zdravotnická intervence u specifických NPO/PO vyskytujících se ve všech populačních segmentech vyloučených lokalit.