Zvolte si oblast:

BIOM: Vzdělávací centrum pro biodiverzitu - Mohelský mlýn

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Projekt
KrajCelostátní působnost
Název programuBiodiverzita a ekosystémové služby / Monitorování a integrované plánování a kontrola v životním prostředí/ Adaptace na změnu klimatu
Název projektuBIOM: Vzdělávací centrum pro biodiverzitu - Mohelský mlýn
Internetové stránky projektu

http://www.biom.ivb.cz

Číslo projektu---
Příjemce

Ústav biologie obratlovců AV ČR, v. v. i.

www.ivb.cz

Partner

Natural History Museum, University of Oslo, Norsko

Místní partner projektu

Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze

Popis projektu

Navrhovatel se dlouhodobě věnuje studiu biodiverzity na všech jejích úrovních a protože mají jeho zaměstnanci díky výzkumným spolupracím i díky předchozím popularizačním projektům také lektorské zkušenosti a bohaté kontakty na další organizace věnující se problematice biodiverzity, chceme nyní přispět ke zvyšování všeobecného povědomí o významu biodiverzity pro naše životní prostředí a o důležitosti její ochrany. Jedině vzděláváním a osvětou v oblasti biodiverzity může být dosažen globální cíl zastavení ztráty biodiverzity a tedy snížení rizika možného kolapsu současných ekosystémů. Konkrétně si klademe za cíl vybudovat vzdělávací centrum pro studium dynamiky biodiverzity, pro což máme k dispozici jedinečné prostory - terénní stanici Mohelský mlýn. Tento objekt je vlastnictvím ÚBO a nachází se v přírodně cenné oblasti údolí řeky Jihlavy, v sousedství NPR Mohelenská hadcová step. V projektu BIOM se zaměřujeme na studenty všech stupňů vzdělávání a také na laickou a odbornou veřejnost. Pro tyto cílové skupiny plánujeme připravit atraktivní program na míru, který bude ve většině případů tvořen teoretickou i praktickou částí a bude kladen důraz na zprostředkování ucelené informace tak, aby byly dobře pochopitelné souvislosti mezi kvalitou (současným stavem) našeho životního prostředí (z pohledu diverzity živočichů a rostlin), možnostmi jeho zkoumání, včetně celého postupu vědecké práce a nakonec i interpretací získaných výsledků a možnostmi jejich aplikace při ochraně druhů a populací, tj. biodiverzity. Pro střední a základní školy bude mít tento program podobu projektových dní, kdy se budou střídat teoretické části (přednášky) a aktivní části (terénní cvičení, laboratorní práce). Díky zkušenostem z předchozích projektů víme, že o toto schéma je velký zájem. Na zimní období připravíme pro tuto cílovou skupinu přednášky přímo na školách. Pro veřejnost plánujeme podobné projektové dny a vytvoříme pro ni naučnou stezku v okolí Mohelského mlýna a také terénní hru. Pro studenty vysokých škol a navazujícího studia (doktorské, postdok) připravíme obsáhlý program tvořený terénními cvičeními a navazující laboratorní prací, včetně zpracování získaných dat a nácviku interpretace výsledků. Připravíme bohaté informační materiály. Součástí projektu BIOM je také vytvoření Národní genetické banky živočichů, tedy sbírky vzorků tkání pro budoucí genetické analýzy, která umožní monitoring genetické diverzity v čase, a tudíž významně přispěje k ochraně biodiverzity v ČR. Genetická banka bude vytvořena ve spolupráci s norským partnerem (Natural History Museum, University of Oslo), který má s fungováním takové sbírky dlouholeté zkušenosti a je ochoten nám předat svou zkušenost dobré praxe a bude se na ní podílet i náš druhý partner, PřF UK v Praze. Sídlit bude na Mohelském mlýně. Také s tvorbou banky je svázána bohatá vzdělávací činnost zaměřená především na odbornou veřejnost, tedy na pracovníky organizací nebo členy zájmových skupin, jež se při své činnosti dostávají do kontaktu s volně žijícími živočichy naší fauny a jsou tedy potenciálními poskytovateli vzorků do genetické banky. Konkrétně jsou to např. pracovníci stanic pro hendikepované živočichy, správ chráněných území, muzeí atd. Tito lidé se budou moci účastnit ochranářsko-geneticky zaměřených seminářů, pořádaných v souvislosti s tvorbou sítě sběrných pracovišť pro genetickou banku. Dovědí se o významu a možnostech genetického výzkumu pro praktickou ochranu a získají i celkové povědomí o metodách a možnostech genetických studií. Díky bohaté diskuzi, která bude součástí seminářů, se také vědečtí pracovníci dovědí, jaký konkrétní výzkum praktici ochrany potřebují, aby byla ochrana přírody v ČR efektivnější. Dojde tak ke sblížení světa vědy a praktické ochrany, což je pro ochranu biodiverzity zcela zásadní. Obecně přinesou naše vzdělávací aktivity zvýšení zájmu a povědomí o důležitosti biodiverzity u všech cílových skupin. Očekáváme posílení aktivního přístupu jednotlivců k ochraně přírody.

Schválený grant

7 832 828 CZK

Doba realizace projektuDatum zahájení: 1.1.2015, Datum ukončení: 30.4.2016