Zvolte si oblast:

Přehled schválených žádostí - Program CZ03

odbor 58 - Mezinárodní vztahy
odbor 58 - Mezinárodní vztahy

Vydáno

Pořadí Název projektu Žadatel Schválený grant (Kč)
Přehled schválených žádostí - Program CZ03
1 Česko-norská spolupráce v informování mladých lidí o klimatických změnách Středisko ekologické výchovy SEVER Horní Maršov, o.p.s. 119 000
2 Návštěvnická centra chráněných území Ekocentrum PALETA 277 880
3 Děti patří do rodiny Vzájemné soužití o.p.s. 1 695 475
4 Obchod s bídou Naši politici o.s. 1 015 623
5 PAKT, PArticipace – komunikace - transparentnost Agora CE o.p.s. 2 000 000
6 Rozvoj poradenství a monitoringu Otevřené společnosti, o.p.s. Otevřená společnost, o.p.s. 1 471 143
7 Společně a efektivně proti regionální korupci Čmelák - Společnost přátel přírody 1 420 505
8 Občané nahlas Arnika - Toxické látky a odpady 1 100 000
9 Navázání partnerství s romskými NNO v Norsku ROMEA, o.p.s. 70 000
10 Přípravná schůzka organizací "KONEXE" a Antirasistik Senter 2 KONEXE 22 456
11 Právní poradenství znevýhodněným skupinám II APERIO - Společnost pro zdravé rodičovství 59 108
12 Dobrovolnické česko-lichtenštejnské zkušenosti Hnutí Brontosaurus Jeseníky 70 000
13 Hledání environmentálních partnerů v Norsku Hnutí Brontosaurus Jeseníky 70 000
14 Spolupráce a výměna zkušeností v oblasti péče o přírodní dědictví nestátními organizacemi Český svaz ochránců přírody 41 490
15 Chceme začít spolupracovat Oblastní charita Kutná Hora 52 987
16 Navázání spolupráce ve vzdělávání o klimatu a energiích Středisko ekologické výchovy a etiky Rýchory - SEVER, Brontosaurus Krkonoše 68 000
17 Partnerství a inspirace - inkluzivních škol bude více Liga lidských práv 69 900
18 Spolupráce proti diskriminaci žen s mentálním postižením Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o. s. 52 392
19 Profesionální podpůrce SKOK do života, o.p.s. 1 188 353
20 Jiný pohled Rodiče a děti Kadaně, občanské sdružení 70 000
21 Příprava projektu DNES na HRANICÍCH SeeMedia o.s. 46 600
22 Podpora udržitelného rozvoje skrze komunitní spolupráci Auto*Mat, o.s 926 606
23 Krok za krokem k šetrné domácnosti Rosa - společnost pro ekologické informace a aktivity, o.p.s. 1 769 555
24 Nechci (do)platit na změnu klimatu: od nápadů k akci Hnutí DUHA - Friends of the Earth Czech Republic 1 973 087
25 Předškolní vzdělávání pro udržitelný rozvoj Asociace lesních mateřských škol 1 503 717
26 Poradme.se - Komunitně orientované distanční environmentální poradenství Agentura Koniklec, o. p. s. 1 184 035
27 Obnova dlouhodobě neudržovaných biologicky cenných mokřadních biotopů a vřesovišť Beleco, z.s. 1 376 691
28 Bydleme zdravě - půjde to hravě! Centrum pasivního domu 1 295 839
29 Implementace systému faremního environmentálního plánování v ČR Juniperia, z.s. 1 798 000
30 Resilience aneb Proměňme hrozbu v příležitost ZO ČSOP Veronica 1 791 401
31 Spojme síly, vraťme brněnské přírodě její bohatství Rezekvítek, z. s. 1 675 395
32 Zvyšování povědomí o adaptačních opatřeních na změnu klimatu v prostředí českých měst s využitím norských zkušeností CI2 o. p. s. 1 105 838
33 Zlepšení zákonné ochrany životního prostředí v ČR Zelený kruh 1 758 816
34 Pozemkový spolek pro přírodu a památky Podblanicka – rozvoj aktivit a zajištění péče o cenná území prostřednictvím vlastníků a hospodářů ZO ČSOP Vlašim 1 687 597
35 Natura park Ekocentrum PALETA 2 000 000
36 Oživení starých odrůd Český svaz ochránců přírody 1 413 285
