Zvolte si oblast:

Bezpečná síť – tranzitní péče jako systematický nástroj zapojení dětí do rozhodovacích procesů

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Projekt
KrajCelostátní působnost
Název programuOhrožené děti a mládež
Název projektuBezpečná síť – tranzitní péče jako systematický nástroj zapojení dětí do rozhodovacích procesů
Číslo projektu---
Příjemce

Šafrán dětem, o.p.s.

www.safrandetem.cz

Popis projektu

Organizace Šafrán dětem o.p.s. se dlouhodobě věnuje problematice kontinuálního doprovázení při přechodech dětí mezi různými druhy péče:
- porodnice – ústav – pěstounská péče na přechodnou dobu (PPPD)
- PPPD – jiná péče (adoptivní, vlastní, další PPPD)
- vlastní rodina – PPPD – jiná péče (zpět vlastní, adoptivní, další PPPD)

Jsou to právě přechodové okamžiky a procesy, které dítě silně traumatizují. Je nezbytné, aby názory a přání dětí byly adekvátně reflektovány a příslušní pracovníci byli na tuto situaci připraveni. Přestože si Národní strategie ochrany práv dítěte klade za cíl „rozvoj kompetencí pracovnic a pracovníků všech subjektů v systému (orgány sociálně-právní ochrany, soudy, poskytovatelé služeb) v oblasti slyšení dítěte a zjišťování názoru dítěte“, nejsou v České republice stanoveny standardy, které by napomáhaly usnadňovat pro dítě náročné chvíle přechodu ze známého prostředí do neznámého. Tím, že nejsou nastaveny standardy komunikace mezi institucemi veřejné správy (MPSV, MS, MSMT, MZ, MV, OSPOD, soudy) a dalšími aktéry náhradní péče (náhradní rodiče, biologičtí rodiče, dítě, NNO), je tato oblast rezortně a regionálně roztříštěná a neefektivní. Pokud však, v souladu s Úmluvou o právech dítěte, mají být respektovány názory a přání dítěte ve věcech, které se ho týkají, potřebujeme, aby dítě na procesu aktivně participovalo a to je možné pouze ve chvíli, kdy jsou sociální pracovníci připraveni názory dítěte skutečně slyšet a citlivě s nimi pracovat.

Cílem projektu je etablovat kontinuální tranzitní doprovázení dítěte v rámci systému sociálních služeb. K dosažení tohoto cíle budou v rámci projektu vyprodukovány následující výstupy:

- Metodika tranzitní péče neboli kontinuálního doprovázení dětí, která jasně tuto službu vymezí a bude podkladem pro vzdělávání sociálních pracovníků. Metodika bude obsahovat také Standardy tranzitní péče. Metodika bude řešit, které klíčové aktéry do procesu zapojit, jak v kritických situacích s dětmi komunikovat, jak zohlednit jejich vlastní přání a eliminovat negativní efekty přechodových situací.
- Vzdělávací programy a akreditované vzdělávací kurzy (dle harmonogramu jednotlivých ministerstev), které budou připravovat pracovníky s dětmi na zavádění metodiky v praxi. Kurikulum bude postaveno na praktických zkušenostech a modelových situacích.

Dodatečné aktivity (schválené v červnu 2016) vychází z předchozího projektu a kladou si za cíl (1) ověřit funkčnost metodiky tranzitní péče v praxi s pomocí vytvořených vzdělávacích dokumentů a b) vytvořit a vyrobit komplet vzdělávacích materiálů (metodika, příloha metodiky – knížka bezpečného kontaktu, odznak jako symbol identifikace dítěte), 3) tvorba dodatečného video spotu – školení odborníků a jejich práce v terénu.

Schválený grant

3 276 432 CZK