Zvolte si oblast:

Nové metody v následné péči o děti s perinatální zátěží v CKP KDDL VFN

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Aktualizováno 25. 2. 2016
  • Doplnění o dodatečné aktivity

Projekt
KrajCelostátní působnost
Název programuCZ11 - Veřejné zdraví
Název programové oblasti

Iniciativy v oblasti veřejného zdraví – Aktivita II. Péče o děti

Název projektuNové metody v následné péči o děti s perinatální zátěží v CKP KDDL VFN
Číslo projektu---
Příjemce

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

www.vfn.cz

 

Popis projektu

V dubnu 2011 bylo v rámci Kliniky dětského a dorostového lékařství (dále KDDL) VFN v Praze otevřeno Centrum komplexní péče pro děti s perinatální zátěží (dále CKP). Děti s perinatální zátěží představují širokou skupinu dětí se závažnými obtížemi v období kolem porodu. Největší část tvoří děti předčasně narozené, jejichž počet roste a v posledních letech představuje cca 8,3% všech novorozenců. Jedná se cca o 8500 dětí, které potřebují specifický přístup v průběhu jejich vývoje. Počet nedonošených dětí celosvětově v závislosti na různých faktorech roste. Počet propouštěných nedonošených dětí z perinatologických center (dále PC) se díky novým přístupům intenzivní péče stále zvyšuje.V souvislosti s tím se v čase mění i dlouhodobá morbidita těchto dětí, které dorůstají do školního věku. Z toho vyplývá i nutnost zavedení dalších věkově vázaných diagnostických a terapeutických postupů. Tato vysoce vulnerabilní populace je zatížena relativně závažnou dlouhodobou morbiditou i řadou dysfunkcí. Ty se mohou projevovat v řadě oblastí. Především se projevuje v oblasti behaviorální, kognitivní, emocionální. Negativně tak ovlivňují nejenom vlastní vývoj dětí, ale mohou mít dopad na celou rodinu. Cílem je proto co nejčasnější diagnostika odchylek ve vývoji a včasný terapeutický zásah.

CKP od jeho otevření prošlo za 3 roky více než 900 nových pacientů. Současná situace plynulého nárůstu nových pacientů s postupným zvyšováním věku sledovaných dětí podle naší dosavadní zkušenosti nezbytně vyžaduje rozšíření dosud používaných diagnostických i terapeutických metod v oblasti:

1.Psychologie-psychiatrie - screening raných neurovývojových odchylek a kognitivní rehabilitace
2 Auxologie - vytvoření růstových grafů ke sledování antropometrických údajů nedonošených dětí
3.Pneumologie - sledování dynamiky funkčního vyšetření plic do raně školního věku
4.Rehabilitace - nové diagnostické a terapeutické metody v rehabilitaci u nedonošených dětí

Odborné aktivity projektu přinesou tyto výstupy:

1.Psychologie-psychiatrie – zavedení metodiky referenčního psychiatrického a neuropsychologického vyšetření u nedonošených dětí. Zavedení kognitivní rehabilitace zaměřené zlepšení pracovní paměti. Kognitivní trénink snižuje riziko školního selhávání a umožňuje tak dítěti využít svého práva na vzdělání. Nedílnou součástí těchto aktivit je i dlouhodobé poradenství pro jejich rodiny.

2.Auxologie – nedonošené děti mají do 2 let věku odlišné růstové tempo. To je nutné zohlednit při sledování jejich růstu a prospívání. Antropometrické údaje těchto děti je nutné vztáhnout ke korigovaným růstovým grafům. Dosud využívané korigované grafy byly vytvořeny na cizí populaci. Proto je jedním z cílů projektu vytvořit růstové grafy vycházející z české populace. K tomu potřebné antropometrické údaje budou získány z karet dispenzarizovaných nedonošených dětí na KDDL za posledních 15 let. Součástí je i vytvoření původního softwaru pro počítačové hodnocení růstu a stavu výživy v neonatologické a pediatrické praxi.Výstup bude mít přesah ve svém využítí nejen pro CKP, ale všechna PC a poradny následné péče o rizikové novorozence v ČR.

3.Pneumologie - včasný záchyt odchylek plicních funkcí a anomálního vývoje respiračního systému dětí s perinatální zátěží rozšířením přístrojového vybavení. Včasná úprava medikace a indikace k dechové rehabilitace u nedonošených dětí na základě individuální potřeby.

4.Rehabilitace - včasný záchyt odchylek neuromotorického vývoje nedonošených dětí po propuštění z PC. Včasné zahájení adekvátní fyzioterapie a ergoterapie včetně stimulace komunikačních projevů. Propojení komplexní rehabilitace s potřebami, které vzešly z vyšetření plic a psychologicko-psychiatrického vyšetření.

Projekt přispěje k prevenci následků onemocnění prostřednictvím zvýšení kvality diagnostické a terapeutické péče o nedonošené děti nejen v CKP, ale i v rámci celé ČR.

V rámci dodatečné aktivity dojde k doplnění a rozšíření dvou stávajících aktivit (Psychologie-psychiatrie a Rehabilitace).

Schválený grant

5 072 573 CZK

Doba realizace projektuDatum zahájení: 1.1.2015, Datum ukončení: 30.4.2016