Zvolte si oblast:

Monitoring přirozených lesů České republiky

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Projekt
KrajCelostátní působnost
Název programuBiodiverzita a ekosystémové služby / Monitorování a integrované plánování a kontrola v životním prostředí/ Adaptace na změnu klimatu
Název projektuMonitoring přirozených lesů České republiky
Internetové stránky projektu

http://www.monitoringprirozenychlesu.cz

Číslo projektu---
Příjemce

Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i.

www.vukoz.cz

Popis projektu

Navrhovaný projekt se zabývá analýzou a monitoringem stavu ekosystémů vázaných na přirozené lesy České republiky, které představují významná refugia původních, druhově bohatých a dříve často rozšířených prvků středoevropské krajiny, jako jsou např. velmi staré a přestárlé stromy s uvolněnou kůrou či stromovými dutinami, přítomnost mrtvé dřevní hmoty, apod. Na tato tzv. mikrostanoviště jsou často vázány velice náročné a specializované organismy, které mnohdy patří k chráněným a vysoce ohroženým druhům. Přirozené lesy se tedy mohou řadit k tzv. hotspotům biodiverzity. Poznání přírodního stavu lesa a jeho dynamiky, jakožto výchozího bodu pro škálu člověkem ovlivněných až degradovaných stavů lesa na daném typu přírodního stanoviště, stejně jako na něj vázaných organismů, je nezbytné pro zachycení a následné hodnocení přírodních stanovišť a jejich vývojových změn v čase.

Předmětem a základním cílem projektu je získání podkladů pro opakovaná hodnocení stavu lokalit přirozených lesů na základě podrobných šetření biologických, dendrometrických a pedologických ve vybraných referenčních lokalitách lesů ponechaných samovolnému vývoji, které jsou evidovány v Databance přirozených lesů ČR, a zároveň určit vliv širšího krajinného kontextu na změny biodiverzity přirozených lesů.

Vzhledem ke komplexnosti projektu bude projekt pro přehlednost rozdělen do tří částí, které se na sebe logicky navazují a vzájemně se doplňují. Tyto části jsou:
a) monitoring a analýza vývoje přirozených lesů ponechávaných samovolnému vývoji
b) monitoring a analýza modelových skupin organismů ve vybraných lokalitách přirozených lesů
c) monitoring a analýza dynamiky krajiny

První část se bude zabývat sběrem a analýzou dat dřevinného a bylinného patra, půdních poměrů a struktury a textury porostů sledovaných lokalit. Druhá část se zaměří na sběr a analýzu dat saproxylických organismů, tj. organismů vázaných na mrtvé dřevo, a druhů specificky vázaných na strukturní či jiné parametry typické pro přirozené lesy. Konkrétně se tato část zaměří na analýzu bioindikačních skupin: mechorosty, houby (lichenizované a lignikolní), měkkýše, hmyz (např. brouky nebo blanokřídlé) a netopýry. Konečně ve třetí části budou provedeny analýzy vývoje krajinného pokryvu širšího okolí lokalit přirozených lesů se zaměřením na změny velikostí jádrových území, konektivity ploch přirozených lesů a vliv antropogenních aktivit a jejich intenzity na sledované organismy a lokality jako takové.

Monitoring bude založen na celoplošných šetřeních v přirozených lesích vycházejících z jednotné metodiky sběru a zpracování dat a na zpracování dostupných prostorových dat.

Takto koncipovaný monitoring na reprezentativní síti lokalit bude využit jako modelový a zpřesňující podklad jednak pro celoplošně prováděný monitoring s nižší podrobností a jednak pro aplikace v ochranářském managementu chráněných lesů. Výsledkem projektu bude analýza a monitoring stavu ekosystémů přirozených lesů. Výsledek projektu bude zpracován ve formě souhrnné výzkumné zprávy, obsahující soubor doporučení určený pro kompetentní orgány státní správy – cílovou skupinu projektu. Výstupy projektu přispějí nejen k bližšímu poznání ekologie přirozených lesů, ale hlavně vytvoří rámec pro co nejobjektivnější posouzení a zhodnocení pravděpodobného stavu a trendů vývoje biodiverzity vzhledem k rizikovým faktorům životního prostředí včetně antropogenní zátěže v podobě fragmentace krajiny.

Schválený grant

7 525 584 CZK

Doba realizace projektuDatum zahájení: 1.1.2015, Datum ukončení: 30.4.2016