37 Děti žijí venku. Hrou a učením v přírodě k vyšší kvalitě života a zodpovědnosti vůči životnímu prostředí Sdružení Tereza, o.s. 1 709 199
38 Obyvatelé pro přírodu Vysočiny Sdružení Krajina 1 994 994
39 Implementace metod správné zemědělské praxe na příkladu ochrany hnízdní populace ohroženého motáka lužního Tyto 1 358 764
40 Za partnery do Norska STŘED,o.s. 63 000
41 Příprava společného projektu s norskou účastí Glopolis, o.p.s. 50 690
42 Norsko-česká výměna nápadů na ochranu klimatu Hnutí DUHA - Friends of the Earth Czech Republic 147 200
43 Studijní cesta do Norska - adaptace na změnu klimatu CI2 o. p. s. 200 075
44 Zlepšování přenosu znalostí a dovedností v tématu environmentální advokacie mezi Norskem a Českou republikou Hnutí DUHA - Friends of the Earth Czech Republic 170 920
45 Mosty na Island InBáze 203 964
46 Stáž pracovníků AI ČR v Amnesty Norsko - skillshare Amnesty International Česká republika, o.s. 126 555
47 PAKT I-Protikorupční akademický klub transparentnosti Transparency International Česká republika 156 046
48 Z ulic do lavic Romodrom o.p.s. 1 846 138
49 Férová škola - stejná šance pro všechny děti Liga lidských práv 1 337 432
50 Alternativa - Podané ruce EUROTOPIA Opava o.p.s. 1 858 665
51 Gendalos - krok k úspěšnému studiu IQ Roma servis 1 736 753
52 Rosteme spolu Rodiče a děti Kadaně, občanské sdružení 1 608 748
53 Vzdělání - základ života! Vzájemné soužití o.p.s. 1 327 868
54 Spolu to zvládneme Diakonie ČCE - středisko Milíčův dům 599 687
55 Ve dvou se to lépe táhne, 13 - 18 let Lata - Programy pro ohroženou mládež 1 049 793
56 Vím, jak z toho ven! Liga lidských práv 1 315 971
57 Rodiče jako regionální koordinátoři Programu pro rodiče dětí a mladistvých se schizofrenií Česká asociace pro psychické zdraví 955 166
58 Aktivní detekce ohrožených dětí v okrese Kladno a posílení spolupráce organizací poskytujících péči jejich rodinám Obecně prospěšná společnost Sirius, o.p.s. 1 975 290
59 Rodina je jednou z nevyhnutelných podmínek štěstí Slezská diakonie 1 877 535
60 Centrum ucelené rehabilitace pro rodiny s dětmi do 18 let D.R.A.K.  Občanské sdružení D.R.A.K. 1 990 000
61 Právo na rodinu - koordinovaná spolupráce s rodinami a institucemi IQ Roma servis 1 856 322
62 Děti doma - s rodiči nebo pěstouny Amalthea o.s. 1 829 000
63 PONTON - klub (komplexní podpora pro děti a mladistvé v NRP) Středisko náhradní rodinné péče 1 566 575
64 Dobrý start Středisko rané péče SPRP České Budějovice 450 000
65 Šance pro děti v ohrožení na Vysočině STŘED,o.s. 2 000 000
66 Sociálním podnikáním ke zvýšení profesionality a transparentnosti neziskových organizací P3 - People, Planet, Profit, o.p.s. 1 948 447
67 Transatlantická obchodní dohoda vs. demokracie – aktivní zapojení české veřejnosti do protransparentních a prodemokratických iniciativ Iuridicum Remedium, o. s. 1 500 000
68 Rekonstrukce státu: spolupráce občanské společnosti při prosazování protikorupčních zákonů Frank Bold Society 1 989 249
69 Zlepšení veřejného obrazu ekologických NNO Zelený kruh 1 499 645
70 Rozvoj občanské angažovanosti NESEHNUTÍ Brno 1 851 895
71 Posílení demokratického rozhodování o Národním parku Šumava Hnutí DUHA - Friends of the Earth Czech Republic 1 657 350
72 Monitoring a prosazování dobré správy v investičních aktivitách Ministerstva dopravy Dopravní federace nevládních neziskových organizací o.s. 1 999 999
73 Plzeň - město (politické) kultury: Podpora participativní demokracie na místní úrovni Centrum pro komunitní práci západní Čechy 1 763 591
