Zvolte si oblast:

Hlasy dětí – a co s tím uděláme?

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Projekt
KrajCelostátní působnost
Název programuOhrožené děti a mládež
Název projektuHlasy dětí – a co s tím uděláme?
Číslo projektu---
Příjemce

DOMUS – centrum pro rodinu, z.s.

www.domus-cpr.cz

Popis projektu

Cílem projektu je zvýšit povědomí o právech dětí mezi dětmi, mládeží, rodiči, odbornou i laickou veřejností s akcentem na nediskriminační přístup k otázce přístupu k právům. Zaměří se na často kontroverzně vnímané oblasti, jako je zájem dítěte „nade vše“, právo dítěte nebýt odděleno od rodičů vyjma naléhavých situací ohrožujících jeho blaho a život, právo na udržování kontaktu s rodiči, pokud je umístěno mimo rodinu, právo na informace, právo na zapojení do rozhodovacích procesů, právo na ochranu soukromí a právo na vzdělání (předčasné ukončování školní docházky, chybějící podpora pro další studium apod.), tj. články 2, 3, 9, 16, 20, 28 Úmluvy o právech dítěte. Tedy práva, s jejichž (ne)uplatňováním se pracovníci DOMUSU setkávají ve své praxi. Vychází ze zkušenosti podložené sběrem názorů při práci s klienty, že existuje povědomí o právech dětí, ale je zkreslené nebo nedostatečné. Kvůli tomu se z práv dětí stal určitý strašák. Rovněž je cítit velká averze k tématu diskriminace. Dalším problémem je, že děti jsou vnímány jako pasivní příjemci zpráv. Tento pohled chceme změnit a naučit rodiče, laickou i odbornou veřejnost nevnímat je jako něco co staví obě strany do kontroverze a konfliktu, ale jako postoje, které jim umožní poznat jejich výhody, místo aby vzbuzovaly nejistotu. NNO DOMUS a jeho odborný tým má zkušenosti s komunikací v konfliktních situacích, kdy dochází ke střetu práv dospělých a dětí, a umí oběma stranám ukázat, jak ho vyřešit a jak změnit úhel pohledu.

V první fázi projektu bude vytvořena komunikační strategie a podle ní osvětová mediální kampaň na Youtube, Facebook, Twitter, atd. Pro kampaň bude využito 8 krátkých animovaných filmů, které vzniknou v pracovních skupinách, do nichž se zapojí 20 dětí (klienti DOMUSu), které samy vyjádří pod vedením odborných lektorů, jak vnímají svoje práva. Závěr každého filmu bude patřit vyjádření odborníků na dětskou problematiku. Filmy nebudou pojaty prvoplánově, ale prostřednictvím prožitků a příběhů budou působit na diváka, aby dokázal přijmout jiné stanovisko. Umělecké, technické a odborné ztvárnění filmů bude zajištěno odborníky, kteří mají zkušenosti s prací s dětmi. Z filmů vznikne sestříhané CD se srozumitelným výkladem určeným pro děti a mládež. CD bude určeno do škol jako vyučovací pomůcka. Tato realizace bude zajištěna dodavatelsky.

V druhé fázi proběhne osvětová mediální kampaň zacílená na celou veřejnost ČR.

Cílem je vyvolat celospolečenskou diskusi. Krátké animované filmy budou umístěny na YouTube, aby se tématika projektu dostala k co největšímu počtu dětí, mládeže a dospělé veřejnosti. Se stejným cílem nabídneme filmy na filmové festivaly v ČR, např. FDF ve Zlíně. Zvláštní osvětová kampaň proběhne na školách (ZŠ, SŠ, DD, apod.), kam zašleme balíček s CD, které bude obsahovat výukový film. K balíčku bude patřit metodická příručka a sada propagačních placek, které mohou děti samy dotvořit. Na školách uspořádáme 10 ukázkových hodin, jak s CD pracovat, natočíme video a umístíme na www projektu a další komunikační kanály. V rámci kampaně uspořádáme 2 odborné workshopy na FDF ve Zlíně a na konferenci Triada Brno. V rámci publicity projektu připravíme tiskovou konferenci k zahájení projektu a mediální vystoupení. Výstupy projektu vyhodnotíme na závěrečném workshopu.

Přínosem projektu bude větší a přesnější povědomí o dětských právech s aktivní účastí dětí, se zapojením místních komunitních akcí, škol, institucí včetně veřejnosti. K oslovení využijeme moderní média. Akcentovat budeme práva, která dětem zajistí větší šanci rozvíjet svůj potenciál a bránit se diskiminaci.

Cílem dodatečných aktivit (schválených v červnu 2016) je pokračovat ve stávajících aktivitách a připravit další marketingové nástroje pro využití v rámci mediální a osvětové kampaně s cílem prohloubit povědomí české veřejnosti o vybraných právech dětí. Vzniknou 3 kreslené filmy, které budou propagovat další témata v oblasti práv dětí a aktuální témata, především zapojení dětí do rozhodovacích procesů, povinnost hájit zájem a blaho dítěte a jeho právo na bezpečí (problematika šikany a realizace střídavé péče). Všech 11 videí se následné doplní o anglický dabing, aby bylo možné šířit filmy i do donorských států. K podpoře osvětové kampaně vzniknou další marketingové nástroje: plakáty, pracovní list a desky pro žáky, pexesa a omalovánky, 3 herní aplikace pro mobily/tablety využívající rozpracované scénáře inspirované kreslenými filmy.

Schválený grant

4 475 949,25 CZK