Zvolte si oblast:

Dítě v centru

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Projekt
KrajJihomoravský kraj
Název programuOhrožené děti a mládež
Název projektuDítě v centru
Číslo projektu---
Příjemce

SPONDEA, o.p.s.

www.spondea.cz

Partner

Oslo Krisesenter

Místní partner projektu

Krajský úřad Jihomoravského kraje

Popis projektu

Ústřední myšlenkou projektu je ochrana zájmu a práva dítěte, kdy je dítě vnímáno jako SUBJEKT, za součinnosti klíčových relevantních aktérů a dítěte samotného, zapojeného do procesu rozhodování.

Projektový záměr vychází jednak z Národní strategie ochrany práv dětí a dalších klíčových dokumentů, jednak z pojmenovaných bílých míst v systému péče o ohrožené děti v Jihomoravském kraji v souvislosti s jejich ochranou a zohledněním názorů při rozhodování o jejich životě. Jedná se o nedostatečnou koordinaci aktivit, které se týkají řešení problémů jednotlivých rodin ve vztahu k dítěti. Tato skutečnost má negativní dopad na dítě, které se stává pouze objektem v celém procesu, nejsou zohledněna jeho práva ani jeho zájmy. Dále se jedná o opomíjení názorů ohroženého dítěte, jeho potřeb a přání v procesech, kde se o jeho životě rozhoduje, např. na případových konferencích, při rozhodování o svěření dítěte do péče jednoho z rodičů, při soudním jednání o ústavní péči, při jednáních ve věcech trestních atd.

Ze strategie eliminace uvedených nedostatků vyplývají cíle projektu:
1. Návrh systému součinnosti všech relevantních institucí podílejících se řešení případů jednotlivých dětí
2. Vytvoření systému zapojení dítěte do rozhodovacích procesů a jeho pilotní vyzkoušení
3. Šíření získaných poznatků a zkušeností mezi relevantní klíčové aktéry a udržitelnost dobré praxe

Cílů bude dosaženo prostřednictvím realizace tří klíčových aktivit projektu zaměřených na vytvoření vhodné komunikační strategie mezi subjekty podílejícími se na řešení případů jednotlivých dětí, na zapojení dítěte do procesů, kdy se o něm rozhoduje a na šíření zavedené inovativní dobré praxe mezi relevantní klíčové aktéry, čímž bude také dána udržitelnost projektu.

Hlavním přínosem projektu bude sladění postupů při práci s dítětem tak, aby bylo co nejméně systémově zatíženo, aby byla včas vytipována odpovídající odborná pomoc a realizována včasná výměna informací mezi odborníky přímou cestou. Tím se předejde nejasnostem v názorech a postojích jednotlivých odborníků, zkrátí se doba řešení případu dítěte, zefektivní se práce dítětem a jeho rodinou, celý proces bude transparentní. Bude tak dosažena standardizace součinnosti státních a nestátních subjektů při práci s dítětem a jeho rodinou současně s aktivní účastí dětí na případových konferencích a zohlednění jejich názoru na vývoj situace v rodině.

Dalším přínosem bude zapojení dítěte do procesu rozhodování, tj. rozšíření prostoru, ve kterém bude dítě moci aktivně ovlivňovat rozhodování spolu s rodiči, kteří jsou ve vzájemném konfliktu. Dítě bude rovněž připravené na procesy, kde je o něm spolurozhodováno s eliminací zátěže jeho zodpovědnosti za vývoj situace.

Na realizaci projektu se budou podílet dva partneři. Norský partner – Oslo Krisesenter je krizovým centrem pro děti a rodiny, které se ocitly v těžké životní situaci. Partnerství napomůže vzájemnému přenosu dobré praxe a upevnění spolupráce, která trvá již od roku 2013. Tuzemské partnerství je postaveno na dlouhodobé spolupráci s Odborem sociálním Krajského úřadu Jihomoravského kraje, který zastřeší aktivity v souvislosti s cílenou komunikační strategií a bude se podílet na šíření výstupů projektu na jednáních i mimo region Jihomoravského kraje.

Dodatečné aktivity (schválené v červnu 2016) navážou na původní projekt, zohlední specifika cílové skupiny dětí a budou šířit know-how projektu mezi relevantní klíčové aktéry. Jedná se o tyto aktivity: (1) Zjišťování názoru dítěte a jeho podpora v rozhodovacích procesech v situacích, kdy není možné pracovat s celou rodinou, (2) Šíření inovativní metody zapojení dětí do rozhodovacích procesů mezi relevantní klíčové aktéry v ČR, přenos dobré praxe, (3) Prodloužení realizace stávajících aktivit projektu.

 

Schválený grant

2 483 061 CZK

Doba realizace projektuDatum zahájení: 1.1.2015, Datum ukončení: 30.4.2017