Zvolte si oblast:

Ambulantní dlouhodobé sledování vysoce rizikových novorozenců

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Aktualizováno 25. 2. 2016
  • aktualizace popisu projektu

Projekt
KrajHlavní město Praha
Název programuCZ11 - Veřejné zdraví
Název programové oblasti

Iniciativy v oblasti veřejného zdraví – Aktivita II. Péče o děti

Název projektuAmbulantní dlouhodobé sledování vysoce rizikových novorozenců
Internetové stránky projektu www.upmd.cz
Číslo projektu---
Příjemce

Ústav pro péči o matku a dítě

www.upmd.cz

Popis projektu

Realizátorem projektu je Ústav pro péči o matku a dítě (ÚPMD), který je již dlouhá léta pokládán za jedno z nejkvalitnějších zdravotních zařízení v oboru perinatální medicíny, což je dáno zejména jeho specializací a důrazem na medicínskou odbornost jeho zaměstnanců.

Hlavním zaměřením projektu je zajištění služeb sekundární a terciární prevence návazné dispenzární péče na perinatologické centrum. Předmětem předkládaného projektu je v první řadě pořízení specializovaných přístrojů, které umožní vyšetření řady orgánových systémů vysoce rizikových novorozenců (centrální nervový systém, oběhový systém, uropoetický a gastrointestinální systém). Tím dojde k vytvoření podmínek pro optimální a adekvátní ambulantní péči u novorozenců s velmi nízkou a extrémně nízkou porodní hmotností i u novorozenců, u nichž bylo nutné po porodu provádět resuscitačně –intenzivní péče z jiných příčin (infekce, perinatální asfyxie, poruchy nitroděložního růstu, vícečetná těhotenství a přítomnost vrozených vývojových vad).

Nedílnou součástí projektu je edukace ošetřujícího personálu v oblasti dlouhodobého sledování vysoce rizikových novorozenců, konkrétně se bude jednat o školení Vývojová škála Bayleyové. Tato aktivita přispěje ke zlepšení celkové prognózy rizikových novorozenců, zlepšení podmínek pro včasnou diagnostiku poruch psychomotorického a mentálního vývoje.

Součástí projektu bude implementace programu preventivní dispenzární péče. Dojde zejména k zavedení screeningového vyšetření sluchu, zavedení vyšetření smyslů, k vytvoření algoritmu pro dlouhodobé sledování rizikových novorozenců a k aplikaci nových možností ultrasonografického vyšetření v po-novorozeneckém období (sonografické vyšetření centrální nervové soustavy, funkční echokardiografie, vyšetření vývodných cest močových, vyšetření zažívacího ústrojí). U novorozenců s vysokým rizikem vývojového postižení v oblasti motorické, mentální a senzorické zahajuje ÚPMD ultrasonografickou diagnostiku a následná terapeutická opatření kdykoliv jsou nutná. V průběhu prvního roku je pacient cíleně sonograficky vyšetřen minimálně dvakrát až třikrát.

V současné době je ambulantní péče o rizikové novorozence materiálně i technologicky zajištěna nedostatečně. Specializovaná ambulance nemá možnost používat nejmodernější ultrasonografické přístroje a nemůže tak provádět všechna potřebná specializovaná vyšetření. Aby mohl žadatel poskytovat příslušným pacientům nejkvalitnější dostupné metody diagnostiky a léčby, potřebuje pořídit moderní diagnostické přístroje do objektu ambulancí zaměřených na dispenzarizaci ve svém specializovaném perinatologickém centru.

Cílem dodatečné aktivity je rozšíření a zkvalitnění detekce a včasné intervence závažných neurologických, neuro-senzorických či metabolických komplikací zejména u dětí s velmi nízkou porodní hmotností.

Schválený grant

6 560 805 CZK

Doba realizace projektuDatum zahájení: 2.3.2015, Datum ukončení: 30.4.2017