Zvolte si oblast:

Přehled schválených žádostí - Program CZ02

odbor 58 - Mezinárodní vztahy
odbor 58 - Mezinárodní vztahy

Vydáno

Pořadí Název projektu Žadatel Schválený grant (Kč)
Přehled schválených žádostí - Program CZ02
1 Monitoring lokalit soustavy Natura 2000 jako nástroj pro efektivní management a ochranu autochtonních populací raků Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i. 8 988 674
2 Monitoring evropsky významných druhů šelem ve vybraných lokalitách soustavy Natura 2000 Hnutí DUHA Olomouc 6 935 071
3 Aktuální stav poškození lesních a vodních ekosystémů na území EVL Krkonoše a harmonizace základní monitorační sítě pro sledování jejich vývoje jako nezbytného podkladu pro managementová opatření k posílení jejich stability a biodiverzity Správa Krkonošského národního parku Vrchlabí 7 373 351
4 Monitoring stavu evropsky významných druhů rostlin a živočichů a druhů ptáků v soustavě Natura 2000 Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky 15 879 995
5 Vytvoření environmentálních vzdělávacích programů pro studium odezvy na změny klimatu Mendelova univerzita v Brně 7 976 520
6 BIOM: Vzdělávací centrum pro biodiverzitu - Mohelský mlýn Ústav biologie obratlovců AV ČR, v. v. i. 7 832 828
7 Červená kniha dřevin ČR, Červená kniha ohrožených druhů lužních lesů BR Dolní Morava a Červený seznam ohrožených druhů ŠLP Křtiny Mendelova univerzita v Brně 7 695 774
8 Opatření pro zastavení úbytku biodiverzity na celostátní a regionální úrovni Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky 7 999 695
9 Vytvoření strategie pro snížení dopadů fragmentace říční sítě ČR Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky 22 922 592
10 Zmírnění důsledků fragmentace biotopů v různých typech krajiny České republiky Česká zemědělská univerzita v Praze 12 211 915
11 Komplexní přístup k ochraně fauny terestrických ekosystémů před fragmentací krajiny v ČR Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky 8 196 733
12 Monitoring přirozených lesů České republiky Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i. 7 525 584
13 Monitoring malých lesních povodí GEOMON - efektivní nástroj propojení výzkumu a strategického rozhodování v oblasti životního prostředí Česká geologická služba 8 923 472
14 DA VINCI - Zlepšení vizualizace, interpretace a srovnatelnosti dat o organických polutantech v dlouhodobých monitorovacích sítích Masarykova universita 10 487 327
15 Pěstební opatření pro zvýšení biodiverzity v lesích v chráněných územích Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i. 6 307 797
16 Monitoring dlouhodobých změn biologické diverzity tekoucích vod v období klimatické změny: návrh, realizace a implementace do veřejného informačního systému ARROW Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i. 9 123 987
17 Informační kampaň pro posílení udržitelného užívání vodních zdrojů a ekosystémových služeb krajiny v podmínkách globální změny. (LaPlaNt) METCENAS, o.p.s. 7 029 839
18 CzechAdapt - Systém pro výměnu informací o dopadech změny klimatu, zranitelnosti a území ČR Centrum výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i. 22 029 478
19 Rámce a možnosti lesnických adaptačních opatření a strategií souvisejících se změnami klimatu Mendelova univerzita v Brně 11 931 972
20 Resilience a adaptace na klimatickou změnu v regionálních strategiích ZO ČSOP VERONICA 8 474 364
21 Rozvoj strategií přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách měst s využitím ekosystémově založených přístupů k adaptacím Centrum výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i. 14 392 566
22 Zvyšováním povědomí veřejnosti k lepší ochraně biodiverzity v ČR Hnutí DUHA - Friends of the Earth Czech Republic 9 680 781
23 Přírodní rozmanitost Vysočiny Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině 10 870 384
24 Podpora výměny informací o dopadech změny klimatu a adaptačních opatření na národní a regionální úrovni Masarykova univerzita 7 838 495
25 Příroda člověku, člověk přírodě Naučné středisko ekologické výchovy Kladno - Čabárna, o.p.s. 7 335 270
26 Krkonoše - člověk a příroda Správa Krkonošského národního parku Vrchlabí 12 666 453
27 Národní strategie adaptace budov na změnu klimatu Šance pro budovy 6 500 000
28 Zvyšování povědomí a propagace významu funkcí lesů v krajině a přírodě blízkých koryt vodních toků v městském prostředí jako součást ekosystémových služeb povodí Mendelova univerzita v Brně 9 424 000
29 Zavádění retenčních a infiltračních adaptačních opatření v povodí Moravy Koalice pro řeky 7 863 849
30 Adaptace sídel na změnu klimatu - praktická řešení a sdílení zkušeností CIVITAS PER POPULI 8 865 162
31 Zvyšování povědomí veřejnosti o biodiverzitě v nepřírodních biotopech České republiky Ústav pro ekopolitiku, o.p.s. 7 330 347
32 Příroda, koho to zajímá? Beleco, z.s. 15 200 804
33  Výchova a podpora vzdělanosti v oblasti významu lesních ekosystémů a podmínek pro zachování jejich diverzity  Mendelova univerzita v Brně  9 039 443 
 34 Ochrana našich nejohroženějších biotopů - mokřadů a stepí - prostřednictvím pozemkových spolků  Český svaz ochránců přírody  9 248 060 
35 Koplexní plánovací, monitorovací, informační a vzdělávací nástroje pro adaptaci území na dopady klimatické změny s hlavním zřetelem na zemědělské a lesnické hospodaření v krajině  Vysoké učení technické v Brně  22 627 621
CELKEM 364 730 203