Zvolte si oblast:

Mám ADHD a vím, co smím

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Aktualizováno 7. 4. 2015
  • změna webové stránky příjemce

Projekt
KrajCelostátní působnost
Název programuOhrožené děti a mládež
Název projektuMám ADHD a vím, co smím
Číslo projektu---
Příjemce

Centrum pro rodinu a sociální péči, ú.z.

www.crsp.cz

Popis projektu

Cílem projektu je vytvořit podmínky pro zvýšení participace dětí se syndromem ADHD na rozhodovacích procesech v aktivitách a činnostech, které se jich bezprostředně týkají a které významně ovlivňují jejich další vývoj. Současně chceme změnit vnímání dítěte s ADHD ve společnosti a vzdělávat odborníky, kteří se podílejí na rozhodovacích procesech o dětech s ADHD. Projekt je zaměřen na dvě cíl. skupiny. Primární jsou děti s ADHD, druhou jsou odborníci zapojující se do rozhodovacích procesů. Syndrom ADHD (označován také jako hyperkinetická porucha), je porucha pozornosti spojená s hyperaktivitou a patří mezi neurobiologické poruchy.
Relevantnost zvolení CS je podpořena aktuálními změnami pohledu na diagnózu ADHD (zvýšený výskyt tohoto onemocnění) a plánovanými úpravami Diagnostického a statistického manuálu psychických poruch, v důsledku čehož dojde k navýšení počtu dětí onemocněných syndromem ADHD. Lze tedy předpokládat narůstající potřeba řešení otázek práv dítěte s ADHD a zapojování těchto dětí do rozhodovacích procesů.

Žadatel má dlouholeté zkušenosti s problematikou syndromu ADHD. Je v rámci ČR unikátním pracovištěm, které rodinám dětí s ADHD a dětem samotným poskytuje širokou škálu programů. Také vzděláváme odborníky, kteří s rodinami s dětmi s ADHD pracují. Všechny aktivity žadatele vedou k naplňování základních principů ochrany práv dětí, např. respektování potřeb a vývoj dítěte, sledování dlouhodobých zájmů dítěte, podpory rovných příležitostí, zahrnování celé rodiny, vč. Dítěte, do řešení problémových situací.

Rodinu považujeme za výchozí rovinu, na které by mělo probíhat zapojení dětí s ADHD do rozhodovacích procesů. Těmito procesy myslíme např. proces výběru školy či zapojování se do organizačního chodu rodiny. Až pokud je dítě s AHDH aktivně zapojeno v rámci rodiny, může se společně s ní zapojit do dalších rozhodovacích procesů, které již probíhají vně rodiny.

V praxi vidíme, že snahou rodičů je zejména zvládnout výchovu svého dítěte, která je nestandardní a daleko náročnější než u dětí zdravých. Stejně tak vnímáme vyčerpání těchto rodičů, kteří se snaží ve výchově dětí „zachránit, co se dá“ a fungovat alespoň v rámci svých možností. Takto pojatá výchova zcela opomíjí práva dětí, která jsou v důsledku jejich zdravotních problémů často až popírána a s dětmi není zacházeno partnersky (viz Úmluva o právech dítěte, čl. 5 a 14). Projekt se snaží prostřednictvím případových konferencí přizpůsobených dětem s ADHD přistoupit komplexně a aktivně pracuje jak s dětmi s ADHD, tak s jejich rodiči se zástupci jednotlivých subjektů, které participují na rozhodování o dětech.

V rámci projektu chceme inovovat metodiku případových konferencí na míru dětem s ADHD, které řeší specifické problémy. Tato technika aktivně zapojuje všechny zúčastněné skupiny (děti s ADHD, rodiče, OSPOD apod.) tak, aby vzniklo komplexní a soustředěné úsilí, jehož výsledkem bude respektování názorů a potřeb dětí postižených hyperaktivitou a poruchou pozornosti (vč. přijetí specifik jejich projevů a způsobů vyjádření – přijetí ze strany rodičů i zástupců subjektů zapojených na procesech, ve kterých se rozhoduje o dětech) a posílení kompetencí a schopnosti těchto dětí vyjádřit své zájmy a potřeby.

Dále by žadatel chtěl využít svých zkušeností z terénní podpory rodin s dětmi s ADHD. S klienty v sociálních službách v praxi vyzkoušíme, jakými konkrétními metodami lze efektivně podpořit prosazování práv dětí s ADHD v jejich rodinách tak, aby v dospělosti tyto děti byly schopny prosazovat svá práva. Plánovaná metodika bude obsahovat kazuistiky a praktické návody vycházející z terénní práce s dětmi s ADHD při podpoře prosazování jejich práv (KA3). Z výzkumné práce v terénu vznikne akreditovaný kurz (KA4) „Metody posilování práv s ADHD“, který bude určen pro školení odborníků, kteří ovlivňují rozhodovací procesy o dětech s ADHD. Z našeho pohledu se jedná např. o úředníky OSPOD, vedoucí soc. odborů či sociální pracovníci.

Dodatečné aktivity (schválené v červnu 2016) vychází ze zhodnocení původního projektu z hlediska jeho efektivity, udržitelnosti a poptávky cílové skupiny. Prohlubují přínos pro děti se syndromem ADHD ve změně vnímání jejich potřeb a prosazování jejich práv na úrovni rodiny i vnějšího okolí. V rámci dodatečných aktivit budou realizovány tyto klíčové aktivity: (1) Případová konference, (2) Terénní práce v rodině, (3) Kurz „Metody posilování práv dítěte s ADHD“, (4) Management, (5) Moderovaná diskuze na téma z oblasti dětských práv.

Schválený grant

2 159 908,20 CZK