74 Spouštíme lavinu dobrovolnictví RATOLEST BRNO, občanské sdružení 1 578 237
75 Ekoporadenství - síťování, vzdělávání Síť ekologických poraden 1 079 008
76 Komunita komunitě Občanské sdružení Krok 907 144
77 Hlásná trouba: zneužívání periodik a informačních kampaní na úrovni místních samospráv v ČR Oživení, o.s. 1 998 326
78 PÍSECKÝ SVĚT - občanům otevřeno Občanské sdružení Písecký svět 1 199 999
79 Silnější hlas obyvatel Vysočiny při hledání hlubinného úložiště Calla - Sdružení pro záchranu prostředí 939 810
80 Dialogem k aktivnímu občanství seniorů Asociace center pro rodinu 1 402 521
81 PAKT-Protikorupční akademický klub transparentnosti Transparency International Česká republika 1 776 037
82 Zprůhledňování a popularizace komunální politiky v Praze 3 Občanské sdružení Kauza3.cz 983 992
83 Pomoc a podpora obětí genderově podmíněného násilí proFem - konzultační středisko pro ženské projekty, o.p.s. 1 997 679
84 Komplexní pomoc obětem domácího a sexuálního násilí a jejich blízkým Persefona o. s. 1 799 994
85 Rozbít skleněný strop: podpora kariérního růstu žen Gender studies, o.p.s. 1 754 850
86 Společně pro ženy: pojďme o tom mluvit Jako doma - Homelike 1 662 477
87 Politika pro ženy, ženy pro politiku Fórum 50 %, o.p.s. 1 757 276
88 Stop násilí ve vztazích Diakonie ČCE - Středisko křesťanské pomoci v Praze 1 987 498
89 Bojovníci proti násilí na ženách Pomoc v nouzi, o.p.s. 1 192 410
90 Očima žen Centrum komunitní práce Ústí nad Labem 1 214 102
91 Rovné příležitosti žen a mužů: osvětové aktivity zacílené do regionů ČR Český svaz žen o.s. 1 374 848
92 Magdala Diecézní charita Brno 1 625 000
93 Prosazování práv vozíčkářů s poraněním míchy Česká asociace paraplegiků - CZEPA 1 192 629
94 Výchova k respektu a toleranci podle principů otevřené společnosti Institut Terezínské iniciativy 1 606 409
95 Gay rights are human rights / Práva LGBT osob jsou lidskými právy Prague Pride 1 629 418
96 Meze Svobody Asi-milovaní 1 883 098
97 Crossing borders Sdružení pro integraci a migraci 1 045 589
98 Sbohem nenávisti - sbohem předsudky Nezávislé sociálně ekologické hnutí - Nesehnutí 1 110 523
99 ZAPOJ SE! Programy pro zapojení migrantů a české majority Centrum pro integraci cizinců 1 985 000
100 Chceme pracovat Poradna pro občanství/Občanská a lidská práva 1 867 761
101 Dejme druhou šanci RUBIKON Centrum 1 988 219
102 Za posílení práv migrantů při práci Organizace pro pomoc uprchlíkům 1 290 153
103 Živé knihovny proti nenávisti a diskriminaci Amnesty International Česká republika, o.s. 1 298 869
104 Evaluace zákona o obětech a zpracování návrhů na dílčí opatření La Strada Česká republika, o.p.s. 569 004
105 Spravedlnost bez rozdílu In IUSTITIA, o.p.s. 1 926 728
106 Společně proti rasismu Multikulturní centrum Praha 1 977 637
107 Zvyšování povědomí veřejnosti o možnostech péče a právech lidí na konci života Hospicové občanské sdružení Cesta domů 1 708 317
108 Nebojte se nás zaměstnat! Vrátka, o.s. 1 192 616
109 Mosty - cizinci a Češi vytvářejí společný příběh InBáze 1 521 175
110 Známe se? Charita Olomouc 763 000
111 Nenávist na internet nepatří Sdružení D 1 502 717
112 Snížení diskriminace a rasismu nápravou mediálního zobrazování Romů ROMEA, o.p.s. 2 000 000
113 Společně za práva a bezpečí Vzájemné soužití o.p.s. 814 000
114 Vznik a rozvoj multikulturního centra v Prostějově Žebřík, o.s. 1 930 061
SCHVÁLENÉ CELKEM 131 424 751