Zvolte si oblast:

Zapojení dětí z Jihočeského kraje do rozhodovacích procesů v rodinných záležitostech

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Aktualizováno 25. 8. 2015
  • oprava výše schváleného grantu

Projekt
KrajJihočeský kraj
Název programuOhrožené děti a mládež
Název projektuZapojení dětí z Jihočeského kraje do rozhodovacích procesů v rodinných záležitostech
Číslo projektu---
Příjemce

Krizové centrum pro děti a rodinu v Jihočeském kraji, z.s.

www.ditevkrizi.cz

Místní partner projektu

THEIA - krizové centrum o.p.s.

Popis projektu

Smyslem projektu je zlepšit postavení dítěte a mladých lidí v řízeních, kdy je rozhodováno o záležitostech, kterých se jich bezprostředně týkají, napomoci k důslednější realizaci jejich práva svobodně vyjadřovat své názory v těchto záležitostech a zajistit, aby tyto názory byly zjišťovány, respektovány a byly vždy zohledněny v procesu rozhodování.

Projekt se primárně zaměřuje na oblast rozhodování o svěření dítěte do péče v rámci rozvodového řízení, ve kterém vnímáme dítě a jeho právo vyjádřit svůj názor jako klíčové, avšak v praxi ne zcela důsledně realizované.

Záměr projektu bude realizován ve třech na sebe navazujících fázích. V první fázi se se zaměříme na sběr a analýzu dat relevantních klientských případů. Zdrojem budou aktuální případy současných klientů a především archiv klientských složek obsahující stovky případů, ze kterých se lze poučit.

Na tuto fázi navazuje vytvoření dvou metodických materiálů.

První je zacílený spíše na pracovníky státní správy (pracovníky orgánů péče o děti, soudů, soudních znalců apod.), druhý na všechny pracovníky z pomáhajících profesí pracující s dětmi a mladými lidmi.

Hlavními tématy jsou: zapojení dětí do rozhodovacích procesů v soudních a správních řízení a s tím spojené navržení zefektivnění systému spolupráce (systému péče o děti). V tomto ohledu jsou stěžejní rozhovory s experty v dané oblasti a zorganizování dvou kulatých stolů pro relevantní odborníky z regionu.

Zvláštní pozornost je věnována úskalím a rizikům v procesu zapojování dětí do rozhodovacích procesů, kam patří i problematika podporovaných setkávání (řízených styků), zapojení dětí se speciálními potřebami a věnování se unikátní metodě Sandspiel, která pomáhá dětem vyjádřit svůj názor beze slov, resp. odbornému pracovníkovi názor dítěte zjistit.

Dále se věnuje práci s celým rodinným systémem.

Navazující aktivitou na vytvoření metodických materiálů je potom jejich pilotní ověření v praxi a případná revize. Proběhne v rámci běžné práce s klienty a v rámci programů pro školy (s důrazem na kvantitu) a podpůrně-terapeutických skupin (s důrazem na soustavnou práci s relativně stálou skupinou). Tyta aktivita je zahájena již v průběhu tvorby metodik. Dochází tak k faktickému zapojení dětí a mladistvých do projektu, kdy budou participovat na vzniku metodických materiálů, které se jich dotýkají nebo mohou dotýkat.

Poslední a důležitou činností je vytvoření dvou vzdělávacích programů. Programy jsou určené pro dvě odlišné cílové skupiny (pracovníky statní správy a pracovníky z pomáhajících profesí pracujících s dětmi). Konečným výstupem projektu je odborná publikace shrnující závěry všech aktivit programu a závěrečná konference.

Minimálně jeden pracovník Krizového centra pro děti a rodinu absolvuje akreditovaný kurz v technice Sandspiel. Jelikož v současné době v ČR takový kurz není vytvořen, tato aktivita bude znamenat přenesením potřebného know-how do Česka a bude předstupněm vytvoření unikátního akreditovaného kurzu u nás. Zajistí se tak šíření této „nonverbální“ metody do českých organizací pracujících s dětmi, které nedokáží běžnými prostředky vyjádřit svůj názor. Kurz bude absolvován ve Velké Británii.

Klíčovým předpokladem projektu je zapojení do procesu tvorby metodik všech relevantních aktérů. Projekt je postaven na dlouholeté úzké odborné spolupráci s těmito orgány. Krizové centrum pro děti a rodinu pracuje v 75 % případů s klienty na základě rozhodnutí soudu nebo doporučení či žádosti orgánu péče o děti (dále jen OSPOD) a existují zde více jak desetileté vazby.

Spoluprací žadatele a partnera vznikne synergický efekt. Obě organizace mají stejnou regionální působnost, stejnou primárně řešenou tématiku (rozvodová problematika), avšak THEIA – krizové centrum vhodně doplňuje projekt o činnost v rámci svých aktivit s dětmi na základních a středních školách v regionu, tj. ve smyslu širšího zapojení dětí do projektu.

Dodatečné aktivity (schválené v červnu 2016) rozšiřují a navazují na aktivity předešlého projektu. Kromě původní problematiky se hlouběji zaměřují na problematiku syndromu zavrženého rodiče (SZR) a syndrom týraného a zneužívaného dítěte (CAN). Projekt významnou měrou přispívá ke správnému postupování odborníků, kteří zjišťují názor dětí na skutečnosti, které se jich bezprostředně týkají. Vychází se přitom z dosavadních zkušeností a teoretických znalostí odborných pracovníků žadatele i partnera, ale nové přístupy jsou paralelně ověřovány praxí a poznatky průběžně zakomponovány do tvořícího se know-how.

Schválený grant

3 161 168 CZK