Zvolte si oblast:

Komplexní a integrační rehabilitační centrum VFN pro osoby s duševní poruchou

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Aktualizováno 25. 2. 2016
  • doplněno o dodatečné aktivity

Projekt
KrajCelostátní působnost
Název programuCZ11 - Veřejné zdraví
Název programové oblasti

Iniciativy v oblasti veřejného zdraví – Aktivita I. Psychiatrická péče

Název projektuKomplexní a integrační rehabilitační centrum VFN pro osoby s duševní poruchou
Číslo projektuNF-CZ11-OV-2-023-2015
Příjemce

Všeobecná Fakultní nemocnice v Praze

www.vfn.cz

Popis projektu

Cílem předkládaného projektu je v souladu s prioritami programu CZ11 zajištění komplexnosti resocializace, usnadňující pacientům návrat jak zpět do rodiny, tak do společnosti. Jedná se především o rozšíření spektra aktivit nemocných a vytvoření prostor pro tyto aktivity, o stálou nabídku otevřených edukačních programů, vznik nových míst pro setkávání lidí s podobnými problémy, sloužící k integraci v chráněném prostředí, která jsou zároveň vhodným terénem pro edukační programy v neformálním pojetí, a nezbytné zvýšení kompetencí personálu pečujícího o duševně nemocné.

Hlavním cílem aktivizačních programů je obnovení, udržení a zlepšení pracovních dovedností a sociálních vztahů, dosáhnout zlepšení výkonnosti, zvýšení sebedůvěry a zlepšení psychického stavu.

Přínosem realizace projektu je především prostřednictvím nově vybudovaných, upravených a vybavených prostor umožnit přizpůsobení aktivizačních programů individuálním potřebám nemocných, zajištění bezbariérové a nestigmatizující péče. V oblasti vzdělávání a podpory zdravotníků pečujících o duševně nemocné je přínosem zvýšení odbornosti, profesionality a schopnosti vcítění, což je klíčem k navození důvěry a spolupráce mezi nemocným a zdravotníkem.

Psychiatrická rehabilitace má kromě humánního aspektu i velký ekonomický význam tím, že zkracuje dobu hospitalizace a usnadňuje spolupráci s nemocným, zkracuje pracovní neschopnost a zabraňuje invalidizaci duševně nemocných. Nabídka psychiatrických rehabilitačních technik a programů významně redukuje náklady léčby a snižuje důsledky psychických onemocnění. Hlavní cíle projektu vychází z Koncepce oboru psychiatrie 2008 a je v souladu se Strategií reformy psychiatrické péče 2013.

Do nově vzniklého systému ucelené rehabilitace bude ročně zapojeno zhruba 750 pacientů. Přínosem pro duševně nemocné bude zejména: prevence recidivy obtíží; motivace k volnočasovým pohybovým aktivitám; získání co největší samostatnosti a nezávislosti, rozvoj naučených pohybových stereotypů; dosažení samostatnosti v domácím prostředí; doporučení vhodného pracovního a studijního začlenění; získání či zachování co nejvyšší míry začlenění do přirozeného sociálního a pracovního prostředí; smysluplné využití času, plánování denních a týdenních aktivit; samostatné vyhledávání aktivit, informací, kontaktů a pomoci v širším sociálním prostředí; dosažení nezávislost a samostatnosti v běžném životě v rámci aktuálních možností; zlepšování studijních dovedností; začlenění do společnosti a běžné komunity; rozšíření možností spolupráce personálu s rodinnými příslušníky.

V oblasti vzdělávání bude v rámci projektu podpořeno 100 osob z řad odborného personálu pečujícího o duševně nemocné. Pro tyto zdravotnické pracovníky je přínosem zvýšení odbornosti, profesionality a schopnosti vcítění, což je klíčem k navození důvěry a spolupráce mezi nemocným a personálem.

Hlavní podstatou projektu je zejména zlepšení současného stavu v oblasti poskytování psychiatrické péče.Díky realizaci projektu bude implementován nový systém ucelené rehabilitace duševně nemocných pacientů.

Cílem schválené dodatečné aktivity projektu je snaha o zajištění komplexnosti resocializace, usnadňující pacientům návrat jak zpět do rodiny, tak do společnosti. Jedná se především o rozšíření spektra aktivit pro duševně nemocné prostřednictvím provozu chráněné dílny a integračního centra a zajištění vhodného a bezpečného prostředí pro pacienty.

Schválený grant

8 045 843 CZK

Doba realizace projektuDatum zahájení: 14.1.2015, Datum ukončení: 30.6.2016