Zvolte si oblast:

Úvodní seminář k projektu „Pěstební opatření pro zvýšení biodiverzity v lesích v chráněných územích“

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Aktualizováno 12. 5. 2015
  • úprava textu

V královehradeckém Opočně se koncem dubna uskutečnil zahajovací seminář k projektu - Pěstební opatření pro zvýšení biodiverzity v lesích v chráněných územích.

Projekt je realizován v rámci EHP fondů, konkrétně v programu CZ02: Biodiverzita a ekosystémové služby/Monitorování a integrované plánování a kontrola v životním prostředí/ Adaptace na změnu klimatu.

Žadatelem projektu je Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i., jehož zástupce zahájil seminář a představil všem účastníkům cíle a obsah projektu.

Následovala prezentace zástupce partnera z Norska pana doktora Ivara Gjerdeho, který zastupuje organizaci Norwegian Forest and Landscape Institute.

Odpolední část semináře představovala venkovní exkurze do vybraných přilehlých lokalit Mochov a Sítovka.

Obsah projektu:

Lesy v nižších až středních nadmořských výškách ve střední Evropě se po několik tisíciletí vyvíjely pod vlivem lidské činnosti, tím vzniklo lesní hospodářství. Těžba dřeva na těchto místech probíhala výběrně (namísto těžby stromů určitého stáří se těží stromy cílové tloušťky). Na hospodaření si zvykla celá řada jak živočišných tak rostlinných druhů. Současné lesní hospodářství však zcela opustilo dosud praktikované postupy.

Výzkumný ústav chce skrze projekt na malé části plochy lesů (v chráněných oblastech) výzkumně ověřit vliv tradičního způsobu hospodaření (výmladkové lesy, „řídkolesy“), na druhovou bohatost. Na světlé lesy je adaptována celá řada ohrožených druhů rostlin a živočichů. Jedním z cílů je proto prosvětlení stromových pater (v lesnické terminologii snížit zakmenění), čím by měly opět vzniknout přechody mezi lesem a bezlesím, které jsou důležité pro lesní rozmanitost. Například ptáci tyto části lesa hojně vyhledávají ke hnízdění a jako zdroj potravy.

Odlišná situace je v lesích vyšších až středních nadmořských výšek, které se vyvíjely spontánně bez zásahu člověka. V tomto případě jde především o ponechání lesa samovolnému vývoji.

Cíl projektu:

Hlavním cílem projektu je vytvořit katalog opatření, která budou v souladu se zmíněným klasickým hospodářstvím a to i v územích Natura 2000 (Natura 2000 je soustava chráněných území, které vytvářejí na svém území podle jednotných principů všechny státy Evropské unie).