Zvolte si oblast:

Rozvoj činnosti a modernizace vybavení Centra vývojové péče Neonatologického oddělení FN Plzeň

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Projekt
KrajPlzeňský kraj
Název programuCZ11 - Veřejné zdraví
Název programové oblasti

Iniciativy v oblasti veřejného zdraví – Aktivita II. Péče o děti

Název projektuRozvoj činnosti a modernizace vybavení Centra vývojové péče Neonatologického oddělení FN Plzeň
Číslo projektu---
Příjemce

Fakultní nemocnice Plzeň

www.fnplzen.cz

Popis projektu

Fakultní nemocnice Plzeň v souladu se zaměřením výzvy plánuje rozšířit aktivity sekundární a terciární prevence doplněním a rozšířením činností již existujícího Centra vývojové péče (CVP). Projekt je zaměřen na multidisciplinární péči, jež začíná v novorozeneckém období a kontinuálně pokračuje do předškolního věku eventuálně déle, a je koordinována a soustředěna na jednom ambulantním pracovišti pro komfort dětí a rodičů. Cílem činnosti CVP je minimalizovat následky perinatálního postižení rizikových dětí, jejich integrace do rodiny, vzdělávacího systému a celé společnosti, a umožnit tak postiženému jedinci participovat na blahobytu společnosti. Cíle jsou naplňovány v průběhu dlouhodobého sledování vývoje dítěte často do věku 2 roky nebo více. Sledování vývoje a aktivní pátrání po prvních známkách porušeného vývoje představuje účinný nástroj sekundární prevence. CVP FN v Plzni připravilo soubor opatření a zahrnulo je do systému prevence. Problematika původních neonatologických pacientů je pestrá a kombinovaná, je důležité, že po navrhovaném rozšíření provozu pracoviště bude možné více problémů vyřešit při jedné návštěvě. V nově zřízené pracovně bude možné rozšířit úvazek psycholožky, jež sleduje u těchto dětí jak vývojový kvocient pomocí plánovaných metodik, tak odhaluje poruchy např. autistického spektra. Speciálně pedagogická péče je nezastupitelná v nácviku a dosahování alternativních metod komunikace u dětí s existující poruchou. Současné zapojení speciální pedagožky několik hodin týdně je nedostatečné a vzhledem k rostoucím potřebám její péče bude její úvazek v CVP navýšen. Vzniká tak potřeba vybavit novou pracovnu, která bude současně využívána i pro klinickou logopedku. Logopedická péče bude zařazena již od novorozeneckého věku, kdy cestou orofaciální stimulace a dosažení nejdříve schopnosti příjmu potravy se připraví podmínky pro následný rozvoj řečových schopností dítěte. Pro zlepšení kvality prostředí bude vyzdobena čekárna a pracovny nábytkem, dětskými hracími a interaktivními prvky tak, aby již prostředí samotné působilo na děti motivačně. Nedílnou součástí vyšetření dítěte v CVP je sonografická kontrola z nejrůznějších indikací. U malých dětí lze pomocí sonografie vyšetřit prakticky jakýkoli orgán a tkáň, podmínkou je však odpovídající kvalita zobrazení a vhodná sonda. Sonograf musí být tedy vybaven na vyšetření drobných objektů a tkáňových změn, kteréhokoli orgánu v těle, a to jak u nejmenších, tak také u větších dětí. Nákup moderního sonografu umožní provádět všechna potřebná sonografická vyšetření u malých dětí v rámci CVP. Dojde k eliminaci rizika nakažení dítěte a současně ke zvýšení komfortu pro dítě i rodiče. Pomocí kamery pro vyšetření oční sínice bude možné objektivní hodnocení nálezu na sítnici nedonošených dětí s retinopatií. Vyšetření je šetrné, je možné ho dle potřeby opakovat a sledovat vývoj nálezu, či včas indikovat léčebný zákrok. V raném věku se nachází mnoho dalších patologických očních nálezů, jež vyžadují oftalmologické sledování a léčení. Vzhledem k tomu, že malé děti obvykle nespolupracují, stává se klasické oční vyšetření obtížné, často nemožné, pro tyto případy bude retinální kamera znamenat významný přínos. Informovat rodiče a k navázání dobré spolupráce pomůže vytvoření brožury pro rodiče. Bude obsahovat důležité informace zdravotní, léčebné, ošetřovatelské, o sociální péči a jiné. Cílem je podat rodičům srozumitelnou formou popis hlavních diagnóz u perinatálně ohroženého dítěte, vysvětlit léčebné a ošetřovatelské postupy, zdůraznit smysl zapojení rodičů do vývojové péče. Publikaci připraví pracovní skupina složená z neonatologa, oftalmologa, psychologa, fyzioterapeuta, speciálního pedagoga a logopeda. Realizace projektu zajistí zaměstnanci FN Plzeň, hlavní manažer bude koordinovat a řídit realizační tým po celou dobu trvání projektu. Bude zajišťovat průběh veřejných zakázek v souladu s právními předpisy, povede komunikaci s dodavateli, s MZd a ostatními subjekty.

Schválený grant

6 943 098 CZK

Doba realizace projektuDatum zahájení: 1.1.2015, Datum ukončení: 30.4.2016