Zvolte si oblast:

Předem definovaný projekt Ministerstva životního prostředí v Programu CZ02

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Dne 5. srpna 2014 byla Ministerstvem financí, Zprostředkovatelem Programu CZ02, schválena dotace ve výši 22 217 592 CZK na realizaci předem definovaného projektu (v tomto programu je pouze jeden) „Ochrana a udržitelný rozvoj mokřadů v ČR“. Příjemcem grantu je Ministerstvo životního prostředí.

Cílem projektu je zjistit současný stav mokřadů České republiky a jejich biodiverzity, zhodnotit vliv vybraných činností na mokřady a jejich biodiverzitu, posoudit dosavadní přístup k ochraně a využívání mokřadů a navrhnout opatření pro zajištění vhodného managementu mokřadů a jejich biodiverzity v kontextu naplňování relevantních mezinárodních úmluv v ochraně přírody. Dalším cílem projektu je osvěta a šíření povědomí o významu a fungování mokřadů v krajině a zvýšení znalostí o ekosystémových službách, které mokřady poskytují. Záměrem projektu je přispět ke zlepšení stavu české krajiny a retenci vody v zemědělské krajině a stanovení zásad rozumného využívání mokřadů ČR. Uskutečnění projektu umožní plnění relevantních opatření Aktualizovaného státního programu ochrany přírody a krajiny. Projekt současně přispěje k rozvoji bilaterální spolupráce s Norskem, které je nejen donorem, ale také partnerem, který se bude na realizaci projektu a uskutečnění některých aktivit podílet.
V rámci projektu vzniknou mj. doporučení pro ochranu, vhodný management a udržitelné využívání mokřadů ČR, doporučení pro zachování a péči o biodiverzitu mokřadů ČR i doporučení pro výchovné a vzdělávací programy o mokřadech pro děti a veřejnost. Tímto projekt přispěje k zabránění fragmentace mokřadních ekosystémů v ČR.

Výstupem projektu bude:

  • Vyhodnocení současného ekologického stavu mokřadů ČR a jejich biodiverzity
  • Zjištění aktuálního rozšíření a rozlohy mokřadů ČR a porovnání tohoto stavu s údaji z r.1999
  • Vyhodnocení interakce mokřadů a zemědělství
  • Vyhodnocení interakce mokřadů a průmyslové těžby
  • Vyhodnocení interakce mokřadů a klimatické změny
  • Soubor osvětových a výukových materiálů a proškolení účastníci studijních cest
  • Naplňování několika mezinárodních úmluv v ochraně přírody.